Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Závěry Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání

Uveřejněné závěry lze volně užívat pouze k nekomerčním účelům. V případě citací uveřejněných závěrů je prosím označte jejich formou, číslem a dnem vydání; např. Závěr č. 59 ze zasedání Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 11. 6. 2007.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

 • 52/2006 - Udělování souhlasů v souvislosti s veřejnoprávními smlouvami (pdf, 36 kB ) (doc 27 kB )
 • 51/2006 - Výklad ustanovení § 160 odst. 3 správního řádu ( pdf, 43 kB ) (doc 26 kB )
 • 50/2006 - Nedostatky a vady podání - § 37 správního řádu ( pdf, 60 kB ) (doc 45 kB )
 • 49/2006 - Vztah sporného řízení dle § 141 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a poskytování předběžné ochrany před zřejmým zásahem do pokojného stavu dle § 5 občanského zákoníku ( pdf, 44 kB ) (doc 29 kB )
 • 48/2006 - Zahájení řízení z moci úřední absolutně věcně nepříslušným správním orgánem ( pdf, 45 kB ) (doc 33 kB )
 • 47/2006 - Forma rozhodnutí o zastavení řízení o jiném správním deliktu vydávaném ve společném řízení ( pdf, 50 kB ) (doc 36 kB )
 • 46/2006 - Realizace práva na tlumočníka v řízení zahajovaném z moci úřední a náklady na tlumočení ( pdf, 42 kB ) (doc 30 kB )
 • 45/2006 - Přípustnost zastoupení ustanoveného opatrovníka ( pdf, 48 kB ) (doc 31 kB )
 • 44/2006 - Uložení náhrady nákladů řízení podle § 79 odst. 5 správního řádu při více účastnících řízení ( pdf, 41 kB ) (doc 29 kB )
 • 43/2006 - Výklad ustanovení § 179 odst. 1 a 2 správního řádu ( pdf, 51 kB ) (doc 31 kB )
 • 42/2006 - Neuložení náhrady nákladů řízení paušální částkou ( pdf, 48 kB ) (doc 35 kB )
 • 41/2006 - Nadřízený orgán Státní energetické inspekce (§ 178 správního řádu) ( pdf, 48 kB ) (doc 30 kB )
 • 40/2006 - Přípustnost přezkumného řízení v případě, že již bylo zahájeno soudní řízení podle hlavy páté občanského soudního řádu ( pdf, 50 kB ) (doc 32 kB )
 • 39/2006 - Problematika účastníků řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu ( pdf, 45 kB ) (doc 26 kB )
 • 38/2006 - Ochrana obchodního tajemství při nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu ( pdf, 45 kB ) (doc 34 kB )
 • 37/2006 - Pořizování kopií zvukového a obrazového záznamu, který je součástí spisu ( pdf, 44 kB ) (doc 27 kB )
 • 36/2006 - Problematika náhrady nákladů řízení stanovené paušální částkou ve věcech zdravotního pojištění (§ 79 odst. 5 správního řádu) ( pdf, 44 kB ) (doc 32 kB )
 • 35/2006 - Označení účastníků podle § 27 odst. 1 ve výrokové části rozhodnutí (§ 68) ( pdf, 47 kB ) (doc 29 kB )
 • 34/2006 - Náhrada nákladů řízení osobě podávající vysvětlení (§ 79 odst. 4) ( pdf, 47 kB ) (doc 32 kB )
 • 33/2006 - Postup nadřízeného správního orgánu při přešetření způsobu vyřízení stížnosti podle § 175 odst. 7 správního řádu ( pdf, 51 kB ) (doc 32 kB )
 • 32/2006 - Aplikace ustanovení § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí (pdf 41 kB ) (doc 30 kB)
 • 31/2006 - Aplikace ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že zvláštní zákon nestanoví formu určitého podmiňujícího úkonu, souhlasu, stanoviska apod. (pdf 67 kB ) (doc 46 kB)
 • 30/2006 - Řízení o odstranění tvrdosti podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (pdf 38 kB ) (doc 27 kB)
 • 29/2006 - Rozhodnutí o odvolání proti usnesení (pdf 45 kB ) (doc 34 kB)
 • 28/2006 - Vztah ustanovení § 32 odst. 3 a § 25 správního řádu (pdf  36 kB ) (doc 26 kB)
 • 27/2006 - Právo účastníků řízení na pořízení kopie projektové dokumentace ze spisu (pdf 46 kB ) (doc 28 kB)
 • 26/2006 - Lhůta pro vyřízení stížnosti podle § 175 odst. 5 správního řádu (pdf 41 kB ) (doc 29 kB)
 • 25/2006 - Nahlížení do spisu obsahujícího utajované informace podle § 38 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (pdf 49 kB ) (doc 41 kB)
 • 24/2006 - Doručování správních písemností prostřednictvím poštovních obálek (pdf 35 kB ) (doc 30 kB)
 • 23/2006 - Vydání příkazu na základě kontrolního protokolu podle § 150 odst. 2 správního řádu (pdf 48 kB ) (doc 34 kB)
 • 22/2006 - Nadřízený správní orgán podle § 178 odst. 1 správního řádu ( pdf, 38 kB ) (doc 26 kB )
   

2005

  


Odbor legislativy a koordinace předpisů, aktualizováno k 30. října 2023

vytisknout  e-mailem