Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Archiv informací

 

Rok 2022

 • 1. 11. 2022 – Změna názvů profesních kvalifikací v kvalifikačních a hodnoticích standardech

MŠMT ČR informovalo, že v období 21. – 31. 10. 2022 došlo ke změně názvů profesních kvalifikací (PK) v Národní soustavě kvalifikací (NSK) tak, aby název PK nadále zahrnoval i přechýlenou variantu pro ženský rod. Změněné názvy profesních kvalifikací jsou uvedeny na portále NSK zde a dále na webových stránkách autorizujícího orgánu v části Profesní kvalifikace v příslušnosti MV. Změny proběhly formou vydání nových verzí standardů s platností k určitému datu uvedenému ve standardu. Upraveny byly pouze názvy PK, nikoli obsah standardů.

Účelem změny názvů bylo naplnění Plánu podpory rovnosti žen a mužů MŠMT na léta 2021-2024, konkrétně bodu G. 3. 1 – Zohlednit  hledisko genderové vyváženosti při tvorbě  a revizích PK, který je v souladu s Národní strategií rovnosti žen a mužů 20212030 a je uveden zde.  Změněné názvy PK mají v maximálně možné míře odrážet principy genderově vyváženého přístupu.

Bližší informace k postupu:

 • Osvědčení k termínům zkoušek, které byly vyhlášeny před datem změny standardu, se budou tisknout s dosavadním názvem PK (tj. v nepřechýlené variantě dle soudobě platného standardu).
 • Osvědčení k termínům zkoušek, které byly vyhlášeny po datu změny standardu, se budou tisknout již s novým názvem PK (tj. včetně přechýlené varianty dle nově platné verze standardu).
 • Na osvědčení, záznamu o průběhu zkoušky a případně dalších písemnostech se uvede vždy celý název PK („Strážný/strážná“) bez ohledu na to, zda se konkrétní písemnost týká uchazeče nebo uchazečky.
 • Změněné názvy PK se budou tisknout na osvědčení v systému ISKA automaticky; autorizované osoby, které negenerují osvědčení z ISKA, na uvedení správného názvu musí dbát samy.
 • Dosud vydaná osvědčení i udělené autorizace bez přechýleného názvu zůstávají v platnosti bez jakýchkoli úprav nebo výměn (pojítkem změn jsou stále stejné kódy).
 • Ze znění standardů je zřejmé, že se přechýlené názvy budou uvádět u PK („Strážný/strážná“), názvy povolání zůstaly („Strážný“).

Autorizované osoby se při ověřování odborných způsobilostí musí řídit aktuálně platnou verzí kvalifikačního a hodnoticího standardu a i nadále plnit povinnosti dané zákonem o dalším vzdělávání č. 179/2006 Sb.

Informace MŠMT DOŠLO K ÚPRAVĚ NÁZVŮ PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ V RÁMCI NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ, MŠMT ČR (msmt.cz)
 

 • 17. 10. 2022 – Seminář MV pro autorizované osoby

Na Ministerstvu vnitra se dne 17. 10. 2022 konal seminář pro autorizované osoby MV. Více informací a fotografie najdete zde.

Rok 2021

 • 19. 10. 2021 - Seminář autorizujícího orgánu (MV) pro autorizované osoby

​Na Ministerstvu vnitra se dne 19. 10. 2021 konal seminář pro autorizované osoby MV. Více informací a fotografie najdete zde.

 • 31. 5. 2021 Realizace zkoušek odborné způsobilosti, rekvalifikací a vzdělávacích kurzů 

Ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání platí změny ohledně navýšení maximálního počtu přítomných osob na 250 osob (při zachování 50 % celkové kapacity míst k sezení), které umožňují pořádání hromadných vzdělávacích akcí typu kongres, včetně výdeje jednoporcového baleného občerstvení účastníkům k přímé konzumaci.
Všechny přítomné osoby (vč. zkoušejících, organizátorů apod.) prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/17 Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN.
Zůstává upraven režim rozesazení účastníků při zkoušce, s výjimkou praktické části zkoušky.
Podrobné podmínky pro konání zkoušek všech profesních kvalifikací v článku na webových stránkách oddělení dalšího vzdělávání MŠMT zde.

