Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Závěry Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání

Uveřejněné závěry lze volně užívat pouze k nekomerčním účelům. V případě citací uveřejněných závěrů je prosím označte jejich formou, číslem a dnem vydání; např. Závěr č. 59 ze zasedání Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 11. 6. 2007.

  

2019

170/2019Řešení sporů souvisejících s postoupením věci z důvodu vhodnosti podle § 131 odst. 5 správního řádu (pdf, 284 kB)
169/2019Zasílání kopie spisu nebo jeho části poštou nebo elektronicky (pdf, 287 kB)
168/2019Lhůta pro zahájení přezkumu příkazu na místě z důvodů uvedených v § 100 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (pdf, 636 kB)
167/2019Vztah řízení o určení právního vztahu podle § 142 správního řádu a řízení podle § 129 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (pdf, 677 kB)
166/2019Vyloučení z projednávání a rozhodování věci podle § 14 správního řádu (pdf, 679 kB)

2018

165/2018 - Vliv stavení promlčecí doby na uplynutí mezní promlčecí doby podle § 32 odst. 3 zákona o odpovědnosti za přestupky (pdf, 658 kB)
164/2018 - K možnosti podat odvolání proti usnesení o odložení věci podle § 76 odst. 4 zákona o odpovědnosti za přestupky (pdf, 636 kB)
163/2018 - Podmínky vzniku odpovědnosti podnikající fyzické osoby za přestupek a určení subjektu odpovědného za přestupek spočívající v neoprávněném podnikání (pdf, 675 kB)
162/2018Možnost správního orgánu uložit mladistvému napomenutí příkazem na místě (pdf, 602 kB)
 

2017

161/2017Kvalifikační požadavky na předsedu komise pro projednávání přestupků (pdf, 604 kB)
160/2017Zastoupení osoby přímo postižené spácháním přestupku (pdf, 548 kB)
159/2017Zahájení řízení z moci úřední o "návrhovém" přestupku po 30. červnu 2017 (pdf, 548 kB)
158/2017Možnost postoupení věci z důvodu vhodnosti bez předchozího souhlasu správníhoorgánu, jemuž má být věc postoupena, před zahájením řízení (pdf, 569 kB)
                  Dodatek k závěru č. 158/2017Možnost postoupení věci z důvodu vhodnosti před zahájením řízení se souhlasem správního orgánu, jemuž má být věc postoupena (pdf, 599 kB)
157/2017Lhůta pro zrušení výkazu nedoplatků z podnětu zdravotní pojišťovny podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (pdf, 569 kB)
156/2017 - Přípustnost dodatků k veřejnoprávním smlouvám o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků uzavřeným před 1. červencem 2017 (pdf, 648 kB)
155/2017 - Věcná příslušnost k projednání přestupků proti pořádku ve státní správě (§ 4 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích) (pdf, 568 kB)
154/2017 - Zánik odpovědnosti za přestupek - počátek a ukončení běhu promlčecí doby a pravidla pro počítání času (pdf, 625 kB)
153/2017 - Možnost uložit pořádkovou pokutu osobě, která se bez závažných důvodů nedostaví ke správnímu orgánu k podání vysvětlení (pdf, 583 kB)
152/2017 - Možnost projednání a rozhodnutí věci zaměstnancem obce, který nesplňuje požadavky zvláštního právního předpisu (pdf, 602 kB)
 

2016

151/2016Postup při rozhodování na základě listinných podkladů (pdf, 640 kB)
150/2016Doručování právnické osobě bez statutárního orgánu (pdf, 640 kB)
149/2016Chybějící podpis na odvolání, který nebyl odvolatelem doplněn ani na základě výzvy správního orgánu (pdf, 558 kB)
148/2016Poskytování informací o přestupcích projednaných na základě veřejnoprávní smlouvy jinou obcí (pdf, 555 kB)
147/2016Procesní postavení osoby, které byla přestupkem způsobena nemajetková újma a která je podle § 72 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 204/2015 Sb., účastníkem řízení o přestupku (pdf, 520 kB)
 

