Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Požadavek právně či fakticky nemožného (neuskutečnitelného) plnění jako důvod nicotnosti správního rozhodnutí

JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. 

Shrnutí:
 
Příspěvek se zabývá problematikou nicotnosti správního rozhodnutí, kdy se zaměřuje na důvody nicotnosti a především pak na důvod spočívající v právní či faktické nemožnosti plnění. Úvodem je stručně přiblížena podstata nicotnosti a její právní důsledky, a to jak z pohledu nauky, praxe, tak i stávající pozitivně právní úpravy. Stěžejní pozornost je věnována důvodu nicotnosti, který spočívá v práv­ní neuskutečnitelnosti rozhodnutí (§ 77 odst. 2 s. ř.), a zejména pak tomu, jaká pochybení naplňují tento důvod a působí nicotnost výsledného aktu a jaká naopak působí „pouze“ jinou vadu rozhodnutí (zejména jeho nezákonnost). Závěrem je věnována pozornost i druhému z důvodů – a to faktické neuskutečnitelnosti, jenž se v praxi vyskytuje zpravidla ve spojení právě s nemožností právní.
 
Legal or factual impossibility of performance of an administrative decision as a cause of its nullity – summary:
 
The paper deals with the issue of the nullity of an administrative decision and focuses on the reasons causing the nullity and especially on the reasons consi­sting in legal or factual impossibility of performance. At first, the attention is brie­fly paid to the issue of the essence of nullity and its legal consequences, both from the view of a doctrine, practice and current legislation. Then the paper is mainly concentrated on one of the reasons of nullity – on the issue of legal impossibili­ty to perform a decision (§ 77 par. 2 of the Code of Administrative Procedure). The attention is paid to the fact which defects can fill this reason and cause the nullity of the final administrative act and which defects can conversely cause „only“ other defect of a decision (especially its unlawfulness). Finally, the paper also focuses on the second reason of the nullity – on the factual impossibility, which in practice often occurs in conjunction with the legal impossibility.

vytisknout  e-mailem