Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Opatrenia všeobecnej povahy v Slovenskej republike?

JUDr. Martin Vernarský, Ph. D. 

Shrnutí:
Současný systém administrativních aktů ve slovenské veřejné správě se již zdá být neudržitelným. Kritérium právní ochrany totiž člení administrativní akty do dvou kategorií: na normativní správní akty a individuální správní akty. Na druhé straně obsahuje slovenský právní systém několik právních aktů (zákonů) upravujících správní akty vyznačující se rysy normativních správních aktů a rovněž rysy správních aktů individuálních. To je důvod, proč je otázka právní ochrany proti právním účinkům takzvaných smíšených správních aktů velmi aktuální.

Ani slovenský správní řád ani jiný právní akt neodpovídá dostatečně skutečnosti existence uvedených smíšených správních aktů z hlediska právní ochrany. Popsaná právní realita skýtá dostatek prostoru pro obecné soudy a také pro rozhodovací činnost Ústavního soudu. Zvláště rozhodnutí Ústavního soudu Slovenské republiky rozvíjejí bázi pro uplatnění právní ochrany proti účinkům smíšených správních aktů. V této souvislosti působí užitečně porovnání s opatřeními obecné povahy v českém správním právu.

Summary
The contemporary system of the administrative acts in the Slovak public administration seems to be no more sustainable. Criterion of the legal protection structures the administrative acts into two categories: normative administrative acts and individual administrative acts. On the other side in the Slovak legal system exist some legal acts regulating administrative acts, having attributes of normative administrative acts and of individual normative acts as well. That is the reason why the question of the legal protection against the legal effects of so called mixed administrative acts seems to be very actual.

Neither the Administrative Procedure Act nor other legal acts respond to fact of existence of the above mentioned mixed administrative acts regarding the legal protection. Described legal reality gives enough place for the general courts and also for the decision-making activity of the Constitutional Court. Especially the decisions of the Constitutional Court of the Slovak Republic develop basis for the legal protection against the effects of the mixed administrative acts. Also comparison with so called measures of general character in the Czech administrative law is very useful.
 

vytisknout  e-mailem