2015

146/2015 - Odklad právních účinků rozhodnutí o povolení provozování loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb. (pdf, 215 kB)
145/2015 - Právní forma uložení opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (pdf, 279 kB)
144/2015 - Nezletilý zmocněnec (pdf, 230 kB)
143/2015 - Povaha sdělení o neposkytnutí dotace podle § 10a odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. (pdf, 174 kB)
142/2015Povaha souhlasu obce v § 33 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi (pdf, 263 kB)
 

2014

141/2014Právní účinky plné moci podle § 32 odst. 2 písm. c) správního řádu ze dne 7. 11. 2014 (pdf, 199 kB)
140/2014Odvolání proti rozhodnutí o nákladech řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy (pdf, 205 kB)
139/2014K funkční příslušnosti správního orgánu při autoremeduře v přezkumném řízení (pdf, 193 kB)
138/2014 - Doručování podnikající fyzické osobě na adresu místa podnikání (pdf, 64 kB)
137/2014 - Přerušení řízení o žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu na území České republiky podle § 57 odst. 2 a § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu z důvodu aktuálně vedeného trestního řízení proti žadateli (pdf, 102 kB)
136/2014 - Doručení předběžného opatření současně s oznámením o zahájení řízení (pdf, 132 kB)
135/2014Zahájení řízení s velkým počtem účastníků (pdf, 83 kB)
134/2014 - Povinnost nahradit náklady řízení po zastavení řízení (pdf, 181 kB)
133/2014 - Podjatost starosty a místostarosty obce v případě, kdy je obec účastníkem řízení (pdf, 156 kB)
132/2014Poskytování údajů z informačního systému datových schránek pro účely ověření doručení do datové schránky (pdf, 124 kB)
131/2014 - Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti (pdf, 154 kB)
130/2014 - Jednání právnické osoby a doručování po účinnosti nového občanského zákoníku (pdf, 144 kB)
 

2013

129/2013 - K možnosti konverze závazného stanoviska a správního rozhodnutí (pdf, 366 kB)
128/2013 - Obnova řízení podle § 100 odst. 1 písm. b) správního řádu při probíhajícím řízení o podkladovém rozhodnutí (pdf, 256 kB)
127/2013 - Vyrozumění o nezahájení přezkumného řízení předsedou rozkladové komise (pdf, 244 kB)
126/2013 - Hybridní pošta o oznámení o přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi (pdf, 249 kB)
125/2013 - Přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi a ochrana před nečinností (pdf, 248 kB)
124/2013 - Právní účinky doručení rozhodnutí v případě neplatného elektronického podpisu (pdf, 172 kB)
123/2013 - Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny (pdf, 153 kB)
122/2013 - K možnosti podat odvolání proti rozhodnutí, kterým bylo změněno závazné stanovisko (pdf, 114 kB)
                  Dodatek k závěru č. 122/2013 - Právní moc rozhodnutí vydaného v přezkumném řízení podle § 149 odst. 5 správního řádu (pdf, 244 kB)
 

2012

121/2012 - Potvrzení nebo doplnění podání učiněného podle § 37 odst. 4 správního řádu (pdf, 151 kB)
120/2012 - Opakované stížnosti na chování oprávněné úřední osoby podávané dotčenou osobou k několika správním orgánům (pdf, 194 kB)
119/2012 - Doručování výpovědi ze subordinační veřejnoprávní smlouvy (pdf, 144 kB)
118/2012 - Podmínky řízení o určení právního vztahu podle § 142 správního řádu a vztah tohoto typu řízení k řízení spornému podle § 141 správního řádu (pdf, 147 kB)
117/2012 - Lhůty pro vydání rozhodnutí v odvolacím řízení podle zvláštních zákonů (pdf, 182 kB)
116/2012 - Oprávnění podřízeného správního orgánu dávat podněty k zahájení přezkumného řízení proti rozhodnutí nadřízeného správního orgánu (pdf, 190 kB)
115/2012 - Přítomnost účastníků při úkonech prováděných správním orgánem (pdf, 202 kB)
114/2012 - Forma přiznání odkladného účinku žádosti o obnovu řízení podle § 100 odst. 6 správního řádu (pdf, 39 kB)
113/2012 - Použití generální plné moci advokáta v řízení podle správního řádu (pdf, 46 kB)
112/2012 - Nadřízený správní orgán v řízeních podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu (pdf, 53 kB)
 

