Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů.
Volby do Evropského parlamentu se budou na území států Evropské unie konat v rozmezí od 4. června 2009 (čtvrtek) do 7. června 2009 (neděle). Na území České republiky se ve volbách do Evropského parlamentu bude hlasovat ve dnech 5. a 6. června 2009. Dne 5. června 2009 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 6. června 2009 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že
 • nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
 • nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a
 • je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz (podrobněji viz dále).
   Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.

A. Občan ČR se nachází na území jiného členského státu Evropské unie

I. Občan ČR chce volit kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v České republice, tzn., že chce dát hlas kandidátům, kteří jsou zpravidla občany ČR. V tomto případě může volič hlasovat pouze na území České republiky. Postup se však liší v závislosti na tom, zda je občan ČR zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, nebo zda v tomto seznamu zapsán není.
1. Občan ČR je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí:
 
1a. Volič může požádat o vydání voličského průkazu (případ, kdy se volič zdržuje v zahraničí trvale)
 • o vydání voličského průkazu lze požádat ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb zastupitelskému úřadu, tj. nejpozději 21. května 2009. Od tohoto dne může zastupitelský úřad předat voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
 • voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.
1b. Volič může požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí (volič se napříště bude zdržovat na území České republiky)
 • zastupitelský úřad vydá voliči o tomto vyškrtnutí potvrzení, na základě kterého může být volič zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu u obecního úřadu v místě jeho trvalého pobytu na území České republiky.
 • požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem je však třeba s dostatečným časovým předstihem. Volič musí potvrzení o tomto vyškrtnutí předložit obecnímu úřadu, který sestavuje seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu ve lhůtě 40 dnů přede dnem voleb, tj. ke dni 26. dubna 2009.

2. Občan ČR není zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí:

2a. Občan ČR, který má bydliště mimo území České republiky, může písemně požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí
 • žádost musí být doložena originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 26. dubna 2009.
 • na základě tohoto zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem může volič požádat zastupitelský úřad o vydání voličského průkazu (viz. postup výše popsaný v bodě 1a.). Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.
2b. Občan ČR nepožádá o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, anebo nesplňuje podmínky, aby v tomto seznamu mohl být zapsán
 •  
II. Občan ČR chce volit kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v tom členském státě Evropské unie, na jehož území se občan ČR v době voleb do Evropského parlamentu nachází, tzn. chce hlasovat pro kandidáty, kteří jsou zpravidla občany tohoto jiného členského státu Evropské unie. V tomto případě může občan ČR hlasovat na území tohoto jiného členského státu Evropské unie. Volby do Evropského parlamentu budou probíhat v rozmezí od 4. do 7. června 2009. Den/dny konání voleb do Evropského parlamentu v jiném členském státě Evropské unie se mohou lišit ode dnů, na které je stanoveno konání voleb na území České republiky.
 • v případě, že chce občan ČR hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území jiného členského státu Evropské unie, musí splnit podmínky pro výkon volebního práva stanovené právním předpisem příslušného členského státu Evropské unie.
 • informace o těchto podmínkách může občan ČR získat na internetu, na příslušných webových stránkách jednotlivých členských států (viz přehled webových adres pro jednotlivé členské státy(pdf, 27 kB).

B. Občan ČR se nachází na území státu, který není členským státem Evropské unie

Občan ČR chce volit kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v České republice, tzn., že chce dát hlas kandidátům, kteří jsou zpravidla občany ČR. V tomto případě může volič hlasovat pouze na území České republiky. Postup se však liší v závislosti na tom, zda je občan ČR zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, nebo zda v tomto seznamu zapsán není.
 
1. Občan ČR je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí:
 
1a. Volič může požádat o vydání voličského průkazu (případ, kdy se volič zdržuje v zahraničí trvale)
 • o vydání voličského průkazu lze požádat ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb zastupitelskému úřadu, tj. nejpozději 21. května 2009. Od tohoto dne může zastupitelský úřad předat voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
 • voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky 
1b. Volič může požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí (volič se napříště bude zdržovat na území České republiky)
 • zastupitelský úřad vydá voliči o tomto vyškrtnutí potvrzení, na základě kterého může být volič zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu u obecního úřadu v místě jeho trvalého pobytu na území České republiky.
 • požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem je však třeba s dostatečným časovým předstihem, aby volič stihnul potvrzení o tomto vyškrtnutí předložit obecnímu úřadu, neboť obecní úřady sestavují seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu ve lhůtě 40 dnů přede dnem voleb, tj. ke dni 26. dubna 2009.
2. Občan ČR není zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí:
 
2a. Občan ČR, který má bydliště mimo území České republiky může písemně požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí
 • žádost musí být doložena originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 26. dubna 2009.
 • na základě tohoto zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem může volič požádat zastupitelský úřad o vydání voličského průkazu (viz. postup výše popsaný v bodě 1a.). Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.
2b. Občan ČR nepožádá o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, anebo nesplňuje podmínky, aby v tomto seznamu mohl být zapsán
 •  
tento volič může ve volbách do Evropského parlamentu hlasovat v obci, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tj. v místě svého trvalého pobytu na území České republiky, popř. může tento obecní úřad požádat o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky. tento volič může ve volbách do Evropského parlamentu hlasovat v obci, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tj. v místě svého trvalého pobytu na území České republiky, popř. může tento obecní úřad požádat o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.

vytisknout  e-mailem