Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Majetkoprávní aspekty vzniku nové obce oddělením části dosavadní obce

JUDr. Adam Furek 

Shrnutí:
Od 1. 7. 2006 bylo novelou zákona o obcích nově upraveno rozdělení majetku při vzniku nové obce oddělením části původní obce. Zákon umožňuje dosavadní obci a přípravnému výboru nové obce uzavřít před jejím vznikem dohodu o rozdělení majetku. Není-li dohody dosaženo, rozděluje se majetek dle pravidel stanovených zákonem. Ačkoli se jedná o úpravu novou, vyvolává celou řadu výkladových problémů a otázek. Článek proto na základě praktických zkušeností právní úpravu analyzuje, a to především z hlediska dělení podle zákonných pravidel.

Při zákonném dělení majetku se rozlišuje majetek nemovitý, který přechází do vlastnictví té obce, kde se nachází, a majetek movitý, který se dělí dle počtu obyvatel, pro jehož určení je relevantní údaj podle evidence obyvatel ke dni vzniku obce, tj. k 1. lednu. Při dělení movitého majetku přitom nevzniká spoluvlastnické právo ke každé věci, což znamená, že mezi oběma obcemi musí dojít k dohodě. Jestliže k takové dohodě nedojde nebo je částečná, může se nová obec domáhat soudního určení, který movitý majetek (jeho část) na ni přešel. Až do předání majetku nové obci jej spravuje obec původní, která proto odpovídá nové obci za případnou škodu.

Les aspects du droit des biens liés à la formation d´une nouvelle commune par la séparation d´une partie de la commune existante

Resumé:
Dès le 1er juillet 2006 un amendement de la „Loi sur les communes“ (Zákon o obcích)  a modifié les principes de répartition des biens communaux au moment de la formation d´une nouvelle commune par la séparation d´une partie de la com¬mune existante. La loi permet désormais de conclure entre la commune existante et le conseil préparatoire de la nouvelle commune l´accord sur la répartition des biens. A défaut de l´accord, les biens sont répartis en fonction des règles prévues par la loi. Cette nouvelle législation suscite néanmoins toute une gamme de questions et de problèmes d´interprétation que cet article analyse sur la base des expériences pratiques en se concentrant notamment sur la répartition des biens selon la loi.

Lors de la répartition légale, la loi distingue le bien immobilier qui revient à la commune où il se trouve et le bien mobilier qui est réparti en fonction du nombre d´habitants déterminé de façon pertinente selon le registre des habitants au jour de la formation de commune, à savoir au 1er janvier. Lors de la répartition du bien mobilier, la copropriété ne se forme pas, par conséquent les deux communes doivent s´accorder à propos de la propriété tous les biens. A défaut de l´accord ou s´il n´est que partiel, la nouvelle commune peut demander au tribunal de déter¬miner quel bien mobilier (ou sa partie) lui est transféré. Jusqu´ à son transfert, ce patrimoine est administré par la commune existante qui est donc responsable à la nouvelle commune pour les dommages éventuels.

vytisknout  e-mailem