Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Potenciál institutu opatření obecné povahy v oblasti regulace cen a úhrad

Mgr. et Bc. Jakub Král 

 

Shrnutí:
 
Autor se ve svém příspěvku zaměřuje na teoretický rozbor jednotlivých hledisek institutu opatření obecné povahy a dále na zkoumání praktických možností vyu­žití smíšených právní aktů, jakožto prostředku realizace veřejné správy v oblasti cenové a úhradové regulace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.
 
Příspěvek shrnuje základní znaky opatření obecné povahy, které částečně vyplývají z platné právní úpravy obsažené ve správním řádu a které byly postu­pem času vydefinovány soudobou judikaturou. Dominance materiálního hledis­ka vede autora tohoto příspěvku k názoru, že stávající roztříštěnost forem činnosti veřejné správy v oblasti cenové a úhradové regulace léčivých přípravků, zdravot­nických prostředků a dalších komodit je dlouhodobě neudržitelná.
 
Velká část příspěvku je věnována možnostem uplatnění opatření obecné pova­hy v rámci cenové a úhradové regulace, přičemž autor polemizuje s některými argumenty, které k dané problematice uvedl Nejvyšší správní soud a Ústavní soud.
 
Tento příspěvek vznikl v rámci specifického výzkumu Masarykovy univerzity.
 
Potentiality of the measure of a general nature institute in the field of price and refunding regulation – summary:
 
In the Article, the author focuses on theoretical analysis of particular aspects concerning measures of a general nature as well as practical possibilities of use of so called mixed legal acts as a means of realization of public administration in the field of price and refunding regulation of medicinal products and medical devices.
 
The Article sums up basic characters of a measure of a general nature that par­tially arise from legal regulation in force contained in the Code of Administrative Procedure that were, in the course of time, expressed in contemporary case law. Since the material aspect prevails, the author holds the opinion that present frag­mentation of forms of public administration activities in the field of price and refunding regulation of medicinal products and medical devices and other goods is not sustainable in the long term.
 
Significant part of the Article is devoted to possibilities of use of measures of a general nature within price and refunding regulation, where the author argues against certain arguments stated by the Supreme Administrative Court and the Constitutional Court.
 
This Article resulted from specific research of Masaryk University.

vytisknout  e-mailem