Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Teorie zákonodárství aneb Pokus čelit nezájmu právní teorie a politologie o legislativní tvorbu práva v ČR

JUDr. Marian Kokeš, Ph.D. 

 

Shrnutí:

Současný stav legislativní tvorby práva, zejména zákonodárství, a obecně podoba právního řádu v ČR zdaleka nekorespondují s ústavními požadavky na tvorbu souladného, srozumitelného a přehledného práva, a proto dlouhodobě čelí kritice široké i odborné veřejnosti a rovněž ze strany soudní moci, včetně Ústavního soudu. Za jednoho z pomocníků, jak tomuto neutěšenému stavu čelit, bývá obecně považována právní teorie, v menší míře pak sociální vědy. O to závažnější je zjištění, že v ČR výzkum legislativní tvorby práva zůstává dlouhodobě poddimenzován, je vytěsněn na okraj zájmu obecné právní teorie (jurisprudence), neboť ta se dlouhodobě primárně orientuje na problematiku interpretace a aplikace práva ze strany soudů, což zdaleka nekoresponduje s komplexitou a významem, jakého legislativní tvorba práva v procesu právní regulace dosahuje. V minulosti tomu tak bylo i v řadě vyspělých demokratických států, nicméně v posledních dekádách se tento stav výrazně změnil a výzkum legislativní tvorby práva (či zákonodárství) se zde dostal do popředí zájmu právní teorie i sociálních věd. Nikoliv však u nás, a proto se autor v tomto článku (inspirován ze zahraničí) pokouší o vymezení nové teorie zákonodárství a jejího předmětu (výzkumných aspektů), která by mohla přispět k systematičtějšímu výzkumu legislativní tvorby práva (či zákonodárství) a svými závěry pomoci kultivovat její současný neutěšený stav v ČR.

 

The theory of legislation as an attempt to counter the lack of interest of legal theory and political science in the legislative law-making in the Czech Republic summary:

The current state of law-making and, more generally, the state of legal order inthe Czech Republic do not correspond with the constitutional requirements for the creation of harmonious, clear and comprehensible legislation. For that reason they have been subject of criticism over a long period by the public, experts and also by the judiciary, including the Constitutional Court. Legal theory (jurisprudence) and - to a lesser extent - social sciences are generally considered to be the instruments that help solving such problem. Unfortunately, research of law-making remains largely underestimated in the Czech Republic. An interest of legal theory has been primarily focused on interpretation and application of legislation by courts. In the past, the same problem existed in developed democratic countries, but in recent decades, the situation here has changed dramatically and research in the area of law-making has come to the forefront of interest of legal theory and social sciences. Therefore, the author of this article - inspired from abroad - tries to define a new theory of legislation and its subject (research aspects) which could aid systematic research of law-making in the Czech Republic.

vytisknout  e-mailem