Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vrácení věci k došetření podle ustanovení § 18 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole

JUDr. Eva JANEČKOVÁ, JUDr. Václav BARTÍK 

 

Shrnutí:
Ustanovení § 18 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole (dále také „ZSK“) ve znění účinném do 31. 12. 2005 upravovalo námitkové řízení dvoustupňově a dáva­lo vedoucímu kontrolního orgánu specifickou možnost, jak v řízení o námitkách rozhodnout. Mohl v řízení o odvolání proti rozhodnutí o námitkách toto rozhod­nutí zrušit a zajistit došetření věci (§ 18 odst. 4) v případě, že v řízení tato potřeba vyplynula. Toto právo mu dával zákon zcela samostatně, nebylo tedy nutné, aby v odvolání kontrolovaná osoba takový požadavek vznesla.
 
Po novele, provedené zákonem č. 501/2004 Sb., tuto možnost ZSK již explicitně neobsahuje. Přesto je vrácení věci k došetření nadále možné. Vyplývá tak z přímé aplikační vazby § 12 (a samozřejmě § 26) ZSK a ustanovením § 177 správního řádu.
 
Odůvodnit však lze tento krok i složitější právní argumentací pomocí vnitřních vazeb správního řádu a aplikace jeho ustanovení § 154 a155 až 158 ve vazbě na § 90 odst. 1 písm. b).
 
První způsob odůvodnění je však nepochybně jednodušší a jasnější, vyplývá přímo ze základních zásad, na nichž ZSK stojí, a není třeba kombinovat různé zákony a složitě dovozovat význam jednotlivých ustanovení.
   
Summary:
Section 18 of the Act No. 552/1991 Coll. on State Control (ASC) in the version valid until Dec 31, 2005, sets objection proceedings two-stage and provided the head of the control body with a specific option how to decide in the proceedings. Within appeal proceedings against a decision on objections, he/she could decide to cancel the decision and even order the further findings in the case if such step is found to be necessary during the proceedings. This right was set in the act in such way that the controlled person did not have to claim such demand during the appeal.
 
Due to an amendment made by Act No. 501/2004 Coll., ASC no longer explicitly contains that option. However, the return of the case to make further findings is still possible as ensues from direct application relation of Section 12 of ASC and Section 177 of the Administrative Code.
 
It is also possible to justify such step even by amore complex law argumenta­tion using the internal linkages of the Administrative Code.
 
The first justification is undoubtedly simpler as it follows the basic principles of ASC and it is not necessary to combine different Acts and to intricately find the meanings of particular regulations.

vytisknout  e-mailem