 • 24. 5. 2021 Realizace zkoušek odborné způsobilosti, rekvalifikací a vzdělávacích kurzů 

Jak vyplývá z informací MŠMT, ode dne 24. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání platí změny v podmínkách konání zkoušek profesních kvalifikací a vzdělávacích aktivit obecně.
Všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18 Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN.
Maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být ve vnitřních prostorách vyšší než 50 osob. Zůstává upraven režim rozesazení účastníků při zkoušce, s výjimkou praktické části zkoušky.
​Podrobné podmínky pro konání zkoušek všech profesních kvalifikací v článku na webových stránkách oddělení dalšího vzdělávání MŠMT zde.

 • 17. 5. 2021 Realizace zkoušek odborné způsobilosti, rekvalifikací a vzdělávacích kurzů  

Jak vyplývá z informací MŠMT, ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání platí změny v podmínkách konání zkoušek profesních kvalifikací a vzdělávacích aktivit obecně.
Všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN.
Dochází také k výslovné úpravě režimu rozesazení účastníků při zkoušce, s výjimkou praktické části zkoušky.
Podrobné podmínky pro konání zkoušek všech profesních kvalifikací v článku na webových stránkách oddělení dalšího vzdělávání MŠMT zde.

 • 22. 3. 2021 Orientační dechová zkouška uchazeče při zkouškách profesních kvalifikací

Ministerstvo vnitra požádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) o vyjádření ohledně oprávnění autorizovaných osob provést orientační dechovou zkoušku u uchazeče v případě podezření, že uchazeč je pod vlivem alkoholu, a možnosti jej z těchto důvodů vyloučit ze zkoušky.
Vyjádření MŠMT k této otázce se zakládá na § 19 a následujících zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, kdo je oprávněn vyšetření přítomnosti alkoholu a jiných návykových látek provést. Autorizované osoby mezi okruh oprávněných nepatří a autorizovaná osoba tak nemůže provádět orientační dechovou zkoušku. MŠMT ve vyjádření dále uvádí: „V případě, že bude situace vyžadovat, aby byla u uchazeče provedena orientační dechová zkouška, bude třeba se s žádostí o její provedení obrátit na oprávněnou osobu, například příslušníka policie. Pokud by vzhledem k aktuálnímu stavu uchazeče bylo jednoznačné, že uchazeč je v takovém zdravotním stavu, který znemožňuje konání zkoušky (uchazeč je zjevně pod vlivem), nebude připuštěn ke zkoušce.“
 

Rok 2020
 

 • 25. 11. 2020  Zkoušky profesních kvalifikací s ohledem na nová opatření vlády  s účinností od 23. 11. 2020  aktualizováno 1. 3. 2021 

MŠMT zveřejnilo stanovisko, které konstatuje, že od 23. 11. 2020 je povoleno konat zkoušky, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti.
Proto mohou autorizované osoby konat ty zkoušky z profesních kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb., které jsou stanoveny právními předpisy jako podmínka pro výkon určité činnosti  (např. živnostenským zákonem).
Více informací na webových stránkách oddělení dalšího vzdělávání MŠMT zde.

 • 22. 10. 2020  Upozornění pro uživatele informačního systému pro kvalifikace a autorizace ISKA

V pondělí 26. října 2020 v 18 hodin bude vydána nová ISKA pro autorizované osoby. Uživatelům byl přímo v systému ISKA poslán postup, který je třeba před nasazením nové verze uplatnit, aby nedošlo k ztrátě některých dat, která nejsou centrálně uložena.

 • 13. 10. 2020  Postup při zkouškách z profesních kvalifikací v současné epidemiologické situaci

K dotazům autorizovaných osob na pořádání zkoušek v souvislosti s epidemiologickou situací sdělujeme, že podle informace z MŠMT ze dne 12. 10. 2020 zkoušky z profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, vyžadují prezenční účast všech zúčastněných, a proto je lze konat pouze prezenční formou. Konání zkoušek je třeba přizpůsobit aktuálně zveřejněným opatřením a nařízením vlády a ministerstev (např. omezení počtu osob, nošení roušek, dodržování rozestupů, dezinfekce rukou), nebo jejich konání odložit do doby, než budou opatření/nařízení zrušena nebo zmírněna. Podrobněji k tomu v článku na webových stránkách MŠMT zde.
Autorizovaným osobám v gesci MV doporučujeme, aby sledovaly aktuální situaci a opatření ke konání veřejných (hromadných) akcí. Do této rubriky Aktuální informace budeme jako autorizující orgán přidávat aktuální pokyny a dostupné informace, které obdržíme od gestora agendy autorizací – MŠMT.

