Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Náhrada škody a nemajetkové újmy způsobené nezákonnou nečinností veřejné správy

JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. 

Shrnutí:
 
Příspěvek se zabývá problematikou náhrady škody a zejména nemajetkové újmy vzniklé v důsledku nezákonné nečinnosti veřejné správy, a to zejména v kontextu rozhodovací činnosti českých soudů i Evropského soudu pro lidská práva, jež výraz­ně ovlivňuje a dotváří aplikaci institutu odpovědnosti za škodu v praxi. Úvodem je institut odpovědnosti za škodu zasazen do širšího rámce problematiky nezákonné nečinnosti veřejné správy a prostředků sloužících k ochraně před ní. Poté se již člá­nek věnuje základní charakteristice odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, přičemž pozornost je věnována pouze jedné z forem této odpovědnosti, a to odpovědnosti za nesprávný úřední postup, jímž je mj. i nezákonná nečinnost orgánů veřejné správy. Následně jsou popsány a podrobně rozebrány základní pod­mínky vzniku odpovědnosti – nesprávný úřední postup, škoda či nemajetková újma a příčinná souvislost mezi nimi. Poté se příspěvek zaobírá otázkou uplatnění nároku na náhradu škody, resp. především nemajetkové újmy, a to jak v rámci předběžné­ho uplatnění u příslušných správních úřadů, tak i následně před civilními soudy. Pozornost je věnována i otázce tzv. přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu, zejména stanovení jeho výše. Závěrem nezůstává opominuta ani problematika tzv. regresních úhrad a promlčení jednotlivých nároků plynoucích z odpovědnosti za škodu.
 
 
Compensation of damages and other than proprietary loss caused by unlawful failure to act of public administration – summary:
 
The Article deals with the issue of the compensation of damages and especially compensation of other than proprietary loss caused by unlawful failure to act of public administration, in particular in the context of decision-making of the Czech courts as well as European Court of Human Rights which considerably influences and completes application of the institute of liability for damages in practice. At the beginning, the institute of the liability for damages is put into a broader framework of the issue of unlawful failure to act of public administration and means of protec­tion against it. Subsequently, the Article deals with basic features of liability for dam­ages caused during execution of public authority, where attention is paid only to one form of this liability – the liability for maladministration which includes unlawful failure to act of public administration bodies. Afterwards, elementary conditions for the occurrence of liability are analyzed in detail – maladministration, damage or other than proprietary loss and causality between them. Subsequently, the Article deals with the issue of claiming of the damages or other than proprietary loss first before the relevant administrative bodies as well as before civil courts afterwards. The attention is paid to the issue of so-called appropriate satisfaction for other than proprietary loss, in particular setting the amount of it. Finally, the so-called recourse compensation and limitation of particular claims resulting from the liability for dam­ages are also discussed.

vytisknout  e-mailem