Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rozšiřující podmínky pro zpracování projektů MKDS na rok 2012

Rozšiřující podmínky pro zpracování projektů a standardní postupy pro hodnocení účinnosti Městského kamerového dohlížecího systému na rok 2012 

1. Rozšiřující podmínky pro zpracování projektů městských kamerových dohlížecích systémů (dále MKDS)
 
V popise projektů zřízení nebo rozšíření MKDS musí být, kromě obvyklých náležitostí, uvedeny zejména následující informace:
1.1 Jakým způsobem a v jakém režimu bude (je) zajištěn stálý, tedy nepřetržitý 24 - hodinovýmonitoring kvalifikovaným operátorem – příslušníkem Policie České republiky či strážníkem či zaměstnancem obecní policie ve smyslu příslušných zákonných ustanovení (viz. http://www.mvcr.cz/soubor/kamery-na-web-pdf.aspx)
 
1.2 Jakým způsobem bude (je) zajišťována obsluha a její kvalita (příslušníci Policie České republiky, strážníci či zaměstnanci obecní policie; způsob výběru a výcviku operátorů; absolvovaná proškolení, certifikáty apod.).
 
1.3 Jakým způsobem bude (je) prováděna práce se záznamy (tvorba a evidence záznamů, doba uložených záznamů, dokumentace, předávání informací, skartace, existence vnitřních směrnic, přístupová práva k záznamům, apod.).
 
1.4 Jakými opatřeními bude (je) garantováno právo na soukromí občanů při provozu MKDS (zejména ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů – tj. účel monitorování, kdo bude správcem dat, ochrana soukromí, ochrana před zneužitím, možnost zablokování monitoringu, práce se záznamy, délka uchovávání záznamů, §11 informační povinnost se na policie nevztahuje, přesto by občané u MKDS měli být informováni o skutečnosti, že vstupují do monitorovaného prostoru – souvisí s 3.2, apod.).
 
1.5 Jakým způsobem bude (je) zajištěno informační či jiné propojení na Policii České republiky (dále jen „Policie ČR“), případně na další systémy (GIS, IZS, PCO, městský rozhlas, jiné integrované bezpečnostní systémy, apod.).
 
1.6 Jakým způsobem bude (je) prováděno vyhodnocení účinnosti MKDS (jaká kriteria budou /jsou/ sledována, jaké hodnoty vyčíslovány, např. pokuty za přestupky odhalené kamerami, odhalení škod na veřejném majetku, poškozování majetku obce, evaluační kritéria, bezpečnostní audity apod.).
 
 
2. Zavedení standardních postupů pro hodnocení efektivity MKDS při zřízení či při rozšíření MKDS
 
Provozovatel, tedy Policie ČR či obecní policie, musí při zřízení či rozšiřování MKDS zavést standardní postupy pro hodnocení efektivity MKDS.
 
Návrh na stanovení hodnotících kriterií plošného porovnávání stavu a vývoje pouliční kriminality:
2.1 Ze stávajícího informačního systému Policie ČR (ESSK = evidenční statistický systém kriminality) vytvořit dílčí statistiku všech trestných činů, které lze kvalifikovat jako tzv. pouliční kriminalitu prokazatelně odhalitelnou kamerovým systémem1 a statistiku jejich objasněnosti.
Obdobně zavést statistiku přestupků proti veřejnému pořádku.
 
2.2 Tyto účelové statistiky vést odděleně:
- pro území přesně vymezené účinným pokrytím monitorovacích kamer2
- pro "ostatní", nemonitorovaná území obce.
 
2.3  Porovnávání statistik provádět za srovnatelná časová období navzájem a zároveň ve vztahu k objasněnosti.
 • Jako kriterium plošného porovnání je navržen procentuální podíl každého ze sledovaných území na katastru obce (neplatí v případech, kdy je monitorována plocha menší než 1/20 území obce).
 • Ukazatelem časového srovnání může být porovnání výsledků statistického sledování všech evidovaných projevů závadového chování na území, které bude monitorováno a to v časovém údobí od zpracování projektu po uvedení MKDS do provozu, se stejně dlouhým obdobím po zahájení monitoringu. Ve sledování a vyhodnocování událostí v monitorovaných územích kontinuálně pokračovat.
2.4 Nedílnou součástí výstupů musí být kvalifikovaná interpretace výsledků3.
 
