Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Archiv informací

Rok 2020
 

 • 25. 11. 2020  Zkoušky profesních kvalifikací s ohledem na nová opatření vlády  s účinností od 23. 11. 2020  aktualizováno 1. 3. 2021 

 • MŠMT zveřejnilo stanovisko, které konstatuje, že od 23. 11. 2020 je povoleno konat zkoušky, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti.
  Proto mohou autorizované osoby konat ty zkoušky z profesních kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb., které jsou stanoveny právními předpisy jako podmínka pro výkon určité činnosti  (např. živnostenským zákonem).
  Více informací na webových stránkách oddělení dalšího vzdělávání MŠMT zde.

 • 22. 10. 2020  Upozornění pro uživatele informačního systému pro kvalifikace a autorizace ISKA

V pondělí 26. října 2020 v 18 hodin bude vydána nová ISKA pro autorizované osoby. Uživatelům byl přímo v systému ISKA poslán postup, který je třeba před nasazením nové verze uplatnit, aby nedošlo k ztrátě některých dat, která nejsou centrálně uložena.
 

 • 13. 10. 2020  Postup při zkouškách z profesních kvalifikací v současné epidemiologické situaci

K dotazům autorizovaných osob na pořádání zkoušek v souvislosti s epidemiologickou situací sdělujeme, že podle informace z MŠMT ze dne 12. 10. 2020 zkoušky z profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, vyžadují prezenční účast všech zúčastněných, a proto je lze konat pouze prezenční formou. Konání zkoušek je třeba přizpůsobit aktuálně zveřejněným opatřením a nařízením vlády a ministerstev (např. omezení počtu osob, nošení roušek, dodržování rozestupů, dezinfekce rukou), nebo jejich konání odložit do doby, než budou opatření/nařízení zrušena nebo zmírněna. Podrobněji k tomu v článku na webových stránkách MŠMT zde.
Autorizovaným osobám v gesci MV doporučujeme, aby sledovaly aktuální situaci a opatření ke konání veřejných (hromadných) akcí. Do této rubriky Aktuální informace budeme jako autorizující orgán přidávat aktuální pokyny a dostupné informace, které obdržíme od gestora agendy autorizací – MŠMT.
 

 • 7. 9. 2020 - Informace o plánovaném semináři autorizovaných osob podle zák. č. 179/2006 Sb.

Ministerstvo vnitra pořádá  dne 23. 10. 2020 seminář pro autorizované osoby pro profesní kvalifikace, které má ve své působnosti. Více informací je uvedeno v pozvánce zde (pdf, 201 kB).
 

 • 6. 5. 2020 - Harmonogram uvolňování krizových opatření od 11. 5. 2020 se vztahuje i na zkoušky profesních kvalifikací

​Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako gestor pro oblast zkoušek profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, z podnětu  ministerstva vnitra informovalo o tom, že pořádání vzdělávacích akcí v počtu do 100 osob od 11. 5. 2020 se vztahuje i na zkoušky profesních kvalifikací. Od tohoto data je umožněno konat zkoušky profesních kvalifikací včetně souvisejících vzdělávacích aktivit v limitujícím počtu do 100 osob a za dodržení povinných opatření, která mají dbát principu ochrany zdraví a minimalizovat rizika pro šíření epidemie.
Popis konkrétních opatření a další informace naleznete na stránkách MŠMT zde.
 

 • 20. 4. 2020 - Zkoušky profesních kvalifikací nejsou v harmonogramu uvolňování opatření

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako gestor pro oblast zkoušek profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, informovalo v souvislosti s postupným rozvolňováním krizových opatření v ČR, že další vzdělávání ani profesní zkoušky nejsou v harmonogramu rozvolňování opatření uvedeny, proto platí nadále zákaz těchto činností.
Až do doby, než budou usnesením vlády ČR krizová opatření zrušena nebo zmírněna, nebo bude aktivitám z oblasti dalšího vzdělávání a zkoušek z profesních kvalifikací udělena výjimka, není možné konat zkoušky z profesních kvalifikací. 
Další informace naleznete na stránkách MŠMT zde.
 

 • 26. 3. 2020 - Upřesňující právní výklad k pozastavení zkoušek profesních kvalifikací

Ministerstvo vnitra požádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o výjimku ze zákazu konání zkoušek profesní kvalifikace Strážný, s ohledem na specifickou situaci soukromých bezpečnostních služeb pro zajištění výkonu činnosti během nouzového stavu.
Výjimka udělena nebyla, nadále tak platí, že všechny zkoušky profesních kvalifikací musí být zrušeny, resp. přeloženy v souladu s mimořádnými opatřeními vlády.
Více informací naleznete v plném znění odpovědi MŠMT na žádost MV.
 

 • 18. 3. 2020 - Pozastavení zkoušek profesních kvalifikací

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako gestor pro oblast zkoušek profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, vydalo následující vyjádření:
Usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření s účinností od 16. března 2020 zakázalo až na výjimky volný pohyb osob. Jednou z výjimek je cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. Usneseními vlády nebyla výslovně zakázána možnost konání zkoušek podle Národní soustavy kvalifikací a pořádání rekvalifikačních kurzů, zkušební komise by tedy teoreticky mohly vykonávat činnost, protože na výkon práce se vztahuje výjimka.
Osobní přítomnost uchazečů u zkoušek a při vzdělávání v rekvalifikacích však znemožňuje zákaz volného pohybu osob  usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření, které až na výjimky zakazuje volný pohyb osob a dále nařizuje omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou vyjmenovaných případů.Zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací a vzdělávání v rekvalifikacích je tedy nutné odložit.
 

