Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Politika územního rozvoje a územní plánování v krajích

Mgr. Vendula ZAHUMENSKÁ 

Shrnutí: 
Článek se zabývá novou právní úpravou územního plánování a reflektuje praktické problémy, které vznikly při přípravě Politiky územního rozvoje a při tvorbě některých zásad územního rozvoje jako územně plánovací dokumentace na úrovni krajů. Věnuje se především otázkám spojeným s přípravou samotného návrhu Politiky územního rozvoje a zásad územního rozvoje, posuzováním vlivů na životní prostředí u nástrojů územního plánování a hodnotí efektivnost způsobu zapojování veřejnosti (mj. si všímá nového institutu zástupce veřejnosti a jeho využitelností při ochraně kupř. vlastnických práv) do těchto procesů. V případě Politiky územního rozvoje článek také shrnuje postup Ministerstva pro místní rozvoj při její přípravě a Ministerstva životního prostředí, které vydalo k tomuto dokumentu nesouhlasné stanovisko SEA. V závěru se článek stručně pozastavuje nad připravovanou novelou stavebního zákona.
 
 
La Politique de développement territorial et l´aménagement du territoire dans les régions
 
Résumé:
L´article porte sur la nouvelle législation de l´aménagement du territoire et il présente des problèmes pratiques qui ont apparu lors de la préparation de la Politique de développement territorial et lors de la création de quelques principes du développement territorial comme p.ex. les plans d´urbanisme et d´aménagement au niveau des régions. L´article traite avant tout les questions liées à la préparation du projet même de la Politique de développement territorial et de ses principes, à l´évaluation de l´impact sur l´environnement des instruments de l´aménagement du territoire et il examine l´efficacité des modalités visant l´association du public dans ces procédures (il commente entre autres le nouvel institut de représentant du public et ses possibilités au cours p.ex. la défense du droit de la propriété). En ce qui concerne la préparation de la Politique de déveleppement territorial, l´article résume la démarche du ministère pour le Développement régional, ainsi que celle du ministère de l´Environnement qui a  émis un avis EES (évaluation environnementale stratégique) négatif vis-à-vis le document en question. Dans sa conclusion, l´article aborde brièvement l´amendement préparé de la Loi sur les constructions.
 
(shrnutí přeložil Mgr. et Mgr. Ivo Petrů, Ph.D.)

vytisknout  e-mailem