Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Judikatura rakouského Ústavního soudního dvora k otázkám tvorby práva

Jan Grinc 

Shrnutí:
Článek se zabývá vybranými obecnými otázkami tvorby práva v Rakousku. V první části je stručně shrnut legislativní proces v rakouském parlamentu a kompetence Ústavního soudního dvora při přezkumu právních předpisů. Druhou částí je přehled judikatury Ústavního soudního dvora k vybraným problémům tvorby práva; zmíněny jsou i odpovídající nálezy Ústavního soudu České repub¬liky. Nejprve je pojednáno o přezkumu a případné derogaci ústavních zákonů ústavním soudem. Dále se článek zabývá právními následky vad legislativního procesu, zejména následky porušení ustanovení jednacích řádů. Shrnuty jsou též známé nálezy rakouského Ústavního soudního dvora k palčivým problémům seznatelnosti práva a srozumitelnosti právních předpisů. Posledním tématem jsou formální požadavky na tvorbu podzákonných předpisů mocí výkonnou.

Die Rechtsprechung des österreichischen Verfassungsgerichtshofes zu den Fragen der Rechtsetzung

Resümee:
Der Artikel befasst sich mit ausgewählten allgemeinen Fragen der Rechtsetzung in Österreich. In der ersten Teil wird das Gesetzgebungsverfahren in dem öster-reichischen Parlament und die Kompetenzen des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) bei der Normenkontrolle kurz zusammengefasst. Ein Grundriss der Rechtsprechung des VfGH zu ausgewählten Problemen der Rechtsetzung bildet den zweiten Teil; auch die entsprechenden Erkenntnisse des Verfassungsgerichtes der Tschechischen Republik werden genannt. Erst wird die verfassungsge¬richtliche Prüfung und eventuelle Aufhebung der Verfassungsgesetze behan¬delt. Dann befasst sich der Artikel mit der Rechtsfolgen von Mängeln des Gesetzgebungsverfahrens, insbesondere Rechtsfolgen einer Verletzung der Bestimmungen der Geschäftsordnungen. Auch die bekannten Erkenntnisse der VfGH zu den brennenden Problemen der Erkennbarkeit des Rechts und der Verständlichkeit der Rechtsvorschriften werden zusammengefasst. Das letzte Thema sind die formalen Anforderungen an die Verordnungsgebung der Exekutive.
 

vytisknout  e-mailem