Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podkladové úkony správních orgánů na příkladu vztahu úkonů dle zákona o ochraně přírody a krajiny a jiných předpisů

JUDr. Ondřej TOŠNER 

Shrnutí:
Článek se nejprve zabývá klasifikací, náležitostmi a postupem vydávání pod­kladových úkonů, tj. úkonů správních orgánů, které slouží jako podklad pro vydání úkonu jiného (většinou rozhodnutí). Nejčastěji mají tyto úkony podobu rozhodnutí (jímž se v určité věci zejména zakládají mění nebo ruší práva nebo povinnosti), závazného stanoviska (které není samostatným rozhodnutím, ale jeho obsah je závazný pro rozhodnutí správního orgánu) nebo vyjádření (ostatní, nejméně formální úkony). Při vydávání těchto úkonů je třeba respektovat práva osob, jichž se týkají (dotčené osoby); musí též obsahovat obecné náležitosti správ­ního aktu.
 
Článek se zabývá zejména podkladovými úkony dle zákona o ochraně přírody a krajiny ve vztahu k rozhodování podle stavebního zákona. Zdůrazňuje, že tam, kde je zákonem o ochraně přírody a krajiny vyžadována nutnost vydání určitého podkladového úkonu, nelze bez něj vydat zákonné rozhodnutí dle stavebního zákona (byť by třeba orgán příslušný k jeho učinění na jeho nezbytnost neupo­zorňoval).
 
Naopak v některých případech jsou sama rozhodnutí dle zákona o ochraně přírody a krajiny ta, která vyžadují vydání podkladového úkonu. Tak je tomu např. v případě kácení dřevin v památkově chráněném území, kdy je třeba před vydáním k tomu nezbytného povolení dle zákona o ochraně přírody a krajiny vydat podkladový úkon dle zákona o státní památkové péči.
 
Summary:
First, the article describes the classification and essentials of, and procedures for the issuance of, underlying acts, i.e. the acts of administrative authorities which constitute a basis for the issuance of another act (usually decision). Most often, these acts have the form of decisions (which establish, modify or abolish rights or duties in particular cases), binding opinions (which are not independent deci­sions, but their content is binding for the decisions of administrative authorities) or statements (other, the least formal acts). In the process of issuing these acts, it is necessary to respect rights of the persons concerned. They must comply with the essentials of administrative acts as well.
 
In particular, the article deals with the underlying acts under the Nature and Landscape Protection Act in relation to decision making under the Building Act. It emphasizes that a lawful decision under the Building Act cannot be issued if the Nature and Landscape Protection Act requires the issuance of a certain underlying act (even if the competent authority does not point out the necessity thereof).
  
On the contrary, some decisions under the Nature and Landscape Protection Act require the issuance of the underlying acts in certain cases. For example, in case of cutting down the trees in the monument protection territory, where it is necessary to issue an underlying act under the State Monument Protection Act before the required permission under the Nature and Landscape Protection Act is released.

vytisknout  e-mailem