Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce v oblasti policejního vzdělávání a výcviku. Představení projektů s mezinárodní účastí 

 • CEPOL (European Police College)
 • MEPA (Mitteleuropaische Polizeiakademie)
 • Marshall center
 • IACA (International Anti-Corruption Academy)
 • Hanns Seidel's Foundation

CEPOL (European Police College)

MV_logo.jpg

 „Contributing to European police cooperation through learning

European Police College – CEPOL

 • Agentura EU od roku 2006 dle rozhodnutí Rady EU 2005/ 681/JHA
 • Síť 28 členských zemí EU + 3 přidružených států (Norsko, Švýcarsko, Island)
 • Cílem je výcvik „senior police officers“ prostřednictvím harmonizace a optimalizace evropského policejního vzdělávání a rozvoj evropského přístupu k hlavním problémům, kterým čelí členské státy - boj proti organisovanému zločinu, prevence kriminality a udržování veřejného pořádku.  
 • Úzká spolupráce s evropskými institucemi a organizacemi (Evropská komise, Rada Evropy, EUROPOL, Eurojust, Frontex, atd.)
 • Financuje Evropská komise (průměrně 8 milionů EUR ročně)
 • Sídlem je od 1. 10. 2014 Budapešť (HU)
 • www.cepol.europa.eu

Struktura CEPOL

 • CEPOL Management board (MB)
  • Vrcholný řídící orgán
  • Složen z delegací členských států a zástupců Evropské komise, Rady EU a EUROPOL
  • Předsednictví MB má země, která zastává předsednictví v rámci Rady EU.
  • Za ČR má hlasovací právo zástupce Ministerstva vnitra, ředitel odboru bezpečnostního výzkumu a  policejního vzdělávání
   JUDr. Petr Novák, Ph.D.
 • Sekretariát CEPOL
  • Zajišťuje plnění správních úkonů nezbytných pro fungování sítě
 • Ředitel sekretariátu CEPOL
  • Detlef Schröder, dr. h. c. - v roce 2018 zvolen na čtyřleté funkční období
 • National Contacts Points ( NCP)
  • Ministerstvo vnitra ČR - odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání; obv@mvcr.cz;

 Produkty CEPOL

 • Kurzy (včetně jazykových) a semináře
 • Konference
 • Common Curricula – Společné osnovy
 • CEPOL Exchange Programme – Výměnný program CEPOL
 • Webináře
 • E- learning
 • Police Science and Research – Policejní věda a výzkum
Od r. 2006 se v průměru uskutečňuje 90 -100 seminářů s 2000 účastníky ročně za účasti cca 740 expertů.
Na aktivitách se zásadně podílí i experti z EUROPOL, Frontex, Eurojust, OLAF, Interpol, Rady EU a Evropské komise.Exchange Programme CEPOL

MEPA (Mitteleuropaische Polizeiakademie)

Mittleuropäische Polizeiakademie - MEPA

MEPA byla založena roku 1992 z iniciativy Rakouska a Maďarska. Ministři vnitra osmi středoevropských zemí podepsali závazný dokument „Společné prohlášení o spolupráci v rámci MEPA“, na jehož základě se zavázali vysílat střední a vyšší policejní důstojníky na vzdělávací aktivity pořádané MEPA.

 •  Hlavním úkolem MEPA je vzdělávání vyšších policejních důstojníků v rámci mezinárodní spolupráce.
 • Členové: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Slovinsko;
 • Sídlo MEPA (Zentrales Koordinationsbüro – ZKB) je ve Vídni.
 • Na národní úrovni fungují Národní koordinační centra (Nationale Verbindungsstelle – NVS) jako kontaktní body sloužící ke komunikaci mezi ústředím a příslušnými policejními orgány.
 • V ČR působí NVS na Ministerstvu vnitra ČR v rámci odboru bezpečnostního výzkumu
  a  policejního vzdělávání – e-mail: obv@mvcr.cz, tel. 974 832 746.
 • Oficiálním jazykem MEPA je němčina.
 • www.mepa.net

Příloha:
Aktivity MEPA (pdf, 1 MB)

Marshall center


 

Marshall Center

Bylo založeno roku 1993 jako společná iniciativa USA a Německa. V České republice působí Marshallovo centrum při Velvyslanectví USA v Praze.
 • Cílem je vzdělávání a výcvik vybraných policejních, armádních i civilním expertůmv otázkách civilní bezpečnosti a hrozby terorismu.
 • Sídlem je Garmisch-Partenkirchen v Německu
 • www.marshallcenter.org
Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání Ministerstva vnitra ČR spolupracuje s Marshallovým centrem od roku 2008.
 
