Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ústavnost soudní výluky u neudělení státního občanství z důvodu ohrožení bezpečnosti státu

JUDr. Miluše Kindlová, Ph.D., M.Jur. 

Shrnutí:

Článek analyzuje téma zpochybňované ústavnosti pravidla obsaženého v § 26 ve spojení s § 22 odst. 3 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství, na základě něhož nelze rozhodnutí o neudělení státního občanství z důvodu ohrožení bezpečnosti státu napadnout správní žalobou. Autorka se v článku snaží za použití relevantní judika­tury Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu argumentovat, že by dotčená ustanovení zákona o státním občanství byla pravděpodobně shledána protiústavními z důvodu porušení čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod („Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny.“). K aplikaci zákazu stanoveného Listinou je možno při­stupovat dvěma způsoby a otázka ústavnosti je ve zkoumaném případě posuzována podle obou z nich. V článku je dále navrhována alternativní cesta k posuzování ústav­nosti dotčeného ustanovení zákona o státním občanství, například testováním pro­porcionality výluky ze soudního přezkumu ve vztahu k první větě článku 36 odst. 2 Listiny („Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak.“). Posledně uvedená možnost je považována za vhodnější krom jiného proto, že lépe umožňuje přizpůsobit se proměnlivým podmínkám.
 

Exemption from Judicial Review in the Case of the Decision Refusing the Grant of Citizenship due to State Security Reasons – Analysis of Constitutiona­lity – summary:

The paper analyses the issue of disputed constitutionality of the rule contained in § 26 in conjunction with § 22(3) of the Act No. 186/2013 Coll., on Citizenship, pursuant to which decisions refusing the grant of citizenship because of the threat to the security of the state may not be subject to judicial review. Employing the rel­evant case-law of the Supreme Administrative Court and the Constitutional Court, the paper argues that – should the Constitutional Court be called upon to assess the issue of constitutionality – it is probable that the judicial exemption would be held unconstitutional, most presumably because of the violation of the second sentence of Art. 36(2) of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms („Judicial review of decisions affecting the fundamental rights and freedoms listed in this Charter may not be removed from the jurisdiction of courts.“). Two possible approaches towards the interpretation and application of this Charter´s prohibition are provided and the issue of constitutionality is analysed in light of both of them. The paper further pro­poses an alternative way of how to assess constitutionality of the statutory rule in question, i.e. by testing the proportionality of the exemption from judicial review vis-à-vis the first sentence of Art. 36(2) of the Charter (“Unless a law provides otherwise, a person who claims that her rights were curtailed by a decision of a public admin­istrative authority may turn to a court for review of the legality of that decision.“). The latter alternative is considered preferable; inter alia because of its better ability to adapt to changing circumstances.

vytisknout  e-mailem