 • 7. 9. 2020 - Informace o plánovaném semináři autorizovaných osob podle zák. č. 179/2006 Sb.

Ministerstvo vnitra pořádá  dne 23. 10. 2020 seminář pro autorizované osoby pro profesní kvalifikace, které má ve své působnosti. Více informací je uvedeno v pozvánce zde (pdf, 201 kB).

 • 6. 5. 2020 - Harmonogram uvolňování krizových opatření od 11. 5. 2020 se vztahuje i na zkoušky profesních kvalifikací

​Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako gestor pro oblast zkoušek profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, z podnětu  ministerstva vnitra informovalo o tom, že pořádání vzdělávacích akcí v počtu do 100 osob od 11. 5. 2020 se vztahuje i na zkoušky profesních kvalifikací. Od tohoto data je umožněno konat zkoušky profesních kvalifikací včetně souvisejících vzdělávacích aktivit v limitujícím počtu do 100 osob a za dodržení povinných opatření, která mají dbát principu ochrany zdraví a minimalizovat rizika pro šíření epidemie.
Popis konkrétních opatření a další informace naleznete na stránkách MŠMT zde.

 • 20. 4. 2020 - Zkoušky profesních kvalifikací nejsou v harmonogramu uvolňování opatření

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako gestor pro oblast zkoušek profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, informovalo v souvislosti s postupným rozvolňováním krizových opatření v ČR, že další vzdělávání ani profesní zkoušky nejsou v harmonogramu rozvolňování opatření uvedeny, proto platí nadále zákaz těchto činností.
Až do doby, než budou usnesením vlády ČR krizová opatření zrušena nebo zmírněna, nebo bude aktivitám z oblasti dalšího vzdělávání a zkoušek z profesních kvalifikací udělena výjimka, není možné konat zkoušky z profesních kvalifikací. 
Další informace naleznete na stránkách MŠMT zde.

 • 26. 3. 2020 - Upřesňující právní výklad k pozastavení zkoušek profesních kvalifikací

Ministerstvo vnitra požádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o výjimku ze zákazu konání zkoušek profesní kvalifikace Strážný, s ohledem na specifickou situaci soukromých bezpečnostních služeb pro zajištění výkonu činnosti během nouzového stavu.
Výjimka udělena nebyla, nadále tak platí, že všechny zkoušky profesních kvalifikací musí být zrušeny, resp. přeloženy v souladu s mimořádnými opatřeními vlády.
Více informací naleznete v plném znění odpovědi MŠMT na žádost MV.
 

 • 18. 3. 2020 - Pozastavení zkoušek profesních kvalifikací

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako gestor pro oblast zkoušek profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, vydalo následující vyjádření:
Usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření s účinností od 16. března 2020 zakázalo až na výjimky volný pohyb osob. Jednou z výjimek je cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. Usneseními vlády nebyla výslovně zakázána možnost konání zkoušek podle Národní soustavy kvalifikací a pořádání rekvalifikačních kurzů, zkušební komise by tedy teoreticky mohly vykonávat činnost, protože na výkon práce se vztahuje výjimka.
Osobní přítomnost uchazečů u zkoušek a při vzdělávání v rekvalifikacích však znemožňuje zákaz volného pohybu osob  usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření, které až na výjimky zakazuje volný pohyb osob a dále nařizuje omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou vyjmenovaných případů.Zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací a vzdělávání v rekvalifikacích je tedy nutné odložit.
 

 • 23. 1. 2020 - Zkoušku profesní kvalifikace si lze odečíst od základu daně

Absolventi zkoušky profesní kvalifikace mají ve zdaňovacím období možnost odečíst si od základu daně úhradu za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání dle zákona č. 179/2006 Sb. Podmínky, za kterých tak lze učinit, vyplývají z § 15 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu:                                             
Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 poplatníkem s příjmy podle § 7, nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, a u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč.


Rok 2019
 

 • 4. 12. 2019 - Udělení autorizace a výkon činnosti autorizované osoby (autorizovaného zástupce) příslušníkem PČR z hlediska § 48 zák. č. 361/2003 Sb.

