Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Územní plány a správní soudy

JUDr. Jana Janderová, Ph.D. 

Shrnutí:
 
Územní plán slouží k vymezení možných způsobů využití území obce. Přitom obec volí jedno z možných řešení, a tím i mezi často protichůdnými zájmy. Mnohdy není možné se vyhnout zásahům do práv jednotlivců, zejména do práva vlastnického. Vydává se formou opatření obecné povahy, jehož zákonnost mohou přezkoumat správní soudy. V rámci ustáleného algoritmu zkoumají pravomoc a působnost správního orgánu, který jej vydal, soulad s procesní a hmotněprávní úpravou a proporcionalitu vydaného územního plánu. Vzhledem k tomu, že procesvydávání územních plánů i právní regulace jejich obsahu jsou komplikované, může dojít snadno k pochybení. K jejich zrušení soudy proto přistupují tehdy, pokud došlo k porušení zákona v nezanedbatelné míře, v intenzitě zpochybňující zákonnost řízení a územního plánu jako celku. Cílem příspěvku je na rozboru aktuální judikatury ukázat, které aspekty soudy nepřezkoumávají a kudy vede hranice mezi vadami způsobujícími nezákonnost územního plánu a vadami nepodstatnými.
 
Zoning plans and administrative courts – summary:
 
Zoning plans serve to define the possible uses of the municipality’s space. In doing so, the municipality chooses one of possible solutions, and thus between the often conflicting interests. It is not possible to avoid interference with the rights of individuals, especially the rights of ownership, in many cases. Zoning plan is issued in the form of a measure of a general nature the legality of which may be reviewed by administrative courts. They check within the steady algorithm the powers and competence of the administrative authority that issued it, the accordance with procedural and substantive rules, and proportionality of the issued zoning plan. Given that the procedure of issuing zoning plans and the legal regulation of their content are complicated, a mistake can occur easily. The courts therefore quash them only if law was violated to a considerable extent, reaching the intensity questioning the legality of procedure and zoning plan as a whole. The aim of this paper is to show through an analysis of current case law which aspects the courts do not examine at all, and the boundaries between defects causing lawlessness of zoning plans and irrelevant flaws.

vytisknout  e-mailem