2011

111/2011 - Postup při vydávání předběžného opatření z moci úřední (pdf, 46 kB)
110/2011 - Vyhotovení stejnopisů odvolání na náklady účastníka řízení (pdf, 53 kB)
109/2011 - Přezkum koordinovaného závazného stanoviska vydaného podle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (pdf, 52 kB)
108/2011 - Procesní režim vydávání občanských průkazů  (pdf, 49 kB)
107/2011 - Právní povaha smlouvy uzavírané podle § 2 písm. g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékař (pdf, 55 kB)
106/2011 - Přípustnost zrušení rozhodnutí v přezkumném řízení po podání správní žaloby podle soudního řádu správního (pdf, 48 kB)
105/2011 - Zrušení a změna rostlinolékařského opatření podle § 76 zákona č. 326-2004 Sb. (pdf, 47 kB)
104/2011 - Nepřerušení správního řízení na požádání žadatele podle § 64 odst. 2 správního řádu (pdf, 46 kB)
103/2011 - Řízení o odvolání podaném domnělým zástupcem účastníka řízení (pdf, 40 kB)
102/2011 - Zahájení přestupkového řízení o přestupku projednávaném na návrh podle § 68 přestupkového zákona (pdf, 202 kB)
101/2011 - Povaha smlouvy podle § 2 odst. 2 zákona č. 133-1985 Sb., o požární ochraně (pdf, 185 kB)
100/2011 - Zrušení souhlasu s provedením ohlášené stavby (pdf, 221 kB)
99/2011 - Postup správního orgánu při aplikaci § 149 odst.3, § 51 odst. 3 správního řádu nebo při odstraňování vad žádosti (pdf, 194 kB)
98/2011 - Vydání rozhodnutí podle § 173 odst. 3 správního řádu (pdf, 188 kB)
97/2011 - Výklad § 149 odst. 4 správního řádu - běh lhůty pro vydání rozhodnutí o odvolání (pdf, 184 kB)
96/2011 - Zastavení přezkumného řízení podle § 94 odst. 4 správního řádu (pdf, 208 kB)
 

2010

95/2010 - Přechod práv z veřejnoprávní smlouvy podle § 78 stavebního zákona (pdf, 164 kB)
94/2010 - Podmínky delegace podle § 131 odst. 4 správního řádu (pdf, 170 kB)
93/2010 - Počítání lhůty podle § 17 odst. 4 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (pdf, 185 kB)
92/2010 - Uložení povinosti uhradit náklady řízení podle § 79 odst. 5 správního řádu, pokud řízení bylo zastaveno (pdf, 176 kB)
91/2010 - Podání, označené jako žádost o obnovu řízení, které učinila osoba, která nebyla účastníkem původního řízení, ani jeho právním nástupcem (pdf, 192 kB)
90/2010 - Povaha závazného stanoviska podle § 4 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny a postupu při schvalschvalování lesního hospodářského plánu podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (pdf, 38 kB)
89/2010 - Lhůty ve zkráceném přezkumném řízení (pdf, 202 kB)
88/2010 - Výklad § 68 odst. 4 správního řádu - podmínky pro vydání rozhodnutí bez odůvodnění (pdf, 231 kB)
87/2010 - Ukončení řízení v případě, že vydané rozhodnutí není možné oznámit z důvodu smrti nebo zániku účastníka řízení (pdf, 35 kB)
 

