Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kriminalita

Drogy, divácké a domácí násilí, obchod s lidmi, statistika kriminality 

Protidrogová politika v ČR

Za protidrogovou politiku je zodpovědná vláda ČR, která si za tímto účelem zřídila Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). RVKPP vede předseda vlády. Další členové jsou ministr vnitra, zdravotnictví, financí, práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, spravedlnosti, obrany, zástupce Asociace krajů ČR, předseda Společnosti pro návykové nemoci ČLS J. E. Purkyně, zástupkyně nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí, národní protidrogový koordinátor a expert jmenovaný předsedou vlády. RVKPP vznikla na základě usnesení vlády  č. 643 ze dne 19. června 2002; zároveň bylo v sekretariátu RVKPP zřízeno Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, které provozuje národní informační portál o ilegálních a legálních drogách www.drogy-info.cz

Klíčovým koncepčním dokumentem vlády ČR a zároveň programovým vyjádřením záměrů a postupu vlády při řešení problému užívání drog je Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 (pdf, 300 kB) (dále jen „Národní strategie“), která byla schválena dne 10. května 2010 usnesením vlády č. 340. Nástrojem pro realizaci Národní strategie je Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 až 2015 (pdf, 511 kB), který byl schválen 27. března 2013 usnesením vlády č. 219. Protidrogová politika v České republice je založena na uplatňování vyváženého přístupu ke snižování nabídky drog a poptávky po drogách. Protidrogovou politiku staví ČR na čtyřech základních pilířích, a sice  primární prevenci, léčbě a sociálním začleňování, snižování rizik a snižování dostupnosti drog.

Roli věcného gestora pro problematiku drog plní na Ministerstvu vnitra odbor bezpečnostní politiky. V rámci Policie ČR je věcným gestorem Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování P ČR (NPC).
 

Právní předpisy upravující nakládání s omamnými a psychotropními látkami

Hlavní právní předpisy, které upravují nakládání s legálními a nelegálními drogami jsou zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, a zákon č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog.
Trestné činy spojené s držením, výrobou, nakládáním omamných a psychotropních látek, nedovoleným pěstováním, šířením toxikomanie apod. jsou obsaženy v trestním zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějšího předpisu) v § 283 až § 288.
Jednání spočívající v neoprávněném přechovávání omamné či psychotropní látky v malém množství pro vlastní potřebu a dále jednání spočívající v neoprávněném pěstování rostlin nebo hub obsahující omamnou nebo psychotropní látku pro vlastní potřebu v malém množství je postihováno jako přestupek dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Hranice tohoto malého množství (v zákoně definovaného jako "množství větší než malé") není stanovena žádným právním předpisem a posouzení je ponecháno na orgánech činných v trestním řízení.
Protiprávním jednáním je také umožnění neoprávněného požívání omamných a psychotropních látek osobě mladší osmnácti let, které se dle míry závažnosti postihuje jako trestný čin nebo přestupek.

Jako novinku v letošním roce NPC uveřejnilo na svých webových stránkách nejčastější dotazy, se kterými se setkávají z oblasti drogové legislativy pod hlavičkou Mýty a fakta o drogách.

Stávající situace

Situaci v České republice z hlediska drogové kriminality každoročně popisuje ve své Výroční zprávě NPC. Zpráva obsahuje souhrn trestně-právních dat v oblasti vymáhání protidrogové legislativy. Jsou zde uvedeny konkrétní počty vedených trestních řízení, zadržených a obviněných osob a zajištěných drog pro daný rok. 

Situaci v České republice z hlediska drogové problematiky popisuje Výroční zpráva o stavu ve věcech drog (dále jen „Výroční zpráva“), kterou každoročně publikuje Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti. Zpráva obsahuje popis aktuální protidrogové politiky, uvádí informace o užívání a spotřebě drog, prevenci, léčbě a službách pro uživatele drog, zdravotních a sociálních souvislostech a důsledcích užívání drog a opatřeních na ně zaměřených pro daný rok.
 

Národní dokumenty

Mezinárodní dokumenty

Zpravodajství

Užitečné odkazy

vytisknout  e-mailem