Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ochrana soukromí na internetu – návrh nařízení EU a přijatá doporučení Výboru ministrů Rady Evropy

JUDr. Jana Janderová, Ph.D. 

Shrnutí:
 
Prudký vývoj internetu a technologií umožňujících neomezené uchovávání dat, jejich propojování a další zpracování, činí dosavadní právní úpravu ochrany sou­kromí nedostatečnou. Ústavní soud v nálezu Pl. ÚS 24/10 zrušil ustanovení zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích upravující velmi širokou povinnost provozovatelů shromažďovat technická data a tato předávat orgánům činným v trest­ním řízení. Zároveň s tím blíže definoval právo na soukromí. Na pozitivní normo­tvorbu v oblasti ochrany soukromí na internetu v České republice však stále čekáme. Na úrovni EU pak roztříštěnost národních úprav ochrany dat členských států vedla Komisi k přípravě návrhu nařízení, jež rozšiřuje práva fyzických osob, jejichž osobní údaje jsou shromažďovány. Dále Výbor ministrů Rady Evropy přijal dvě doporučení ohledně ochrany soukromí při používání vyhledavačů a služeb sociálních sítí. Pro českého zákonodárce tak existuje z pohledu de lege ferenda dostatek nápadů.
 
 
Privacy on the Internet Protection - draft EU Regulation and the Adopted Re­commendations of the Council of Europe Comittee of Ministers – summary:
 
The rapid development of Internet and technology allowing for unlimited data storage, their interconnection, and further processing, renders the existing legislation on privacy inadequate. The Constitutional Court judgment Pl. U.S. 24/10 abolished the provisions of Act No. 127/2005 Coll. Electronic Communications regulating a wide duty of collecting technical data and delivering those to the police, prosecu­tion and criminal courts. The Constitutional Court also further defined the right to privacy. However, the positive law-making in the field of Internet privacy is still awaited in the Czech Republic. On the EU level, the fragmentation of national data protection arrangements of Member States has led the Commission to preparation of a proposal for regulation which extends the rights of the individuals whose per­sonal data are collected. Furthermore, the Council of Europe Committee of Ministers has adopted two recommendations concerning the protection of privacy when using search engines and social networking services. Therefore, there is enough in terms of legal ideas to build on for the Czech legislator.

vytisknout  e-mailem