Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

K výkonu státní správy samosprávnými obcemi a kraji z pohledu koordinačních veřejnoprávních smluv v rámci Pardubického kraje

JUDr. Miroslav Mocek, MPA 

Shrnutí:

V příspěvku se autor zabývá záležitostí uzavírání veřejnoprávních smluv mezi obcemi v rámci jim svěřeného výkonu státní správy (přenesená působnost). V úvodní části upozorňuje na ústavní souvislosti týkající se záležitosti, kterou se zabývá. V části 2. připomíná vývoj právní úpravy uzavírání veřejnoprávních smluv obcemi od obnovení obecního zřízení v České republice – tedy od roku 1990. V následující části 3. se pak zabývá veřejnoprávními koordinačními smlouvami z pohledu kompetencí krajského úřadu dle současné úpravy obsažené v zákoně o obcích, ve správním řádu a ve stavebním zákoně, a to včetně některých sporných momentů. Hledá možnosti řešení historických nesouladů vymezení územních obvodů stavebních úřadů, které neodpovídají obecné úpravě územních obvodů obcí vymezených pro výkon státní správy.

V části 4. ve vazbě na další Ministerstvem vnitra uvažované reformní kroky v oblasti veřejné správy dokládá na příkladu Pardubického kraje velký význam veřejnoprávních koordinačních smluv pro zabezpečení výkonu státní správy v současné době. V závěrečné části pak upozorňuje na další sporná místa právní úpravy veřejnoprávních smluv obsažená zejména v zákoně o obcích s doporučením tento právní předpis novelizovat.

About public contracts and state administration, in particular from the point of view of the regional authority in the Pardubice region – summary:

In the Article, the author deals with the issue of concluding public contracts between the communities in the area of execution of state administration (delegated powers). At the beginning, the author points out the constitutional relations of the issue. In the second part, he reminds us of the history of the legal regulation of concluding public contracts by communities since the reestablishment of the community constitution in the Czech Republic, i. e. since 1990. In the third part, he deals with public coordinating contracts from the point of view of the competences of the regional authority under the present Communities Act, the Code of Administration Procedure, the Building Act, including points at issue. He searches for a solution of historical discrepancy between territorial districts of building authorities that do not correspond to general territorial districts of communities set for execution of state administration.

In the fourth part, in relation to further reform steps being considered by the Ministry of the Interior in the area of public administration he demonstrates – using the example of the Pardubice region – important relevance of public coordinating contracts for execution of state administration at present. At the end, he reminds us of further points at issue concerning the legal regulation of public contracts contained especially in the Communities Act with a recommendation of an amendment.
 

vytisknout  e-mailem