Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Společné informace k autorizacím

Právní úprava

 • zákon č. 179/2006 Sb. (pdf, 347 kB), o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona č. 53/2012 Sb. (dále též jako „zákon o uznávání“) -  účinný od 1. 8. 2007, definuje pojmy, stanoví pravidla udělování, prodlužování platnosti a odnímání autorizace k ověřování výsledků dalšího vzdělávání a upravuje další související otázky;

 • vyhláška č. 208/2007 Sb. (pdf, 259 kB), o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, novelizovaná vyhláškou č. 110/2012 Sb. (dále též jako "prováděcí vyhláška") - detailnější zpracování a doplnění vybraných ustanovení zákona o uznávání.
   

Další využívané právní předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále též jako „správní řád“ nebo ve zkratce "SŘ");

 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)  - náležitosti dokladů;

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o správních poplatcích“)  - stanoví výši poplatku za udělení a prodloužení platnosti autorizace;

 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) - využíván při kontrolách examinační činnosti autorizovaných osob;

 • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) – uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (§ 89 a 90);

 • zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - ustanovení týkající se podoby a užívání razítka se státním znakem (§ 2-6 ve vazbě na § 19 odst. 3 zákona o uznávání);

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) v platném znění;

 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých předpisů;

 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění (živnostenský zákon);
   

Užitečné odkazy


Klíčové pojmy

Autorizace - autorizující orgán - autorizovaná osoba - autorizovaný zástupce - hodnoticí standard profesní kvalifikace - kvalifikační standard profesní kvalifikace

Vysvětlení pojmů je obsaženo v ust. § 2 zákona o uznávání. Informaci o jejich konkrétním naplňování v praxi lze vyhledat na webových stránkách Národní soustavy kvalifikací  (http://www.narodnikvalifikace.cz).

Příslušnost

Ministerstvo vnitra (dále též jako "ministerstvo" nebo ve zkratce "MV") je dle Přílohy č. 1 zákona o uznávání autorizujícím orgánem příslušným k autorizaci pro povolání v oblastech veřejného pořádku, vnitřního pořádku a bezpečnosti včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, evidence obyvatel, archivnictví a spisové služby, zbraní a střeliva, požární ochrany, pobytu cizinců a uprchlíků, krizového řízení, civilního nouzového plánování, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému, správního řízení, správního trestání, Policie ČR a územních orgánů státní správy. V roce 2016 MV nově přibyly kominické profesní kvalifikace (k tomu blíže viz Profesní kvalifikace v příslušnosti MV.

Kontaktní místo pro autorizace a doručování žádostí

Kontaktním místem pro záležitosti autorizací na MV je:

Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání,
oddělení policejního vzdělávání a autorizací,
tel. 974 832 636 nebo 974 833 249,
e-mail: 
autorizace@mvcr.cz

Kompletní žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace k profesní kvalifikaci v působnosti ministerstva vnitra a další související písemnosti se doručují kontaktnímu místu některým z následujících způsobů:

 • v listinné podobě zasláním na adresu:   Ministerstvo vnitra
                                                                  pošt. schr. 21/OBVV
                                                                  170 34 Praha 7

 • osobním předáním podatelně ministerstva
 • prostřednictvím datové schránky ministerstva - identifikátor datové schránky MV: 6bnaawp.
   

Předložení žádosti týkající se autorizace se vyžaduje v listinné podobě. Ostatní podání je možné učinit též pomocí jiných technických prostředků za podmínek stanovených v § 37 odst. 4 správního řádu. V případě podání zaslaného elektronickou cestou se vyžaduje jeho následné potvrzení do 5 dnů některým z  výše uvedených způsobů doručení (s výjimkou doručení datovou schránkou).