2009

86/2009 - Právní účinky doručení podle správního řádu v případě kdy mělo být doručováno do datové schránky a právní účinky doručení do nesprávné datové schránky (pdf, 174 kB)
85/2009 - Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu (pdf, 184 kB)
84/2009 - Určení okamžiku učinění podání orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky (pdf, 141 kB)
83/2009 - Uložení povinnosti uhradit náklady řízení paušální částkou v řízení o uložení pořádkové pokuty podle § 19 zákona o státní kontrole (pdf, 133 kB)
82/2009 - Přezkum zákonnosti veřejnoprávní smlouvy (pdf, 178 kB)
81/2009 - Zahájení přestupkového řízení na návrh zmocněnce (pdf, 169 kB)
80/2009 - Účastenství v řízení podle § 209 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) (pdf, 168 kB)
79/2009 - Doručování rozhodnutí o nepřípustném nebo opožděném odvolání (pdf, 176 kB)
78/2009 - Ustanovení opatrovníka účastníkovi řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu (pdf, 177 kB)
77/2009 - Aplikace ustanovení § 131 odst. 4 správního řádu ve vazbě na ustanovení § 14 odst. 2 správního řádu (pdf, 172 kB)
76/2009 - Přezkum výpovědi z veřejnoprávní smlouvy (pdf, 130 kB)
75/2009 - Posouzení následků zrušení rozhodnutí o dodatečném povolení stavby ve vztahu k navazujícímu kolaudačnímu rozhodnutí (pdf, 145 kB)
74/2009 - Procesní práva účastníků v řízení podle zákona o svobodném přístupu k informacím (pdf, 139 kB)
73/2009 - Aplikace správního řádu na řízení o přiznání příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  o sociálních službách“) (pdf, 146 kB)
 

2008

72/2008 - Provádění důkazu listinou (pdf, 148 kB)
71/2008Přezkum závazného stanoviska (pdf, 146 kB)
70/2008 Vyrozumění podatele podle § 94 odst. 1 správního řádu  (pdf, 141 kB)
69/2008Výklad ustanovení § 91 odst. 4 správního řádu – okamžik právní moci při vzdání se práva na odvolání (pdf, 147 kB)
68/2008 - Rozhodnutí, kterým se končí řízení u prohlášení věci za kulturní památku zahájené z moci úřední, vydané v případě, že věc za kulturní památku nebyla prohlášena  (pdf,134 kB)
67/2008 - Možnost uplatnění stížnosti podle § 175 správního řádu vůči postupu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (pdf, 142 kB)
66/2008 - Rozhodnutí o odvolání vydané v neprospěch žadatele (pdf, 134 kB)
 

2007

65/2007 - Forma žádosti správních orgánů, kterými od jiných správních orgánů vyžadují podklady, informace či výpisy z evidencí důležité pro účely řízení (pdf, 141 kB)
64/2007 - Způsob vyřízení podání označeného jako „odvolání“ podaného osobou, která není účastníkem řízení (pdf, 136 kB)
63/2007 - Vymezení představeného podle § 14 odst. 2 správního řádu v případech vedoucích představitelů územních samosprávných celků (pdf, 151 kB)
62/2007 - Vymezení předmětu správního řízení (pdf, 164 kB)
61/2007 - Lhůta pro podání žádosti o odstranění tvrdosti zákona u výkazu nedoplatků podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (pdf, 144 kB)
60/2007 - K „přezkumnému řízení“ podle § 156 odst. 2 (pdf, 144 kB)
59/2007 - Elektronická forma úkonů správního orgánu (pdf, 151 kB)
58/2007 - Rozhodnutí v řízení o správním deliktu po uplynutí prekluzívní lhůty pro projednání správního deliktu (pdf, 158 kB)
57/2007 - Odvolání proti jednomu z výroků rozhodnutí podle § 82 odst. 3 správního řádu (pdf, 145 kB)
56/2007 - Právo na tlumočníka ve zkráceném řízení (pdf, 147 kB)
55/2007 - Vztah ustanovení § 21 odst. 3 a § 32 odst. 2 správního řádu (pdf, 143 kB)
54/2007 - Vztah správního řádu na rozhodování České stomatologické komory v disciplinárním řízení (pdf, 135 kB)
53/2007 - Obnova řízení z moci úřední v neprospěch účastníka řízení (pdf, 43 kB)
 

