Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rozhraní mezi řízením podle soudního řádu správního a podle části páté občanského soudního řádu

JUDr. Jana JANDEROVÁ, Ph.D. 

Shrnutí:
Každý, jehož veřejná subjektivní práva byla zkrácena rozhodnutím správní­ho orgánu, se může obrátit na správní soud s žádostí o přezkum rozhodnutí. Jestliže se však správní rozhodnutí týká soukromých subjektivních práv, musí se dotčený dožadovat ochrany u soudu civilního. Rozhraní mezi jurisdikcí civilních a správních soudů lze nalézt v řešení otázky teorie dualismu práva – soukromé­ho a veřejného. Nejvyšší správní soud nabízí řešení této otázky prostřednictvím posouzení příslušného právního vztahu metodou právní regulace. Splete-li si však žalobce to, které jurisdikci má být spor podřízen, umožňuje platné právo nápravu prostřednictvím další žaloby. Přestože se obvykle rozštěpení jurisdikcí zdůvodňuje nezbytností zajistit přezkum v plné jurisdikci, jak vyplynula z rozho­dovací praxe Evropského soudu pro lidská práva vztahující se k článku 6 odst. 1 Evropské úmluvy o lidských právech, zůstává tento důvod minimálně diskutabil­ní. Skupina práv soukromých, jak je chápe české právo, neodpovídá občanským právům a povinnostem jak je chápe článek 6 odst. 1 Úmluvy.
 
Summary:
Every person whose public individual rights have been infringed by a deci­sion of an administration body may apply to administrative court for review. Nevertheless, should the administrative decision relate to private individual rights, the individual has to seek remedy with a civil court. The borderline between the jurisdiction of civil and administrative courts is to be found in the solution of legal theory of dualism of rights – the private and the public ones. The Supreme Administrative Court gives clues how to resolve it by submitting the relevant relationship to a check of method of legal regulation. Anyway, should the claimant confuse the two jurisdictions, the law still allows for correction by another petition. Although usually justified by the necessity to abide the review in full jurisdiction rule as follows from the judicature of the European Court of Human Rights relating to art. 6 par. 1 of the European Convention on Human Rights, the reason for such split in jurisdiction remains at least questionable. The group of private rights as determined by Czech legal system does not correspond to the civil rights and obligations set forth in art. 6 par. 1 of the Convention.

vytisknout  e-mailem