Forma a obsah žádosti

O udělení autorizace může žádat fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba. Za právnickou osobu a podnikající fyzickou osobu tak může učinit pouze fyzická osoba, která je oprávněná jednat jejím jménem (statutární zástupce, event. jím pověřená osoba). Oprávnění této osoby k jednání musí z podané žádosti prokazatelně vyplývat. Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) se může rozhodnout, zda bude o autorizaci žádat jako fyzická osoba nebo podnikající fyzická osoba.

K dokladům a jiným písemnostem předloženým k řízení v cizím jazyce (s výjimkou jazyka slovenského), se vyžaduje úředně ověřený překlad do českého jazyka.

Pro žadatele jsou na těchto stránkách ke stažení formuláře žádostí a souvisejících příloh, které stačí vyplnit, doplnit další dokumentací dle poučení ve formuláři a doručit ministerstvu. Přílohy k žádosti mají buď podobu formulářů určených k vyplnění (např. čestné prohlášení) nebo dokladů vydaných jinými orgány a institucemi (např. výpis z evidence Rejstříku trestů). Žádost musí být datovaná a žadatelem vlastnoručně podepsaná.  

Žadatel prokazuje splnění podmínek tím, že požadované skutečnosti uvede v žádosti a doloží v přílohách. Uvedením nesprávných nebo neúplných údajů či jejich zatajením správnímu orgánu dle § 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, se může dopustit přestupku, za který lze fyzické, podnikající fyzické a právnické osobě uložit pokutu [§ 2 odst. 4 písm. b), popř. písm. c) uvedeného zákona]. Byla-li autorizace udělena na základě nepravdivých údajů, autorizující orgán rozhodne o jejím odnětí (§ 16 odst. 2 písm. a).

Má-li žadatel k dispozici ještě listinu, kterou k žádosti nepřipojil, lze před autorizujícím orgánem za účasti žadatele provést důkaz listinou. Důkaz listinou se provádí v přítomnosti žadatele též v případě, kdy se žadatel nevzdá práva účasti při dokazování prováděném mimo ústní jednání užitím listin připojených k žádosti.

Současné podání více žádostí

V případě, že žadatel žádá o udělení nebo prodloužení autorizace pro více profesních kvalifikací současně, MV vyžaduje, aby vyplnil, podepsal a s dokladem o zaplacení poplatku podal žádost pro každou profesní kvalifikaci zvlášť (2 profesní kvalifikace = 2 samostatné žádosti a 2 vzájemně oddělené úhrady).  Při současném podání několika žádostí na více profesních kvalifikací MV umožňuje, aby žadatel předložil přílohy pouze k jedné z podávaných žádostí.

Správní poplatek k žádosti

Podání žádosti o udělení a prodloužení platnosti autorizace podléhá správnímu poplatku (§ 9 odst. 3 zákona o uznávání) dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatek je poplatkem státu. Je stanoven za podání žádosti, tudíž je nevratný i při zpětvzetí žádosti. Poplatek je určen za jednu podanou žádost pro jednu profesní kvalifikaci. Úhrada se dokládá formou kolkové známky v hodnotě výše poplatku, která se přikládá k žádosti (popř. několika kolkovými známkami v  příslušné hodnotě).  Výše poplatku je vyměřena odlišně u žádosti o udělení autorizace (1 500 Kč) a žádosti o prodloužení platnosti autorizace (500 Kč).

Vyřízení žádosti

Splní-li žadatel všechny předepsané podmínky ze zákona o uznávání, resp. hodnoticího standardu konkrétní profesní kvalifikace, má na udělení autorizace právní nárok (§ 9 odst. 2 zákona o uznávání). O udělení nebo prodloužení platnosti autorizace rozhoduje autorizující orgán formou správního rozhodnutí vydaného ve 30 denní lhůtě ode dne doručení kompletní žádosti (ve složitějších případech s možností prodloužení lhůty o dalších 30 dní). Žadatel je účastníkem řízení a písemné rozhodnutí ve věci se mu doručuje do vlastních rukou, resp. do datové schránky, má-li ji zřízenu. Opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí ve věci je podle § 152 odst. 1 správního řádu rozklad k ministru vnitra.

