Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce v oblasti policejního vzdělávání a výcviku. Představení projektů s mezinárodní účastí 

 • CEPOL - European Union Agency for Law Enforcement Training (Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva)
 • MEPA (Mitteleuropaische Polizeiakademie)
 • Marshall center
 • International Anti-Corruption Academy - IACA
 • Hanns Seidel's Foundation

CEPOL - European Union Agency for Law Enforcement Training (Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva)

CEPOL_logo-nove_20200904.png

CEPOL - European Union Agency for Law Enforcement Training (Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva)

 • Agentura CEPOL byla zřízena od 1. července 2016 Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2219  jako nástupnická organizace Evropské policejní akademie;

 • CEPOL sdružuje síť vzdělávacích institucí pro pracovníky donucovacích orgánů a dalších příslušných služeb v členských státech EU (26 států a 3 přidružené země - Norsko, Švýcarsko, Island), podporuje je zajišťováním inovativního a pokročilého vzdělávání a výcviku v otázkách bezpečnostních priorit a spolupráce v oblasti prosazování práva a výměny informací;

 • CEPOL také spolupracuje se subjekty EU (zejména Evropská komise, Rada Evropy, EUROPOL, Eurojust, Frontex), mezinárodními organizacemi a třetími zeměmi s cílem zajistit kolektivní reakci na nejzávažnější bezpečnostní hrozby;

 • Podporuje členské státy při poskytování vzdělávání a výcviku s cílem zvýšit povědomí a informovanost o provádění a využívání mezinárodních a unijních nástrojů pro spolupráci v oblasti prosazování práva;

 • Rozvíjí, zajišťuje a koordinuje výcvik a vzdělávání zaměřené na konkrétní oblasti trestné činnosti a policejní práce;

 • CEPOL je financován Evropskou komisí (průměrně 9 milionů EUR ročně);

 • Od 1. října 2014 CEPOL sídlí v Budapešti.

https://www.cepol.europa.eu/cs

Struktura CEPOL

 • Výkonný ředitel (Executive Director)

  • řídí agenturu CEPOL, v roce 2022 se čtyřletého funkčního období ujala Montserrat Marín Lopéz

 • Správní rada (Management Board)

  • Vrcholný řídící orgán

  • Skládá se z jednoho zástupce každého členského státu a Komise. Každý zástupce má hlasovací právo, za ČR má hlasovací právo střídavě zástupce Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR

  • Předsednictví Správní rady zastává Trio zemí, které zastávají v daném období předsednictví v rámci Rady E.

 • CEPOL National Unit (Národní jednotka agentury CEPOL) - v každém členském státě je specializovaná národní jednotka (CNU), která zajišťuje organizaci vzdělávacích aktivit a dalších souvisejících činností.
  Roli CNU za Českou republiku od počátku spolupráce s agenturou plnilo Ministerstvo vnitra. Na počátku roku 2021 došlo ke změně, kdy roli CNU každý lichý rok plní Policie ČR, konkrétně Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy. Každý sudý rok plní roli CNU Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání.

Kontakt Ministerstvo vnitra ČR: odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání; e-mail: cepol@mvcr.cz.

Kontakt Policie ČR: Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy; e-mail: petu.int@pcr.cz.

  

Vzdělávací aktivity CEPOL

 • rezidenční výcvikové aktivity (kurzy, semináře, konference)

 • online semináře (webináře)

 • online kurzy

 • e- learningové moduly zaměřené na určitou oblast trestné činnosti nebo určitý soubor profesních dovedností

 • bilaterální výměnný program - CEPOL Exchange Programme

 • CEPOL výměnný program

Na aktivitách se výrazně podílejí i experti z institucí EUROPOL, Frontex, Eurojust, OLAF, Interpol, Rady EU a Evropské komise.

  

Věda a výzkum

Agentura CEPOL se podílí na rozvoji výzkumu s významem pro vzdělávání a výcvik v souladu s  cíli agentury. Tento výzkum CEPOL podporuje a jeho výsledky dále šíří. Pro tyto účely může agentura CEPOL provádět příslušné průzkumy a může vytvářet databáze dostupného výzkumu a vzdělávacích potřeb v oblasti prosazování práva. CEPOL také rozvíjí partnerství s institucemi Unie a s veřejnými a soukromými akademickými institucemi. Může podporovat vytváření silnějších partnerství mezi vysokými školami a vzdělávacími institucemi pro pracovníky donucovacích orgánů v členských státech. Každoročně je vydáván European Law Enforcement Research Bulletin

  

MEPA (Mitteleuropaische Polizeiakademie)

MEPA_logo-nove_20200904.png

MEPA (Mitteleuropaische Polizeiakademie)

Mittleuropäische Polizeiakademie - MEPA

MEPA byla založena roku 1992 z iniciativy Rakouska a Maďarska. Ministři vnitra osmi středoevropských zemí podepsali závazný dokument "Společné prohlášení o spolupráci v rámci MEPA", na jehož základě se zavázali vysílat střední a vyšší policejní důstojníky na vzdělávací aktivity pořádané MEPA.

  

Marshall center


 

Marshall Center

Bylo založeno roku 1993 jako společná iniciativa USA a Německa. V České republice působí Marshallovo centrum při Velvyslanectví USA v Praze.

