Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Poskytování kopií dokumentů ve světle práva na spravedlivý proces a práva na informace

Mgr. Karel ČERNÍN 

Shrnutí: 
Článek vychází ze stanovisek a zkušeností veřejného ochránce práv (ombuds­mana). V úvodu popisuje, jakým způsobem je nutné při posuzování žádosti o kopii dokumentu rozlišovat, zda jde o žádost o informace nebo o žádost účastníka říze­ní či jiné osoby o získání přístupu ke spisu. Upozorňuje dále, že v českém právním řádu přetrvávají ustanovení, která brání získávání kopií dokumentů ze správních spisů. Jedná se v prvé řadě o ustanovení, která bez zjevného smyslu pořízení kopie dokumentu zapovídají, aniž by přitom bylo vyloučeno samo vizuální seznámení se s ním (§ 168 stavebního zákona a § 23a zákona o azylu). Druhou skupinu pak tvoří předpisy, které s pořízením kopií spojují povinnost uhradit nepřiměřeně vysokou finanční částku (zákon o správních poplatcích). Některé absurdní situace, které tato právní úprava produkuje, je možno překlenout výkladem. Jiné však lze řešit pouze její novelizací.
  
 
La fourniture des copies des documents à la lumière du droit au procès équi­table et du droit aux informations
 
Résumé: 
L´article ressort des avis et des expériences du Défenseur public des droits (ombudsman). Il décrit dans l´introduction comment il faut différencier lors de l´évaluation d´une demande de copie du document s´il s´agit d´une demande d´in­formations ou d´une demande d´un participant au procès ou d´une autre personne demandant l´accès au dossier. Il signale ensuite qu´on trouve toujours dans le droit tchèque des dispositions empęchant l´acquisition des copies des documents qui font partie des dossiers administratifs. Il s´agit en premier lieu des dispositions qui défendent l´acquisition de copie du document sans une raison apparente, sans qu´il soit en męme temps interdit de prendre connaissance visuelle du document (§ 168 de la Loi sur les constructions et § 23a de la Loi sur l´asyle). Le deuxième groupe est formé par les réglementations liant l´acquisition des copies à l´obligati­on de payer une somme excessivement élevée (Loi sur les taxes administratives). Il est possible de surmonter certaines situations absurdes résultant de cette législation par l´interprétation. D´autres situations ne peuvent néanmoins ętre résolues que par l´amendement de la législation dont elles résultent.
     
(shrnutí přeložil Mgr. et Mgr. Ivo Petrů, Ph.D.)

vytisknout  e-mailem