2006

52/2006 - Udělování souhlasů v souvislosti s veřejnoprávními smlouvami (pdf, 36 kB ) (doc 27 kB )
51/2006 - Výklad ustanovení § 160 odst. 3 správního řádu ( pdf, 43 kB ) (doc 26 kB )
50/2006 - Nedostatky a vady podání - § 37 správního řádu ( pdf, 60 kB ) (doc 45 kB )
49/2006 - Vztah sporného řízení dle § 141 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a poskytování předběžné ochrany před zřejmým zásahem do pokojného stavu dle § 5 občanského zákoníku ( pdf, 44 kB ) (doc 29 kB )
48/2006 - Zahájení řízení z moci úřední absolutně věcně nepříslušným správním orgánem ( pdf, 45 kB ) (doc 33 kB )
47/2006 - Forma rozhodnutí o zastavení řízení o jiném správním deliktu vydávaném ve společném řízení ( pdf, 50 kB ) (doc 36 kB )
46/2006 - Realizace práva na tlumočníka v řízení zahajovaném z moci úřední a náklady na tlumočení ( pdf, 42 kB ) (doc 30 kB )
45/2006 - Přípustnost zastoupení ustanoveného opatrovníka ( pdf, 48 kB ) (doc 31 kB )
44/2006 - Uložení náhrady nákladů řízení podle § 79 odst. 5 správního řádu při více účastnících řízení ( pdf, 41 kB ) (doc 29 kB )
43/2006 - Výklad ustanovení § 179 odst. 1 a 2 správního řádu ( pdf, 51 kB ) (doc 31 kB )
42/2006 - Neuložení náhrady nákladů řízení paušální částkou ( pdf, 48 kB ) (doc 35 kB )
41/2006 - Nadřízený orgán Státní energetické inspekce (§ 178 správního řádu) ( pdf, 48 kB ) (doc 30 kB )
40/2006 - Přípustnost přezkumného řízení v případě, že již bylo zahájeno soudní řízení podle hlavy páté občanského soudního řádu ( pdf, 50 kB ) (doc 32 kB )
39/2006 - Problematika účastníků řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu ( pdf, 45 kB ) (doc 26 kB )
38/2006 - Ochrana obchodního tajemství při nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu ( pdf, 45 kB ) (doc 34 kB )
37/2006 - Pořizování kopií zvukového a obrazového záznamu, který je součástí spisu ( pdf, 44 kB ) (doc 27 kB )
36/2006 - Problematika náhrady nákladů řízení stanovené paušální částkou ve věcech zdravotního pojištění (§ 79 odst. 5 správního řádu) ( pdf, 44 kB ) (doc 32 kB )
35/2006 - Označení účastníků podle § 27 odst. 1 ve výrokové části rozhodnutí (§ 68) ( pdf, 47 kB ) (doc 29 kB )
34/2006 - Náhrada nákladů řízení osobě podávající vysvětlení (§ 79 odst. 4) ( pdf, 47 kB ) (doc 32 kB )
33/2006 - Postup nadřízeného správního orgánu při přešetření způsobu vyřízení stížnosti podle § 175 odst. 7 správního řádu ( pdf, 51 kB ) (doc 32 kB )
32/2006 - Aplikace ustanovení § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí (pdf 41 kB ) (doc 30 kB)
31/2006 - Aplikace ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že zvláštní zákon nestanoví formu určitého podmiňujícího úkonu, souhlasu, stanoviska apod. (pdf 67 kB ) (doc 46 kB)
30/2006 - Řízení o odstranění tvrdosti podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (pdf 38 kB ) (doc 27 kB)
29/2006 - Rozhodnutí o odvolání proti usnesení (pdf 45 kB ) (doc 34 kB)
28/2006 - Vztah ustanovení § 32 odst. 3 a § 25 správního řádu (pdf  36 kB ) (doc 26 kB)
27/2006 - Právo účastníků řízení na pořízení kopie projektové dokumentace ze spisu (pdf 46 kB ) (doc 28 kB)
26/2006 - Lhůta pro vyřízení stížnosti podle § 175 odst. 5 správního řádu (pdf 41 kB ) (doc 29 kB)
25/2006 - Nahlížení do spisu obsahujícího utajované informace podle § 38 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (pdf 49 kB ) (doc 41 kB)
24/2006 - Doručování správních písemností prostřednictvím poštovních obálek (pdf 35 kB ) (doc 30 kB)
23/2006 - Vydání příkazu na základě kontrolního protokolu podle § 150 odst. 2 správního řádu (pdf 48 kB ) (doc 34 kB)
22/2006 - Nadřízený správní orgán podle § 178 odst. 1 správního řádu ( pdf, 38 kB ) (doc 26 kB )
 