Na základě četných dotazů policistů, zda  provozování činnosti autorizované osoby (autorizovaného zástupce) podléhá souhlasu služebního funkcionáře PČR dle § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, sdělujeme, že k výkonu tohoto druhu výdělečné činnosti se souhlas služebního funkcionáře u příslušníků PČR nevyžaduje s odkazem na odst. 4 písm. d) téhož paragrafu. Informace vychází ze stanoviska odboru personálního Policejního prezidia ČR.
 

 • 29. 10. 2019 - Žádost o vystavení opisu osvědčení

V sekci č. 3 Formuláře žádostí a přílohy naleznete žádost o vystavení opisu osvědčení o profesní kvalifikaci, o který může požádat pouze úspěšný absolvent zkoušky, tj. fyzická osoba, které bylo osvědčení podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, autorizovanou osobou vydáno.
Autorizující orgán (Ministerstvo vnitra) vydává opisy a stejnopisy osvědčení pouze v případě, kdy autorizovaná osoba, u které byla zkouška vykonána, již není autorizovanou osobou s platnou autorizací pro danou profesní kvalifikaci nebo ode dne vydání osvědčení uplynulo více než 5 let.
Z těchto důvodů doporučujeme před podáním žádosti kontaktovat autorizující orgán kvůli ověření podmínek pro podání žádosti a tím urychlit možné vyřízení na telefonních číslech 974 833 090, 974 833 274.
 

 • 16. 10. 2019 - Doporučený postup nakládání se stejnopisy osvědčení a dokumentací ze zkoušek po uplynutí 5 let od vydání

Způsob nakládání se stejnopisy osvědčení a záznamů po uplynutí 5 leté lhůty zákon o uznávání neupravuje a jednoznačně tak nečiní ani zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Autorizující orgán doporučuje k realizaci následující postup, jak se po 5 letech vypořádat s aktuálně nepotřebnými stejnopisy uvedených dokumentů. Více informací zde.
 

 • 16. 05. 2019 - První celonárodní setkání autorizovaných osob

Na Ministerstvu vnitra se 15. května 2019 uskutečnilo historicky první setkání a školení autorizovaných osob. 
Více informací a fotogalerii najdete zde.


Rok 2018
 

 • 14. 06. 2018 - Přihláška ke zkoušce

Žadatelům sdělujeme, že níže do bodu č. 9 „Informace pro uchazeče o vykonání zkoušky“ byl k využití nově zařazen formulář přihlášky ke zkoušce.
 

 • 14. 06. 2018 - Ochrana osobních údajů (GDPR)

V ČR se od 25. 05. 2018 bezprostředně uplatňují pravidla ochrany osobních údajů vyplývající z obecného nařízení označovaného jako „GDPR“ (General Data Protection Regulation). Nařízení, které platí na území všech členských států Evropské unie, stanoví pravidla ochrany osobních dat fyzických osob v souvislosti s jejich zpracováním dalšími subjekty (bližší informace k tomu v obecné rovině - viz stránky MV http://www.mvcr.cz/gdpr/clanek/gdpr-web-uvod-ochrana-osobnich-udaju.aspx, konkrétní souhlas fyzické osoby se uplatňuje ve vazbě k osobním údajům ve Formuláři žádostí s přílohami).
 

 • 06. 04. 2018 - Změna dokladování informace o svéprávnosti

Upozorňujeme žadatele na změnu při dokladování svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům) podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona o uznávání č. 179/2006 Sb. Fotokopie dokladu totožnosti s čestným prohlášením žadatele ke svéprávnosti MV již nepřijímá.
K prokázání, že žadatel nemá omezenu svéprávnost, se vyžaduje doklad, kterým je výpis údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel týkající se informace o svéprávnosti. Doklad na žádost fyzické osoby poskytne příslušné pracoviště správního úřadu zaměřeného na agendu evidence obyvatel. K urychlení administrativního procesu žadatelům doporučujeme, aby si stáhli (vytiskli) formulář s názvem „Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel“, požadovaný údaj, kterým je omezení svéprávnosti, v něm zaškrtli a příslušný orgán o poskytnutí dokladu požádali.

 • 08. 03. 2018 - Nové formuláře

Byl kompletně aktualizován obsah formulářů žádostí, jejich příloh a přidány zcela nové formuláře týkající se určení autorizovaných zástupců.

  

vytisknout  e-mailem