 
3. Zjišťování pocitu bezpečí občanů ve vztahu k MKDS
 
3.1 Nedílnou součástí projektů zřízení nebo rozšíření MKDS je provedení šetření informovanosti občanů o záměrech obce v tomto směru.
 
3.2 Šetření4 musí obsahovat zejména otázky zjišťující:
- jak vnímá dotazovaný občan pocit bezpečí nebo ohrožení ve své obci,
- zda je dostatečně informován o MKDS (monitorovaná prostranství),
- zda podporuje záměr zřízení (rozšíření) MKDS,
- zda MKDS hodnotí jako nástroj pro posílení bezpečnosti v obci,
- zda by si přál rozšíření MKDS i do okolí svého bydliště,
- zda se v monitorovaných územích cítí bezpečněji.
 
3.3 U projektů zřizování MKDS musí být šetření koncipováno jako srovnávací a časově musí býtprovedenopřed realizací projektu a následně po dvou letech provozu MKDS. U projektů rozšíření jednorázově jako součást vyhodnocení projektu.
 
3.4 Provedení šetření je obligatorní podmínkou pro podání žádosti o jakoukoliv případnou další dotaci z programu prevence kriminality na místní úrovni.
 

4. Expertní výpovědi
U projektů rozšíření MKDS, jako součást vyhodnocení, sestaví realizátor pořadí důležitosti, jakou přikládá dalším možnostem využití MKDS: zdravotní obtíže občanů, využití při živelných pohromách, poruchy signalizace a výpadky osvětlení, řešení aktuální dopravní situace, monitoring pohybu a zákroků hlídek, monitoring hromadných akcí, nedovolené parkování + další dopravní přestupky, odhalování záškoláctví dětí, vizuální doprovod při převážení peněz, podezřelé předměty, využití MKDS jako důkazního materiálu, zadržení hledaných osob, jiné (uvést na příslušné místo v pořadí).
 
 
5. Legislativní východiska a normy
Při navrhování projektů situační prevence včetně MKDS je nutné respektovat zejména:
 • Platný právní řád České republiky s důrazem na zákony a další předpisy upravující oblast činnosti:
  • Policie ČR
  • Obecní policie
  • Ochrany osobních údajů
  • Veřejné zakázky
  • Použité výrobky musí odpovídat požadavkům zákonů, které se na ně vztahují, jedná se především o zákon o všeobecné bezpečnosti výrobků a zákon o technických požadavcích výrobky5
  • Právní způsobilost k podnikání v oboru technických bezpečnostních služeb6
  • Řešení finančních otázek včetně podmínek pro vyhlašování veřejných zakázek
 • Doporučující standardy odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.
 
6. Další podmínky
 • U projektů MKDS musí být doloženo kladné vyjádření příslušného vedoucího územního odboru Policie ČR. To musí obsahovat zejména následující kritéria: stručné vyhodnocení dosavadního MKDS z pohledu bezpečnostní situace; popsání bezpečnostního problému; nutnost řešení bezpečnostního problému pomocí MKDS; statistický popis a bezpečnostní doporučení pro řešení kriminality dalším kamerovým bodem; efektivita navrhovaného postupu.
 • V projektech, ve kterých se na základě veřejnoprávní smlouvy mezi obcí a Policií ČR stane uživatelem kamerového systému Policie ČR, musí být jednoznačně vymezena odpovědnost za úhradu nákladů spojených s provozem MKDS (např. údržba, opravy, energie).
Hodnocení aktuálního stavu, vedení statistik, vyhodnocování vývojových trendů a dodržování a plnění legislativních východisek a norem je nezbytnou podmínkou získání státní účelové finanční dotace z programu prevence kriminality na místní úrovni. 
 • Vypracovaný celý bod č. 1 a deklarace bodů č. 2 až č. 6 musí být součástí Žádosti obce (kraje) o státní účelovou dotaci (povinná příloha Dílčího projektu). Pokud nebude zpracován popis konkrétního dílčího projektu v souladu s těmito Rozšiřujícími podmínkami a nebude doloženo vyjádření Policie ČR (dle bodu 6. těchto Rozšiřujících podmínek), bude projekt vyřazen z posuzování.
 • Všechny body, tedy č. 1 až č. 6 musí být součástí vyhodnocení (Závěrečné zprávy projektu). Pokud nebude takto konkrétní dílčí projekt vyhodnocen, nebude mít obec (kraj) nárok na státní účelovou dotaci v následujícím období.
 