 • 23. 1. 2020 - Zkoušku profesní kvalifikace si lze odečíst od základu daně

Absolventi zkoušky profesní kvalifikace mají ve zdaňovacím období možnost odečíst si od základu daně úhradu za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání dle zákona č. 179/2006 Sb. Podmínky, za kterých tak lze učinit, vyplývají z § 15 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu:                                             
Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 poplatníkem s příjmy podle § 7, nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, a u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč.


Rok 2019
 

 • 4. 12. 2019 - Udělení autorizace a výkon činnosti autorizované osoby (autorizovaného zástupce) příslušníkem PČR z hlediska § 48 zák. č. 361/2003 Sb.

Na základě četných dotazů policistů, zda  provozování činnosti autorizované osoby (autorizovaného zástupce) podléhá souhlasu služebního funkcionáře PČR dle § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, sdělujeme, že k výkonu tohoto druhu výdělečné činnosti se souhlas služebního funkcionáře u příslušníků PČR nevyžaduje s odkazem na odst. 4 písm. d) téhož paragrafu. Informace vychází ze stanoviska odboru personálního Policejního prezidia ČR.
 

 • 29. 10. 2019 - Žádost o vystavení opisu osvědčení

V sekci č. 3 Formuláře žádostí a přílohy naleznete žádost o vystavení opisu osvědčení o profesní kvalifikaci, o který může požádat pouze úspěšný absolvent zkoušky, tj. fyzická osoba, které bylo osvědčení podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, autorizovanou osobou vydáno.
Autorizující orgán (Ministerstvo vnitra) vydává opisy a stejnopisy osvědčení pouze v případě, kdy autorizovaná osoba, u které byla zkouška vykonána, již není autorizovanou osobou s platnou autorizací pro danou profesní kvalifikaci nebo ode dne vydání osvědčení uplynulo více než 5 let.
Z těchto důvodů doporučujeme před podáním žádosti kontaktovat autorizující orgán kvůli ověření podmínek pro podání žádosti a tím urychlit možné vyřízení na telefonních číslech 974 833 090, 974 833 274.
 

 • 16. 10. 2019 - Doporučený postup nakládání se stejnopisy osvědčení a dokumentací ze zkoušek po uplynutí 5 let od vydání

Způsob nakládání se stejnopisy osvědčení a záznamů po uplynutí 5 leté lhůty zákon o uznávání neupravuje a jednoznačně tak nečiní ani zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Autorizující orgán doporučuje k realizaci následující postup, jak se po 5 letech vypořádat s aktuálně nepotřebnými stejnopisy uvedených dokumentů. Více informací zde.
 

 • 16. 05. 2019 - První celonárodní setkání autorizovaných osob

Na Ministerstvu vnitra se 15. května 2019 uskutečnilo historicky první setkání a školení autorizovaných osob. 
Více informací a fotogalerii najdete zde.


Rok 2018
 

 • 14. 06. 2018 - Přihláška ke zkoušce

Žadatelům sdělujeme, že níže do bodu č. 9 „Informace pro uchazeče o vykonání zkoušky“ byl k využití nově zařazen formulář přihlášky ke zkoušce.
 

 • 14. 06. 2018 - Ochrana osobních údajů (GDPR)

V ČR se od 25. 05. 2018 bezprostředně uplatňují pravidla ochrany osobních údajů vyplývající z obecného nařízení označovaného jako „GDPR“ (General Data Protection Regulation). Nařízení, které platí na území všech členských států Evropské unie, stanoví pravidla ochrany osobních dat fyzických osob v souvislosti s jejich zpracováním dalšími subjekty (bližší informace k tomu v obecné rovině - viz stránky MV http://www.mvcr.cz/gdpr/clanek/gdpr-web-uvod-ochrana-osobnich-udaju.aspx, konkrétní souhlas fyzické osoby se uplatňuje ve vazbě k osobním údajům ve Formuláři žádostí s přílohami).
 

 • 06. 04. 2018 - Změna dokladování informace o svéprávnosti

Upozorňujeme žadatele na změnu při dokladování svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům) podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona o uznávání č. 179/2006 Sb. Fotokopie dokladu totožnosti s čestným prohlášením žadatele ke svéprávnosti MV již nepřijímá.
K prokázání, že žadatel nemá omezenu svéprávnost, se vyžaduje doklad, kterým je výpis údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel týkající se informace o svéprávnosti. Doklad na žádost fyzické osoby poskytne příslušné pracoviště správního úřadu zaměřeného na agendu evidence obyvatel. K urychlení administrativního procesu žadatelům doporučujeme, aby si stáhli (vytiskli) formulář s názvem „Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel“, požadovaný údaj, kterým je omezení svéprávnosti, v něm zaškrtli a příslušný orgán o poskytnutí dokladu požádali.

 • 08. 03. 2018 - Nové formuláře

Byl kompletně aktualizován obsah formulářů žádostí, jejich příloh a přidány zcela nové formuláře týkající se určení autorizovaných zástupců.

  

vytisknout  e-mailem