Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zákon o svobodném přístupu k informacím v judikatuře správních soudů

JUDr. Jakub Camrda 

Shrnutí:
Příspěvek pojednává o judikatuře správních soudů, především Nejvyššího správního soudu, k hmotněprávním otázkám zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který představuje jeden z důležitých nástrojů kontroly veřejnosti nad výkonem veřejné moci. Příspěvek se zabývá dosavadním vývojem judikatury k definici subjektu povinného k poskytování informací, k pojmu informace, k vymezení působnosti zákona ve vztahu k jiným právním předpisům a k zákonným výjimkám z práva na informace. Dospívá k závěru, že dosavadní judikatura, přes svoji neúplnost a ještě ne zcela ustálený charakter, vykazuje zřetelnou tendenci odmítající restriktivní přístup k ústavně zaručenému právu na informace, který by toto právo zbavil jeho podstaty, účelu a smyslu. Tento pohled se promítá do spíše rozšiřující definice povinných subjektů či definice informace a naopak do spíše zužujícího výkladu výjimek z práva na informace, pro něž lze požadované informace odepřít.

Act on Free Access to Information in case law of administrative courts

Summary:
The article describes case law of administrative courts, particularly of the Supreme Administrative Court, on substantive law issues related to the Act No. 106/1999 Coll., on Free Access to Information, which represents one of the important tools for democratic control of the exercise of public authority. The article deals with the development of case law relating to the definition of a subject obliged to provide information, to the legal definition of information, to the scope of the Information Act and to the legal exemptions from a right to information. The article concludes, that existing case law, though it is neither complete, nor fully settled, shows clear tendency for rejecting restrictive approach to the constitutionally guaranteed right to information, which would deprive it of its substance and raison d'être. This perspective results in, on one hand, rather wide definition of subjects obliged to provide information or in wide definition of information itself and, on the other hand, in rather narrow interpretation of the exemptions from the right to information, which allow to restrict the access to requested information.
 

vytisknout  e-mailem