Kontaktním pracovníkem pro případné konzultace je JUDr. Tomáš Koníček, tel.: 974 833 217,   e-mail: tomas.konicek@mvcr.cz   
 
Poznámky:
1 / Příklad: § 205 - krádeže prosté: kód 411 - kapesní, 431, 432 - motorových vozidel, 433, 434 - věci z aut, součástky motorových vozidel, 435 - jízdních kol, 490 - ostatní násilné trestné činy: § 173, kódy 131, 132 - loupeže, §§ 325 - 327, kódy 141 až 143 - násilí proti úřední osobě, §§ 145, 146, 158 kódy 151 a 161 - úmyslné ublížení na zdraví + rvačky, § 358, kód 611 - výtržnictví, § 228, kód 613 – sprejerství.
2 / Předpokladem je vytvoření mapy pokrytí MKDS a odpovídající databáze (např. rozdělení ulice dle dosahu kamer). Statistiku v pokrytém prostoru je třeba vést s maximálním možným rozlišením událostí prokazatelně zachycených MKDS a událostí kamerami nezachytitelných (uvnitř budov, v zadních traktech apod.).
3 / Kontext s celkovým nápadem trestné činnosti, ovlivňující faktory, případné chyby apod.
4 / Šetření může být provedeno jednoduchým a levným způsobem, např. formou ankety, nebo může být součástí širšího průzkumu vnímání pocitu bezpečí v obci.
5/ Montáž poplachového systému musí být uživateli předána spolu se srozumitelným návodem (ČSN EN 62079 Zhotovování návodů). Na instalovaných komponentech kamerových systémů musí být CE značka, udávající, že výrobek je ve shodě s příslušnými nařízeními vlády (17/2003 Sb. nízké napětí, 616/2006 Sb. elektromagnetická kompatibilita, 426/2000 Sb. rádiová zařízení ve znění pozdějších předpisů, 190/2002 Sb., stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů). U rádiových a telekomunikačních zařízení musí navíc být u každého výrobku předávaného montážní firmou uživateli kopie Prohlášení o shodě, vystaveného výrobcem, dovozcem nebo osobou odpovědnou za uvedení výrobku na trh EU, podle nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, v platném znění, nebo podle Směrnice 1999/5/ES, o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních.
Kvalita výrobků i montáže kamerových systémů musí odpovídat platným českým technickým normám jedná se především o řady norem ČSN EN 50132-x Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích a ČSN EN 50136-x Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení.
Elektrická instalace musí být vyhovující i z hlediska bezpečnosti, což dodavatel musí doložit výchozí elektrickou revizí, provedenou osobou kvalifikovanou podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
6/ Dodavatel musí být držitelem koncesované živnosti Technické služby k  ochraně majetku a osob. Jejím obsahem je podle nařízení vlády č. 278 Sb.: „Projektování, montáž, kontrola, údržba a opravy elektrických zabezpečovacích systémů (zejména systémů zabezpečovacích, tísňových, protipožárních, kontroly vstupu, přivolání pomoci, integrovaných kamerových), určených k ochraně majetku a osob před neoprávněnými zásahy, včetně poplachových systémů a zařízení umožňujících sledování pohybu a projevů osob v objektech a okolí Montáž, opravy, údržba, revize a správa mechanických zábranných systémů, dostatečně zvyšujících účinnost běžných standardů zabezpečení majetku a osob.“
Je-li dodávka technologie součástí stavby vyžadující stavební povolení, musí být projektová dokumentace zpracována projektantem - autorizovaným inženýrem buď přímo s příslušnou specializací pro elektrotechnická zařízení (do oboru náleží zejména elektroinstalace a umělé osvětlení, technologické napájecí systémy, distribuční sítě vn/nn a trafostanice vn/nn v rámci stavby, sloužící pro její napájení, dále slaboproudé systémy bezpečnostní, informační, měřicí a regulační. Součástí jsou i zařízení a rozvody médií související s funkcí systémů pro úpravu vnitřního prostředí stavby, i když jsou situovány mimo stavební objekt). Autorizovaný projektant si může přizvat i neautorizovaného projektanta, který s ním může na projektu spolupracovat v rámci své odbornosti, za projekt je ale odpovědný autorizovaný projektant.
 
 
Zpracoval: odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, prosinec 2011

vytisknout  e-mailem