Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tisková zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality

Zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality (dále jen RVPPK) se konalo ve čtvrtek 27. října 2011 v budově Ministerstva vnitra na Letné (MV). Jednání řídila ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra (dále jen OPK) Mgr. Jitka Gjuričová.

Na jednání byly projednány následující informace:
  • Prevence jako strategie přístupu k ohroženým rodinám a dětem.
  • Stav přípravy Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015.
  • Osnova a harmonogram přípravy Zprávy o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 za rok 2011.
  • Komunitární program Evropské unie Daphne III zaměřený na boj proti násilí.
  • Vyhlášení dotačních programů pro nestátní neziskové organizace pro rok 2012.
O nových instrumentech a metodách práce, které přináší novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, hovořil Mgr. Martin Doležal z Ministerstva práce a sociálních věcí. Prevenci a včasné řešení problémů označil za stěžejní přístup v práci s ohroženými dětmi a základní princip ve strategii přístupu k ohroženým rodinám a dětem. Ta spočívá zejména v aktivním a včasném vyhledávání ohrožených dětí a maximální snaze zabezpečit řádnou výchovu a všestranný rozvoj dítěte v přirozeném prostředí biologické rodiny nebo v náhradním rodinném prostředí. V zájmu podpory a sanace rodiny bude situace dítěte a jeho rodiny pravidelně vyhodnocována, bude povinně stanoven individuální plán práce s dítětem a v případech dále stanovených v tomto zákoně budou pořádány případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin. Dále zmínil ukotvení sociální kurately pro děti a mládež a její vztah k Systému včasné intervence, zavedení standardizace do práce orgánů sociálně-právní ochrany dětí a rozšiřování činnosti týmů pro děti a mládež.

 
O dokumentu Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 referoval Mgr. Ferdinand Raditsch z  MV. Upozornil na některé změny oproti uplynulému čtyřletému období např. odstup od podpory měst na 25 tisíc obyvatel směrem k priorizaci problémových (byť i menších) lokalit, vytvoření tabulek a map rizikovosti a zejména na stanovení vize stavu, ke kterému máme během stanoveného období dospět. Zdůraznil, že spojení sil v zájmu dosažení stanovených cílů povede k vyšší efektivitě a vyzval členy republikového výboru k příp. doplnění dokumentu z hlediska jejich resortů. Příkladem naléhavosti spolupráce jednotlivých resortů je např. aktuální situace na Šluknovsku, kterou na základě svých častých pracovních návštěv v posledních dnech popsala Mgr. Jitka Gjuričová. Z diskuse mimo jiné vyplynula potřeba hlubšího popisu vztahu sociálních podmínek a kriminality příp. životních perspektiv osob propuštěných z výkonu trestu, který by měl být podložen fundovaným výzkumem.
 
PhDr. Ivana Dostálová (OPK) seznámila přítomné s osnovou a časovým harmonogramem přípravy Zprávy o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 za rok 2011. Vyzvala členy RVPPK k dodání podkladů za jejich resorty začátkem prosince 2011. Zpráva poté projde vnitroresortním a meziresortním připomínkovým řízením a po schválení na březnovém zasedání RVPPK bude zaslána k jednání vlády.
 
O již třetí fázi největšího komunitárního programu EU DAPHNE, který je zaměřený na boj proti násilí, informovala Mgr. Barbora Holušová (OPK). Finanční prostředky jsou určeny na prevenci proti všem formám násilí a podporu obětí ohrožených skupin – dětí, mládeže a žen. Do působnosti programu spadá rovněž pomoc obětem u svědkům domácího násilí. V roce 2012 bude důraz kladen rovněž na podporu, zavádění a rozšiřování evropského jednotného čísla 116 000 a přímé granty pro rychlé výstražné mechanismy pro pohřešované děti. O dotace mohou žádat výzkumná centra, regionální a místní úřady, univerzity a další školská zařízení, sociální pracovníci, lékaři a zdravotníci, nestátní neziskové organizace, soukromé  i veřejné instituce. Další informace na www.JLS-DAPHNE@ec.europa.eu a na webu MV http://www.mvcr.cz/dotace-a-granty.aspx
 
Koncem září t.r. bylo uzavřeno první kolo výběrového dotačního řízenípro nestátní neziskové organizace pro rok 2012 v dotačním programu „Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami“. Do druhého kola postoupilo 10 žádostí (seznam je uveřejněn na webu MV na adrese http://www.mvcr.cz/clanek/kriminalita-146433.aspx) a jeho výsledky budou známy nejpozději do konce února 2012.  
 
 
Na závěr seznámila Mgr. Gjuričová přítomné se  soutěží o „Nejlepší preventivní projekt krajů, měst a obcí“, kterou letos poprvé vyhlásil OPK MV. Cílem soutěže je ocenit nejlepší preventivní projekt a podpořit tak výměnu zkušeností dobré praxe na zvolené téma. Ústředním tématem letošního ročníku je „Prevence kriminality páchaná na seniorech“.
 
Příští zasedání RVPPK se uskuteční dne 24. listopadu 2011.
 
 
Odbor prevence kriminality MV
Mgr. Květa Dočkalová

vytisknout  e-mailem