Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

K postavení finančního arbitra jako správního orgánu

JUDr. Josef Vedral, Ph.D. 

Článek se zabývá postavením finančního arbitra jako orgánu veřejné moci, kterému je svěřeno rozhodovat některé spory vyplývající ze soukromoprávních vztahů. Postavení finančního arbitra je zkoumáno z hlediska zákona o finančním arbitrovi a dále z hlediska správního řádu, soudního řádu správního, občanského soudního řádu, zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a zákona o řešení některých kompetenčních konfliktů. Dochází se k závěru, že finanční arbitr by měl být pokládán za orgán moci výkonné.


The position of the Financial Arbiter as a public authority – summary:

The article deals with the position of the Financial Arbiter as a public authority, which is entrusted to adjudicate certain disputes arising from civil relationships. The position of the Financial Arbiter is examined from the point of view in terms of the Financial Arbiter Act and also in terms of the Administrative Procedure Code, the Administrative Procedure Court Code, the Civil Procedure Code, the law on liability for damage caused in the exercise of public authority by a decision or incorrect official procedure and the law on solving some conflicts of jurisdiction. It is concluded that the financial arbiter should be considered as an executive body.

vytisknout  e-mailem