Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

K charakteru práv a povinností nabytých z titulu udělení licence na podnikání v energetických odvětví

JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D. 

Shrnutí:
Práva a povinnosti držitele licence vyplývající z energetického zákona je nutno považovat za nepřenosná, která musí provozovatel distribuční soustavy vykoná­vat osobně, pověřit jejich výkonem třetí osobu (byť na jméno a na účet držitele licence) je nepřípustné. To znamená, že licence je nepřenosná a vztahuje se výlučně na osobu, které byla příslušným orgánem (zde Energetickým regulačním úřadem) udělena.
 
Bez udělení licence lze podnikat, a rovněž k výkonu příslušných práv a povin­ností zmocňovat jiné osoby, výlučně v činnostech, které nespadají do předmětu podnikání v energetických odvětvích stanoveného v ustanovení § 3 odst. 1 ener­getického zákona, a to ani v rámci holdingu (koncernu).
 
Sommaire:
Les droits et les obligations du titulaire de la licence qui résultent de la "Loi énérgétique" (Energetický zákon) doivent être considérés comme non transférables. L´exploitant du système de distribution est tenu d´exercer ces droits et obligations personnellement; il est inadmissible de charger une tierce personne de leur exercice (même au nom et sur le compte du titulaire de la licence). Cela signifie que la licence est incessible et ne peut être utilisée que par la personne à laquelle elle a été attribuée par l´organe compétent ("Office de régulation énérgétique" – Energetický regulační úřad en question).
 
Sans l´attribution de la licence est possible d´entreprendre, ainsi que de charger des tierces personnes de l´exercice des droits et des obligations y afférents, seulement dans les activités qui ne ressortent pas de l´objet d´entreprise de l´exploitation dans les secteurs énérgétiques, ce dernier étant détérminé par la disposition du § 3 al. 1 de la "Loi énérgétique", et cela concerne également un holding (konzern).
  
(shrnutí přeložil Mgr. et Mgr. Ivo Petrů)

vytisknout  e-mailem