Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výkon práva myslivosti: veřejný zájem nebo nezájem?

JUDr. Jana Plotová 

Shrnutí:

S výkonem práva myslivosti je téměř odnepaměti spojena jeho kolize s vlastnickým právem k honebním pozemkům, na nichž je myslivost provozována. Řešení tohoto vztahu nabylo na významu v souvislosti se změnami po roce 1989, zejména s obnovením vlastnických práv k půdě. Střetem práva vlastnického a výkonu práva myslivosti se zabýval Ústavní soud ČR v nálezu Pl. ÚS 34/03 ze dne 13. 12. 2006, ve kterém dospěl k závěru, že výkon práva myslivosti je legitimním omezením vlastnického práva, a to z důvodu povahy myslivosti jako činnosti směřující především k ochraně zvěře.

Po účinnosti zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti bylo třeba uvést stávající honitby do souladu s novou právní úpravou. Proces uvádění honiteb do souladu nebyl novým zákonem o myslivosti podrobněji upraven, zejména nestanovil, kdo je oprávněn právo myslivosti vykonávat v průběhu řízení o uvedení honitby do souladu. V praxi tak nastala situace, že v některých oblastech nebylo právo myslivosti dlouhodobě vykonáváno. Absence výkonu práva myslivosti může sehrát důležitou roli v případě budoucích sporů vlastníků se zastánci myslivosti.

L´exercice du droit de chasse: intérêt public ou non?

Résumé:

L´exercice du droit de chasse entre depuis toujours en collision avec le droit de propriété des terrains sur lesquels ce droit est réalisé. L´arrangement de cette relation problématique a gagné en importance en liaison avec les changements survenus après l´année 1989, notamment avec la reconstitution des relations patrimoniales envers les terrains de chasse. La collision du droit de propriété avec le droit de chasse a été étudiée par la Cour constitutionnelle de la République tchèque dans son arrêt Pl. ÚS 34/03 du 13 décembre 2006. La Cour a conclu que l´exercice du droit de chasse représente une limitation légitime du droit de propriété et cela en raison du caractère de la chasse en tant qu´activité visant notamment la protection du gibier.

Après l´entrée en vigueur de la loi n° 449/2001 Rec., sur la chasse, il fallait mettre les terrains de chasse en conformité avec la nouvelle législation. Pourtant la procédure de mise en conformité n´a pas été décrite en détails dans la nouvelle loi, notamment elle ne précisait pas qui a le droit de chasser au cours de la procédure de mise en conformité. Cela a eu comme conséquence pratique que le droit de chasse n´a pas été réalisé pendant longtemps dans certaines régions. L´absence de l´exercice du droit de chasse peut jouer un rôle important dans les conflits futurs éventuels des propriétaires avec les partisans de la chasse.


 

vytisknout  e-mailem