2005

21/2005 - Způsob rozhodnutí v řízení o rozkladu podle § 152 odst. 5 správního řádu (pdf, 53 kB)
20/2005 - Doručení návrhu opatření obecné povahy a oznámení opatření obecné povahy (pdf, 46 kB)
19/2005 - Počítání lhůty při doručování veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 2 správního řádu (pdf, 37 kB)
18/2005 - Ustanovení právnické osoby opatrovníkem podle § 32 odst. 4 správního řádu (pdf, 41 kB)
17/2005 - Výklad pojmu oprávněná úřední osoba podle § 15 odst. 2 správního řádu (pdf, 46 kB)
16/2005 - Výklad ustanovení § 182 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. ve vztahu k pojmu veřejnoprávní smlouva (pdf, 36 kB)
15/2005 - Výklad ustanovení § 179 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (pdf, 44 kB)
14/2005 - Výklad § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (pdf, 45 kB)
13/2005 - Postoupení věci podle § 55 odst. 3 zákona o přestupcích (pdf, 34 kB)
12/2005 - Zajištění nepřetržitě přístupné úřední desky podle § 26 správního řádu (pdf, 36 kB)
11/2005 - Povaha souhlasu podle § 37 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů (pdf, 37 kB)
10/2005 - Vztah ustanovení § 1 odst. 2, § 180 odst. 1 a § 177 odst. 1 správního řádu (pdf, 49 kB)
9/2005 - Doručování veřejnou vyhláškou v řízení o uznání honitby podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti (pdf, 44 kB)
8/2005 - Institut stížnosti podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve vztahu k vládní vyhlášce č. 150/1958 Ú. l. (pdf, 43 kB)
7/2005 - Aplikace správního řádu při vydávání osvědčení podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České republiky a Slovenské republiky (pdf, 35 kB)
6/2005 - Smlouvy podle § 39 zákona č. 114/1992 Sb. a jejich vztah ke správnímu řádu (pdf, 34 kB)
5/2005 - Určování příslušníků národnostních menšin, které tradičně a dlouhodobě žijí na území České republiky (pdf, 36 kB)
4/2005 - Řízení s velkým počtem účastníků podle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (pdf, 33 kB)
3/2005 - Vztah ustanovení § 1 odst. 2 a § 180 odst. 1 správního řádu (pdf, 34 kB)
2/2005 - Důsledky zrušení nebo změny stanoviska, respektive závazného stanoviska, které bylo podkladem pro vydání opatření obecné povahy (pdf, 34 kB)
1/2005 - Počítání lhůty podle § 24 odst. 1 správního řádu (pdf, 37 kB)

  


Odbor legislativy a koordinace předpisů, aktualizováno k 5. červnu 2019

vytisknout  e-mailem