Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

EASO: Evropský podpůrný azylový úřad - solidarita v praxi

Azylová problematika nabývá pro všechny členské státy Evropské unie na stále větší důležitosti. Nejnovější trendy v oblasti azylu ukazují, že počet žadatelů o azyl v zemích EU+ (členských státech EU společně s Norskem a Švýcarskem) byl v roce 2013 o 25 % vyšší než v roce 2012 a přesáhl počet 450 000. 

 

Nejčastější zemí původu byla Sýrie, následovaná Ruskou federací a Afghánistánem. Největší část žadatelů o azyl však v roce 2013 nadále tvořili státní příslušníci zemí západního Balkánu (Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Kosova(1), Černé Hory a Srbska) jako celek. Tento vysoký nárůst žadatelů o azyl zvyšuje tlak na azylové systémy mnoha členských států. Proto Evropská unie významným způsobem investuje do rozvoje společného evropského azylového systému. Jeho hlavním cílem je dosáhnout takové harmonizace azylové praxe, aby byly srovnatelné azylové případy ve všech státech EU posuzovány obdobně a měly obdobný výsledek. V případě 28 členských států, z nichž každý má vlastní vnitrostátní azylový systém, se jedná o nelehký úkol. V každém případě však už bylo v tomto směru dosaženo významného pokroku.

S cílem podpořit členské státy v tomto úsilí se orgány EU v roce 2010 dohodly na vytvoření Evropského podpůrného azylového úřadu (EASO), ten jako agentura EU funguje od února 2011. Od června 2011 sídlí na Maltě, která je jeho hostitelským členským státem. Jeho hlavním úkolem je podporovat členské státy při provádění společného evropského azylového systému, rozšiřovat praktickou spolupráci v otázkách azylu a pomáhat členským státům při plnění jejich evropských i mezinárodních závazků souvisejících s poskytováním ochrany lidem, kteří ji potřebují. Úřad EASO také podporuje členské státy, jejichž azylový a přijímací systém je vystaven mimořádnému tlaku.

Úlohou agentury EASO je usnadňovat, koordinovat a posilovat praktickou spolupráci mezi členskými státy v mnoha aspektech azylové problematiky. EASO proto poskytuje praktickou a technickou podporu členským státům, operativní podporu členským státům se specifickými potřebami a členským státům, jejichž azylový a přijímací systém je vystaven mimořádnému tlaku. Podává rovněž relevantní expertní informace ve všech oblastech, které mají přímý či nepřímý dopad na azyl.
 

Úřad EASO poskytuje různé formy podpory:

  • stálá podpora: školení v azylové oblasti (EASO nabízí 14 různých školicích modulů), podpora kvality azylových systémů či společné informace o zemích původu;

  • specifická podpora: podpora šitá na míru jednotlivým členským státům, které o takovou podporu požádají, v různých oblastech společné evropské azylové politiky, jako je budování azylových a přijímacích kapacit či podpora při vytváření nástrojů pro kontrolu kvality;

  • mimořádná podpora: poskytováním dočasné podpory a pomoci pro členské státy vystavené mimořádnému tlaku, zejména při obnově či rekonstrukci azylových a přijímacích systémů. Od svého zřízení poskytovala agentura EASO zvláštní a/nebo mimořádnou podporu Řecku, Lucembursku, Švédsku, Itálii a Bulharsku;

  • podpora v oblasti informací a analýzy: vytváření a sdílení informací a analytických zpráv, včetně analýz trendů a rizik na úrovni celé EU;

  • podpora třetím (tj. nečlenským) zemím, tj. podpora vnějšího rozměru společného evropského azylového systému: podpora partnerství s třetími zeměmi, a to mimo jiné při přesídlování či budování regionálních programů ochrany vytváření kapacit. Seznamte se se strategií vnějšího rozměru.
     

Agentura EASO je dnes aktivní ve všech nejrůznějších oblastech azylového procesu a je důležité, aby členské státy jeho nástroje podpory plně využívaly a účastnily se jeho aktivit. Společný evropský azylový systém můžeme dále rozvíjet pouze vzájemnou spoluprací.

Více informací o úřadu EASO naleznete na jeho webových stránkách.

Zajímá vás školicí program agentury EASO? Chcete se do vzdělávacího programu zapojit? Navštivte webové stránky www.easo.europa.eu/about-us/tasks-of-easo/training-quality/.

Sledujte nás na síti Facebook www.facebook.com/easo.eu.

  

Dokumenty a výroční zprávy EASO:

Další dokumenty EASO:

  

  

(1) Kosovo: tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244.

  

vytisknout  e-mailem