Zánik a odnětí autorizace

Platnost každé autorizace je ze zákona časově omezena na 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jejím udělení. Na písemnou žádost žadatele lze autorizaci pro příslušnou profesní kvalifikaci neomezeně prodlužovat v 5letých intervalech (§ 13 odst. 3 zákona o uznávání). Pokud žádost není podána včas nebo vůbec, k prodloužení platnosti nedojde a autorizace uplynutím doby, na kterou byla udělena, zanikne. Udělená autorizace je nepřenosná a tudíž zaniká smrtí autorizované fyzické nebo fyzické podnikající osoby (resp. jejím prohlášením za mrtvou) nebo zrušením či zánikem právnické osoby.

Udělenou a platnou autorizaci lze ukončit, pokud se autorizovaná osoba rozhodne, že činnost nadále nebude vykonávat. V tom případě písemně požádá autorizující orgán, který jí autorizaci udělil, o její odnětí (formulář žádosti je ke stažení na stránkách MV). Zákon o uznávání na tyto případy pamatuje v ust. § 16 odst. 2 písm. f).

K odnětí autorizace dochází nejen na žádost autorizované osoby, ale též z moci úřední jako opatření autorizujícího orgánu pro závažné nebo opakované porušení povinností ze strany autorizované osoby. Autorizující orgán v řízení rozhodne a, pokud pro to byly naplněny zákonem stanovené důvody (§ 16 odst. 2 zákona o uznávání), autorizaci pro příslušnou kvalifikaci autorizované osobě odejme.

Podrobnější informace k výše uvedeným skutečnostem byly zahrnuty do rámce jednotlivých tematických celků uvedených na těchto stránkách.
 

Rady a doporučení

 • !!! Žádost podávejte vždy řádně vyplněnou, nejlépe na formuláři, který je jako aktuální k dispozici na těchto stránkách MV, s originálními otisky razítek, originály podpisů včetně podpisu žadatele. Kopie žádostí se k řízení nepřijímají.
   
 • !!! V případě, že místo ve formuláři k uvedení informací kapacitně nestačí, informace se uvedou na samostatný list a připojí se jako příloha. Totéž se týká údajů uvedených v žádosti, u nichž žadateli vznikne potřeba je upřesnit nebo dále rozvést. K formuláři žádosti se rovněž přikládají zvláštní přílohy. S takovými přílohami bude zacházeno jako s nedílnou součást žádosti.

 • !!! Stáří některých dokumentů přikládaných k žádosti je časově omezeno - např. výpis z evidence Rejstříku trestů nesmí být starší 3 měsíců (§ 11 odst. 2 zákona o uznávání). U ostatních dokumentů, kde nebylo legislativou stanoveno, se doporučuje, aby nepřekračovaly dobu 6 měsíců ke dni podání žádosti. Pokud se tak stane, doporučuje se ke starším dokumentům připojit čestné prohlášení o tom, že údaje v dokumentů uvedené jsou ke dni podání v nezměněné podobě stále platné.

 • !!! Forma, v jaké se dokumenty k žádosti přikládají, je vždy uvedena v textu formuláře žádosti (čestné prohlášení, výpis z evidence Rejstříku trestů apod.)

 • !!! Při ručním vyplňování žádosti dbejte o čitelné písmo a použijte raději písmo tiskací. Vámi uvedené údaje jsou podkladem pro rozhodnutí a jejich nesprávným přečtením by mohlo dojít k administrativní chybě. Ve formuláři si pečlivě prostudujte zadání s návodnými pokyny a dodržte požadavky na formu, obsah i pořadí uváděných údajů.

 • !!! Přílohy k žádosti předkládejte rovněž nejlépe na příslušném formuláři MV, je-li k dispozici, a další doklady pak připojte.

