Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní teoretické přístupky k otázce přijímání cizinců na území státu

JUDr. Pavel Pořízek 

Základní teoretické přístupky k otázce přijímání cizinců na území státu
 
Shrnutí:
 
Článek prezentuje základní novodobé přístupy teoretiků mezinárodního práva k otázce přijímání cizinců na území. Názory, dle nichž existuje základní právo na mezinárodní styk a právo cizince na vstup na území cizího státu, představují ve srovnání s koncepcemi, které zastávají volnost státu v otázkách přijímání cizin­ců, menšinový (nikoli však marginální) proud. Přestože se dnes jedná o koncepci pozapomenutou a opomíjenou, k jejím zastáncům zejména v minulosti patřila celá řada předních internacionalistů. Zároveň však v rámci Evropské unie tato koncepce došla svého téměř absolutního zhmotnění v právu na volný pohyb obča­nů EU
a jejich rodinných příslušníků. Zároveň se ukazuje, že obě zdánlivě nesmi­řitelná extrémní stanoviska ve své absolutní, krajní podobě prakticky nenajdeme. Naopak se zdá, že pod tlakem fakticity se oba doktrinální přístupy, vycházející z protichůdných stanovisek, překvapivě sbližují. Ze svých absolutních poloh při­pouští obě stanoviska řadu výjimek, které je na pomyslné ose posouvají směrem ke středu. Novější autoři mezinárodního práva pak zdůrazňují, že dnes již nemají státy zdaleka absolutní volnost v otázkách přijímání cizinců a tato omezení pak nachází ve smluvním právu a v kogentních normách mezinárodního práva, sou­visejících s rozvojem ochrany lidských práv.
 
Fundamental theoretical attitudes to the admission of foreigners – summary:
 
The Article introduces contemporary fundamental theoretical attitudes in the international law concerning the admission of foreigners on the territory. Opinions, that there is fundamental right to international relations and right of a foreigner
to enter the territory of a foreign state, represent minority (but not marginal) stream in comparison with the concept of freedom of states in the area of admission
of foreigners. Although this concept is neglected today, many signifi­cant international law experts held this opinion in the past. In the European Union, this concept was implemented within free movement of citizens of the Union and their family members. But it is also clear that we cannot find both opinions in its extreme form. On the contrary, it seems that both attitudes approximate, since they allow many exceptions. Contemporary authors in the international law stress that today, states have no absolute freedom in the area of admission of for­eigners any more and the limits can be found in international treaties and man­datory rules of international law related to development of protection of human rights.

vytisknout  e-mailem