Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

K vymezení a aplikaci pojmu „orgán veřejné moci“ podle zákona o základních registrech

JUDr. Miloslava Hálová, JUDr. Ján Matejka, Ph.D. 

Shrnutí:
 
Autoři se zabývají vymezením a aplikací pojmu „orgán veřejné moci“ v zákoně o základních registrech. Legální definice tohoto pojmu v zákoně o základních registrech neodpovídá jeho doktrinálnímu vymezení ani významu, ve kterém je standardně používán v právních předpisech, a nakonec ani samotnému účelu a cílům zákona o základních registrech. Z toho plynou určité aplikační problémy, a to zejména v případě registrace úředních agend vykonávaných orgány územních samosprávných celků a orgány městských obvodů a městských částí statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy. Tyto problémy je potřeba do doby, než budou nedostatky legální definice případně legislativně odstraněny, překoná­vat aplikačně, neboť jinak nebudou údaje evidované v registru práv a povinností úplné nebo nebudou odpovídat reálnému ani právnímu stavu při výkonu určitých agend. Obsahové naplnění základních registrů, které bude odpovídat co nejpřes­něji a nejúplněji reálnému právnímu stavu evidovaných skutečností, je přitom předpokladem naplnění účelu a cíle právní úpravy základních registrů, a je nejen v zájmu řádného výkonu veřejné moci, ale i v zájmu jejích adresátů.
 
About definition and application of the term “public authority” under the Basic Registers Act – summary:
 
The authors deal with definition and application of the term “public author­ity” according to the Basic Registers Act. Legal definition of this term accord­ing to the above-mentioned Act does not correspond to its doctrinal definition and meaning used in legislation, or to the purpose and objective of the Basic Registers Act. It causes certain application difficulties, especially concerning registration of administrative work of territorial self-government authorities, metropolitan district authorities of chartered towns and of the Capital Prague. It is necessary to solve this problem via application until it is removed by leg­islation because otherwise the data in the rights and duties register would not be complete and would not correspond to actual state. Content of basic registers corresponding to actual legal state of registered facts as precisely as possible, con­stitutes a condition for fulfilling of the objective of the basic registers legislation. This is in the interest not only of regular execution of public authority but also in the interest of its recipients.

vytisknout  e-mailem