 • Cílem je vzdělávání a výcvik vybraných policejních, armádních i civilním expertůmv otázkách civilní bezpečnosti a hrozby terorismu.

 • Sídlem je Garmisch-Partenkirchen v Německu.

 • https://www.marshallcenter.org/.
   

Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání Ministerstva vnitra ČR spolupracuje s Marshallovým centrem od roku 2008.

Vedle každoročně pořádaných "ad hoc" konferencí zabývajících se otázkami terorismu se policejní problematiky týkají především níže uvedené druhy odborných seminářů opakujících se dvakrát do roka.

Veškeré náklady spojené s účastí expertů na výcvikových programech jsou plně hrazeny Marshallovým centrem. Podmínkou účasti na jeho aktivitách je aktivní znalost jednoho ze tří užívaných jazyků (angličtina, němčina nebo ruština).

Marshallovo centrum organizuje každoročně kolem 20 konferencí a workshopů. Tyto aktivity trvají v průměru 3 - 4 dny.

  

International Anti-Corruption Academy - IACA

International Anti-Corruption Academy - IACA

IACA (Mezinárodní protikorupční akademie) vznikla na základě společné iniciativy Úřadu pro drogy a kriminalitu Organizace spojených národů (UNODC), Rakouské republiky, Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a dalších. 

 • Hlavním cílem Akademie je zlepšení vědomostí a praxe v oblasti boje proti korupci prostřednictvím vzdělávání, výcviku a výzkumu.

 • Cílovou skupinou jsou ti, kteří se ve své praxi setkávají s bojem proti korupci - zejména státní zástupci, soudci, policie, veřejná správa, ale i studenti vysokých škol příbuzných oborů.

 • IACA sídlí v Laxenburgu v Rakousku. Mezinárodní organizací se akademie stala 8. března 2011.
   

Financování IACA

 • Hlavní zdroj financování IACA jsou dobrovolné členské příspěvky.

 • V roce 2011 byl z rozpočtu tehdejšího odboru vzdělávání a správy policejního školství uhrazen dobrovolný členský příspěvek ve výši 4000,- EUR.

 • Ministerstvo spravedlnosti bude na činnost IACA přispívat vysíláním expertů, nikoliv však finančně.
   

Vzdělávací aktivity IACA

 • Nabídka vzdělávacích aktivit IACA - veřejně dostupná na stránkách Akademie.

 • Aktivity jsou přístupné všem, kdo splní podmínky cílové skupiny.

 • Náklady spojené se studiem a účastí na semináři jsou hrazeny účastníky. Účastníkům z rozvojových zemí mohou být hrazeny z prostředků Akademie.

 • V roce 2012 byl zahájen postgraduální studijní program Master in Anti-Corruption Studies (MASC),

  • školné pro soukromé subjekty má být 22-25 tisíc EUR za 18ti měsíční studium.

  • pro zástupce státního sektoru a zájemce z méně rozvinutých zemí budou připravena stipendia a jiná podpora.
    

IACA a ČR

 • září 2010 - tehdejší ministr vnitra Mgr. Radek John se zúčastnil konference "Od vize k realitě: nový a ucelený přístup k boji proti korupci", kde byla slavnostně zahájena činnost IACA a současně byla podepsána Dohoda o vytvoření Mezinárodní protikorupční akademie, díky které se IACA stala mezinárodní organizací;

 • 14. prosince 2010 podepsala tuto Dohodu ČR, která se stala zakládajícím členem.

 • V červnu 2011 byla uložena ratifikační listina k Dohodě a od 5. srpna 2011 vstoupila Dohoda pro ČR v platnost.

 • Gesci k této dohodě sdílí Ministerstvo vnitra ČR - hlavní gestor OBVPV a Ministerstvo spravedlnosti ČR (MSp).

 • Aktivity ze strany České republiky při provádění Dohody budou prováděny podle personálních a finančních možností institucí (vzdělávací aktivity IACA jsou plně hrazeny účastníky), které budou své zaměstnance do projektů Akademie vysílat.

 

Link: https://www.iaca.int/

  

Hanns Seidel's Foundation

Hanns Seidel’s Foundation

Akce probíhají na základě ročních plánů sestavovaných podle návrhů jednotlivých policejních škol MV a útvarů PP ČR. Tyto návrhy jsou začátkem každého roku projednány pověřenými zástupci NHS, MV a PP ČR, je sestaven pro obě strany závazný roční plán vzdělávacích aktivit. Každoročně se uskuteční cca. 40 vzdělávacích aktivit.  

 • komunikace při přeshraničním sledování
 • taktika policejního zásahu
 • policejní psychologie
 • krizový management
 • práce s tiskem a veřejností
 • ilegální migrace, boj proti korupci
 • boj proti OK a terorismu
 • sportovní příprava
 • prevence a vyšetřování dopravních nehod
 • problematika ověřování cestovních dokladů
 • falšování dokumentů
 • krádeže a pašování motorových vozidel
 • potírání drogové kriminality
 • výměnné stáže a jazykové výcviky atd.

  

vytisknout  e-mailem