Vedle každoročně pořádaných „ad hoc“ konferencí zabývajících se otázkami terorismu se policejní problematiky týkají především níže uvedené druhy odborných seminářů opakujících se dvakrát do roka.
 
Veškeré náklady spojené s účastí expertů na výcvikových programech jsou plně hrazeny Marshallovým centrem. Podmínkou účasti na jeho aktivitách je aktivní znalost jednoho ze tří užívaných jazyků (angličtina, němčina nebo ruština).
 
Marshallovo centrum organizuje každoročně kolem 20 konferencí a workshopů. Tyto aktivity trvají v průměru 3–4 dny.


 

IACA (International Anti-Corruption Academy)

International Anti-Corruption Academy - IACA

IACA (Mezinárodní protikorupční akademie) vznikla na základě společné iniciativy Úřadu pro drogy a kriminalitu Organizace spojených národů (UNODC), Rakouské republiky, Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a dalších. 

 • Hlavním cílem Akademie je zlepšení vědomostí a praxe v oblasti boje proti korupci prostřednictvím vzdělávání, výcviku a výzkumu.
 • Cílovou skupinou jsou ti, kteří se ve své praxi setkávají s bojem proti korupci - zejména státní zástupci, soudci, policie, veřejná správa, ale i studenti vysokých škol příbuzných oborů.
 • IACA sídlí v Laxenburgu v Rakousku. Mezinárodní organizací se akademie stala 8. března 2011.

Financování IACA

 • Hlavní zdroj financování IACA jsou dobrovolné členské příspěvky.
 • V roce 2011 byl z rozpočtu tehdejšího odboru vzdělávání a správy policejního školství uhrazen dobrovolný členský příspěvek ve výši 4000,- EUR.
 • Ministerstvo spravedlnosti bude na činnost IACA přispívat vysíláním expertů, nikoliv však finančně.

Vzdělávací aktivity IACA

 • Nabídka vzdělávacích aktivit IACA - veřejně dostupná na stránkách Akademie.
 • Aktivity jsou přístupné všem, kdo splní podmínky cílové skupiny.
 • Náklady spojené se studiem a účastí na semináři jsou hrazeny účastníky. Účastníkům z rozvojových zemí mohou být hrazeny z prostředků Akademie.
 • V roce 2012 byl zahájen postgraduální studijní program Master in Anti-Corruption Studies (MASC),
  • školné pro soukromé subjekty má být 22–25 tisíc EUR za 18ti měsíční studium.
  • pro zástupce státního sektoru a zájemce z méně rozvinutých zemí budou připravena stipendia a jiná podpora

IACA a ČR

 • září 2010 - tehdejší ministr vnitra Mgr. Radek John se zúčastnil konference „Od vize k realitě: nový a ucelený přístup k boji proti korupci“, kde byla slavnostně zahájena činnost IACA a současně byla podepsána Dohoda o vytvoření Mezinárodní protikorupční akademie, díky které se IACA stala mezinárodní organizací;
 • 14. prosince 2010 podepsala tuto Dohodu ČR, která se stala zakládajícím členem
 • V červnu 2011 byla uložena ratifikační listina k Dohodě a od 5. srpna 2011 vstoupila Dohoda pro ČR v platnost.
 • Gesci k této dohodě sdílí Ministerstvo vnitra ČR – hlavní gestor OBVPV a Ministerstvo spravedlnosti ČR (MSp). 
 • Aktivity ze strany České republiky při provádění Dohody budou prováděny podle personálních a finančních možností institucí (vzdělávací aktivity IACA jsou plně hrazeny účastníky), které budou své zaměstnance do projektů Akademie vysílat.

 

Link: www.iaca.int

Hanns Seidel's Foundation

Hanns Seidel’s Foundation

Akce probíhají na základě ročních plánů sestavovaných podle návrhů jednotlivých policejních škol MV a útvarů PP ČR. Tyto návrhy jsou začátkem každého roku projednány pověřenými zástupci NHS, MV a PP ČR, je sestaven pro obě strany závazný roční plán vzdělávacích aktivit. Každoročně se uskuteční cca. 40 vzdělávacích aktivit.  
 • komunikace při přeshraničním sledování
 • taktika policejního zásahu
 • policejní psychologie
 • krizový management
 • práce s tiskem a veřejností
 • ilegální migrace, boj proti korupci
 • boj proti OK a terorismu
 • sportovní příprava
 • prevence a vyšetřování dopravních nehod
 • problematika ověřování cestovních dokladů
 • falšování dokumentů
 • krádeže a pašování motorových vozidel
 • potírání drogové kriminality
 • výměnné stáže a jazykové výcviky atd.

vytisknout  e-mailem