Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Strategický rámec rozvoje

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 a Rada vlády pro veřejnou správu 

  1. Strategický rámec rozvoje
  2. Rada vlády pro veřejnou správu

logo_EU-ESF-OPZ_a_MVCR.jpg

Rada vlády pro veřejnou správu

Rada vlády pro veřejnou správu byla zřízena usnesením vlády ze dne 27. srpna 2014 č. 680 a její činnost je upravena statutem. Rada ve své činnosti poskytuje vládě vědomostní základnu zejména pro její rozhodování v koncepčních otázkách rozvoje, organizace a působnosti veřejné správy tak, aby bylo dosaženo větší provázanosti a koordinace resortních a národních projektů, projektů financovaných či kofinancovaných z jiných než národních zdrojů a dalších činností, procesů a metod v oblasti veřejné správy.

Působnost Rady

Rada zejména projednává opatření potřebná k implementaci strategií v oblasti veřejné správy, zejména Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 (vyjma oblasti eGovernmentu), projednává návrhy strategií dlouhodobých a střednědobých koncepcí, analýz, výhledů a směrů rozvoje veřejné správy, projednává všechny materiály legislativní i nelegislativní povahy předkládané vládě, které se vztahují k problematice veřejné správy, a zpracovává k nim pro vládu stanovisko, hodnotí nové poznatky a zprávy o stavu veřejné správy a předkládá návrhy jejich možného využití a projednává harmonogramy výzev a výzvy pro oblast veřejné správy.

Členové Rady

Radu tvoří předseda Rady, kterým je vždy ministr vnitra, a výkonný místopředseda Rady, kterým je vždy náměstek ministra vnitra, do jehož úseku náleží problematika veřejné správy. Rada je dále tvořena jedním zástupcem za Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a to nejméně na úrovni náměstků ministrů, dále jedním zástupcem za Úřad vlády ČR, Úřad na ochranu osobních údajů, útvar Ministerstva vnitra, který je garantem státní služby, Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv České republiky, Spolek pro obnovu venkova České republiky, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, Asociace krajů České republiky.

Sekretariát RVVS

Sekretariát Rady vlády pro veřejnou správu organizačně zajišťuje odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra. Za plnění úkolů Sekretariátu Rady odpovídá a jeho činnost řídí tajemník Rady, kterým je Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy.

Sekretariát zejména shromažďuje informace a podklady pro činnost Rady, organizuje činnost Rady, zajišťuje administrativní a evidenční záležitosti a zpracovává zápisy z jednání, kontroluje plnění úkolů ze zasedání Rady, zpracovává odborné podklady pro jednání Rady na základě pokynů předsedy a výkonné místopředsedkyně Rady, podílí se na zajišťování zpracování odborných podkladů pro jednání Řídicích i Pracovních výborů Rady ve spolupráci s předsedy těchto výborů, pravidelně aktualizuje zveřejňované informace o činnosti Rady a Řídicích výborů na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Kontaktní informace na sekretariát RVVS:
Mgr. Renata Hůrková
Tel: 974 816 598
E-mail: renata.hurkova@mvcr.cz, sekretariatrvvs@mvcr.cz
Ministerstvo vnitra
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

Statut RVVS:

Seznamy členů Rady a Řídicích výborů:

Zápisy:

Výroční zprávy:

  

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 17. ledna 2024

  

vytisknout  e-mailem