Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

O postavení Nejvyššího kontrolního úřadu v soustavě státních orgánů a ke změně jeho kompetencí

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., JUDr. Jan Tryzna, Ph.D. 

Shrnutí:
 
Příspěvek pojednává o postavení Nejvyššího kontrolního úřadu v soustavě orgánů České republiky. Základní otázkou je, zda Nejvyšší kontrolní úřad zaujímá srovnatelné postavení v soustavě orgánů státní moci s orgány moci zákonodárné, výkonné a soudní. Podle některých názorů se jedná o samostatnou složku státní moci nadanou kontrolními pravomocemi, podle našeho názoru má Nejvyšší kontrolní úřad postavení pouhého nezávislého orgánu státu. Není tedy nositelem samostatné složky státní moci.
 
Na základě tohoto předpokladu se článek zabývá aktuálními kompetencemi Nejvyššího kontrolního úřadu a popisuje dřívější i současné snahy o jejich změnu. Článek dále popisuje sporná místa navržené novely Ústavy, která by vedla právě ke změně kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu.
 
Nejproblematičtějším se zdá rozšíření kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu vůči územním samosprávným celkům. Podle našeho názoru návrh novely Ústavy nerozlišuje mezi majetkem státu a majetkem subjektů od státu odlišných, tedy i územních samosprávných celků. S tím souvisí i skutečnost, že návrh novely Ústavy není doprovázen návrhem novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, neboť ten byl Poslaneckou sněmovnou již zamítnut.
 
Podle našeho názoru je nezbytné vzít v úvahu oddělení veřejné a soukromé sféry a tento základní princip našeho ústavního pořádku by měl být při úvaze o rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu respektován.
 
 
On position of Supreme Audit Office of the Czech Republic within the organization of state authorities and on change of its competencies – summary:
 
The Article deals with position of Supreme Audit Office of the Czech Republic within the organization of state authorities. The fundamental question is whether Supreme Audit Office holds a status of independent branch of state power comparable with legislative, executive and judiciary powers. While some experts hold opinion that there is separate controlling power corresponding to general idea of separation of powers, we conclude that Supreme Audit Office has position of independent state authority only.
 
Based on this conclusion, the Article deals with current competencies of SupremeAudit Office and describes past and recent attempts to change the range of its competencies. None of the attempts has been successful yet. Furthermore, we analyze the problem of broadening of its competencies and point out contentious provisions of the current bill amending the Constitution regarding Supreme Audit Office.
 
Provisions enabling Supreme Audit Office to control territorial self-government units dealing with their own property are the most questionable. It seems the bill does not distinguish between property of the State and property of separate legal entities. The same problem is with the proposed competency to control private companies owned only partly by the State. We also criticize that the bill amending the Constitution is not followed by the bill amending Supreme Audit Office Act. This bill was rejected by the Chamber of Deputies of the Parliament.
 
We consider it necessary to respect separation of public and private sphere of interest and we point out that any attempt to broaden controlling competencies of Supreme Audit Office should follow this basic principle of our constitutional order.

vytisknout  e-mailem