Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpráva o stavu obchodování s lidmi v České republice za rok 2010

Dne 4. května 2011 schválil ministr vnitra Jan Kubice Zprávu o stavu obchodování s lidmi v České republice za rok 2010, která navazuje na tradici zveřejňování poznatků a výsledků v oblasti boje proti obchodování s lidmi, tak jak bylo ministru uloženo usnesením vlády ČR ze dne 23. ledna 2008 č. 67 k Národní strategii boje proti obchodování s lidmi (pro období let 2008 2011). Cílem této zprávy je nejen poskytnout souhrnné informace o problematice obchodování s lidmi v uplynulém roce, ale také v souladu se zmíněnou národní strategií, politiku boje proti obchodování s lidmi dále formovat. 

Oproti zprávám z předchozích let došlo ke změnám ve struktuře materiálu. Po úvodním popisu situace a identifikaci nových trendů je zpráva rozčleněna dle pilířů – tzv. „čtyř P“ = prevence, postih pachatelů, podpora a ochrana obětí a partnerství, na kterých je v současné době boj proti obchodování s lidmi postaven, a to jak v rámci Evropské unie (zejména Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV (pdf, 844 kB)), tak i na širším mezinárodním poli.
 
Zvýšená pozornost byla věnována kromě obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování též obchodování s lidmi za účelem vykořisťování pracovního. Lze zmínit, že i v roce 2010 byly identifikovány pokračující trendy v oblasti obchodování s lidmi, které ovlivňují situaci v České republice v posledních letech. Přetrvává změna „modu operandi“ pachatelů, tzn. převládají subtilní formy donucení, jakožto prostředek manipulace s obětí. Fyzické násilí se objevuje zřídka častokrát spíše jako výsledek potyček a rozporů mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem, nikoli jako donucovací nástroj. Naopak častý je psychologický nátlak, vyhrožování a jiné praktiky na hranici zákonnosti (vyplácení mzdy se zpožděním, nicméně ještě v zákonné lhůtě, vyžadování přesčasů, které pak nejsou uhrazeny, vymáhání fiktivních dluhů, nevyhovující hygienické podmínky, postihy za smyšlené porušení zásad a podmínek atd.), zneužívána je často i neznalost zákona a jazyka.
 
Význačné je též zaměření pachatelů této trestné činnosti na zranitelné skupiny osob, a to především ve fázi jejich náboru na různé práce v ČR ale i v zahraničí. Již tradiční skupinou jsou cizinci, často ti, kteří přišli na území České republiky o zaměstnání a hrozí jim správní vyhoštění, dále osoby pocházející ze sociálně vyloučených lokalit, mentálně postižení jedinci či osoby bez přístřeší.
 
Při porovnání statistických dat, ze kterých lze vyčíst aktivitu orgánů činných v trestním řízení v této oblasti, je možno konstatovat, že byl v roce 2010 evidován největší počet odsouzených osob pro tento trestný čin za posledních pět let.
 
OBCHOD S LIDMI [1]
Zjištěno [2]
Objasněno
Vyšetřované a stíhané osoby
Odsouzené osoby
podmíněně
nepodmíněně
2008
29
13
22
0
3
2009
10
11
32
1
0
2010
24
17
35
1
9
 
Další podrobnosti k této problematice naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra k problematice obchodování s lidmi. V sekci dokumenty jsou pak k dispozici další materiály monitorující úsilí v boji proti obchodování s lidmi v České republice v uplynulých letech.


[1] Zdrojem informací uvedených v tabulce je Evidenčně statistický systém kriminality, jehož provozním gestorem je Policejní prezidium Policie ČR, dále se jedná o data poskytnutá Ministerstvem spravedlnosti ČR.
[2] Tj. byly zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, byla stanovena trestně právní kvalifikace a zahájeny úkony trestního řízení.
 
 
 
Mgr. Pavel Novák
odbor tisku a public relations

vytisknout  e-mailem