 • !!! Upozorňujeme na změnu dosavadního požadavku MV při dokládání nezbytných materiálních a technických předpokladů k provádění zkoušky (pomůcky, prostředky dokumentace aj.) a prostoru pro výkon zkoušky. Ministerstvo vnitra soudobě k žádosti vyžaduje předložení fotokopie místnosti dokumentující vhodnost zajištěného prostoru včetně vybavení interiéru pro konání zkoušky. Požadavek fotokopie pomůcek ke zkoušce byl nahrazen požadavkem na odevzdání přehledného soupisu věcí využívaných při zkoušce (formulář tvoří přílohu žádosti a je ke stažení na těchto stránkách).

 • !!! V případě, že hodnoticí standard stanoví požadavek na zajištění prostor pro administrativní zázemí, písemné zkoušky a současně např. i na prostor umožňující plnění specifické typové situace, a žadatel k žádosti dokladuje zajištění pouze jednoho prostoru, je nutné uvést, že daný prostor splňuje podmínky pro využití ke všem požadovaným účelům.
   
 • !!! Pokud zvolíte osobní podání žádosti přímo v sídle autorizujícího orgánu, upozorňujeme, že tak musíte učinit v provozních hodinách pracoviště přijímajícího písemnosti, tj. podatelny MV.  Úředníci zabývající se agendou autorizací žádosti od žadatelů nepřebírají.

 • !!! Ministerstvo upozorňuje, že v místě podávání žádostí není zabezpečen prodej kolkových známek. Žadatel je povinen opatřit si kolkové známky v příslušné hodnotě a připojit je k žádosti. K zakoupení jsou např. v pobočkách České pošty, a.s. nebo v prodejnách poštovní a novinové služby. Kolkové známky nesmí být poškozené ani znehodnocené (přetržené, s chybějící částí, orazítkované). Upozorňujeme každého, aby při manipulaci s kolkovou známkou dbal pokynů autorizujícího orgánu uvedených v žádosti. Žadatel jednotlivé části kolkové známky od sebe neodděluje, nýbrž kolkovou známku k žádosti použije jako celek.  Známku je třeba vlepit jejím menším dílem do kolonky v žádosti k tomu určené (větší díl kolku zůstane nepřilepený a volný k použití autorizujícímu orgánu na rozhodnutí jako doklad o zaplacení správního poplatku). Bude-li kolek na žádost nalepen celou plochou, zůstane se žádostí na formuláři trvale spojen a s ním bude i archivován. V tomto případě a v  případě rozhodnutí zasílaného datovou schránkou bude žadateli vydáno rozhodnutí bez nalepení kolku, resp. jeho části. Tato chybějící formalita nemá vliv na platnost rozhodnutí.

 • !!! Při současném podání více žádostí se z administrativních a archivačních důvodů nepřipouští přiložení společné kolkové známky (kolkových známek) v souhrnné hodnotě několika žádostí.

 • !!! Každému žadateli doporučujeme, aby se ve vlastním zájmu seznámil s hodnoticím standardem a kvalifikačním standardem profesní kvalifikace, v jejímž rámci o autorizaci žádá. Standardy procházejí revizemi, proto se bez jejich prostudování neobejdou ani žadatelé o prodloužení autorizace (hodnoticí standardy viz http://www.narodnikvalifikace.cz).

 • !!! Dokladem o udělení autorizace nebo prodloužení její platnosti je pravomocné správní rozhodnutí. Žádný další certifikát o tom se nevydává.

 • !!! Při zvažovaní, zda proti rozhodnutí podat či nepodat rozklad, je třeba si uvědomit, k čemu rozklad slouží. Rozklad je opravným prostředkem proti prvoinstančnímu rozhodnutí a jeho využití je na místě pouze tehdy, spatřuje-li účastník řízení rozpor  rozhodnutí s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

  


Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, oddělení policejního vzdělávání a autorizací, 4. 3. 2024

vytisknout  e-mailem