Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Které české zákony jsou nejdůležitější? Hledání objektivních metod výběru

JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. 

 

Shrnutí:
Moderní stát vydává stále rostoucí množství právních předpisů, největší vliv na život všech subjektů přitom mají zákony. Přes jejich množství je zřejmé, že ne všechny jsou si svým významem rovnocenné. Konceptu důležitosti zákona až na výjimky doposud nebyla v literatuře věnována pozornost, možná proto, že je považován za velmi subjektivní. Na druhou stranu je informace o důležitosti zákona užitečná jak pro aplikační praxi, tak při realizaci různých výzkumných záměrů. Cílem mého příspěvku je pokusit se nalézt objektivní způsob zjištění hodnot důležitosti zákonů. Diskutovány jsou teoretická východiska vhodných proměnných popisujících koncept a ta následně testována na vzorku českých zákonů schválených mezi lety 1998 a 2013. Výsledky potvrzují korelace mezi větši­nou proměnných, na druhou stranu zákony se jen zřídka umísťují vysoko u všech proměnných. Faktorová analýza odhaluje, že je možné zákony rozdělit do tří fak­torů, které je možné označit jako 1) právně důležité zákony, 2) politicky důležité zákony a 3) zákony umožňující volné pole působnosti pro poslance. Součet faktorů je schopen poskytnout objektivní hodnotu důležitosti každého přijatého zákona a naplnit tak cíl příspěvku. Výsledky analýzy nicméně otevírají cesty k dalšímu výzkumu, ať již jde o sběr dat a zapojení dalších možných proměnných, tak i vyu­žití získaných poznatků.
 
 
Which Czech laws are the most significant? Searching for objective selection methods – summary:
Modern state adopts more and more legislation where laws have the most important influence on lives of all persons. However, it is clear that not all of them have the same significance. Experts have not paid attention to the issue of law significance so far probably because it is considered very subjective. On the other hand, information concerning significance of the law is useful not only for the practice but also for realization of scientific projects. The Article tries to find objective method setting the significance of a law. Theoretical bases of appropriate variables describing the concept are discussed and, consequently, tested on certain Czech laws adopted during the years 1998–2013. Results confirm relations between most variables, on the other hand, laws are rarely placed high in case of all variables. Factor analysis discloses it is possible to categorise laws according to three factors as follows: 1) legally significant laws, 2) politically sig­nificant laws, 3) laws enabling free sphere of activity for deputies. Sum of the fac­tors provides objective value of significance of every adopted law and thus fulfils the aim of the Article. Nevertheless, the results of the analysis may be used for further research consisting in data collection and involving of other variables or application of findings.

vytisknout  e-mailem