Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Příspěvek na výkon státní správy

Příspěvek na výkon státní správy v právní úpravě

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v § 62 uvádí: "Obce obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na plnění úkolů v přenesené působnosti". Stejně tak zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, v § 29 odst. 2 uvádí: "Kraj obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na výkon přenesené působnosti. Výši příspěvku stanoví Ministerstvo financí po projednání s ministerstvem." Ministerstvem se má na mysli Ministerstvo vnitra.

Příspěvek je tedy určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Výdaji myslíme zejména mzdové a provozní výdaje vázané na zaměstnance vykonávající státní správu. Obce jsou také v souvislosti s výkonem státní správy příjemci správních poplatků a příjmů ze sankčních plateb. V této souvislosti je třeba zmínit ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, které říká, že: "z rozpočtu obce se hradí výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena zákonem". Z toho vyplývá, že k úhradě výdajů na výkon státní správy je třeba použít (a předpokládá se to) i další příjmy rozpočtu obce - tj. například i daňové příjmy. Příspěvek se dá označit ve své podstatě za neúčelovou dotaci, u které není sledován způsob čerpání.

  

Role Ministerstva vnitra při přípravě zákona o státním rozpočtu v oblasti financování přeneseného výkonu státní správy územních samosprávných celků

Do roku 2002 byl příspěvek stanovován sazbou na 100 obyvatel správního obvodu pro obce se základní působností, pro obce s působností matričního úřadu, stavebního úřadu a pověřeného obecního úřadu. Sazby stanovovalo Ministerstvo financí.

Od roku 2003 do roku 2005 spočívala role Ministerstva vnitra ve stanovení (a úpravě) počtu funkčních míst převáděných z okresních úřadů, na základě kterých se stanovovala výše příspěvku pro obce s rozšířenou působností. Sazbu na jedno funkční místo stanovilo Ministerstvo financí. V roce 2003 byla sazba cca 334 tis. Kč, v roce 2004 cca 351 tis. Kč a v roce 2005 cca 368 tis. Kč.

Pro rok 2006 připravilo Ministerstvo vnitra novou metodiku stanovení výše příspěvku pro obce, která přinesla sjednocení výpočtu a zavedení dvou kritérií (velikost správního obvodu a poměr velikosti centra ke správnímu obvodu). Ministerstvo od roku 2006 do současnosti pravidelně každý rok navrhuje způsob rozdělení finančních prostředků určených na přenesený výkon státní správy pro obce.

Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady) (pdf, 3,5 MB)

  

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 12. prosince 2019

  

vytisknout  e-mailem