Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro ubytovatele

  • Vymezení pojmů
  • Povinnosti ubytovatele - domovní kniha a ohlášení cizince
  • Písemné potvrzení o zajištění ubytování pro cizince
  • Elektronické potvrzení o zajištění ubytování pro cizince
  • Nájemní smlouva / doklad o ubytování na dobu určitou?
  • Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince

Vymezení pojmů

English English

Vymezení pojmů

Ubytovatelem se rozumí každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu nebo ubytovává více než 5 cizinců, s výjimkou případu, kdy lze ubytované cizince a ubytovatele považovat za osoby blízké.

Ubytováním se rozumí vztah založený smlouvou o ubytování, nájemní smlouvou, podnájemní smlouvou nebo smlouvou s obdobným obsahem.

Ve všech případech platí, že objekt ubytování musí být označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a musí být podle stavebního zákona určen pro bydlení nebo individuální rekreaci.

  

Povinnosti ubytovatele - domovní kniha a ohlášení cizince

English English

Povinnosti ubytovatele - domovní kniha a ohlášení cizince

Výše uvedenou problematiku řeší cizinecká policie, informace jsou k dispozici na webu Policie ČR zde:

Pro bližší informace ohledně povinností ubytovatele se prosím obraťte přímo na cizineckou policii, do jejíž kompetence tato agenda spadá.

Kontakt na cizineckou policii naleznete zde:

  

Písemné potvrzení o zajištění ubytování pro cizince

English English

Písemné potvrzení o zajištění ubytování pro cizince

Písemné potvrzení o zajištění ubytování pro cizince

  

Elektronické potvrzení o zajištění ubytování pro cizince

English English

Elektronické potvrzení o zajištění ubytování pro cizince

V případě elektronické verze potvrzení o zajištění ubytování popsaného v předchozím bodě jako "Písemné potvrzení vlastníka nebo oprávněného uživatele bytu nebo domu o souhlasu s ubytováním cizince" musí být potvrzení (nikoli pouze e-mail, kterým je potvrzení zasláno) podepsáno zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby, který je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodáno bez jejího elektronického podpisu, ale prostřednictvím její datové schránky. Potvrzení doručované bez zaručeného elektronického podpisu prostřednictvím datové schránky musí tedy být vždy doručeno správnímu orgánu prostřednictvím datové schránky ubytovatele (oprávněné osoby). Potvrzení, které je opatřeno zaručeným elektronickým podpisem může zaslat ubytovatel (oprávněná osoba), na níže uvedenou adresu elektronické podatelny.

Ubytovatel nemůže elektronickou cestou zasílat jiné doklady než potvrzení o ubytování. Jinou formu dokladu o zajištění ubytování (např. nájemní smlouva) či jiné náležitosti žádosti dokládá žadatel jako účastník řízení.

Pokud je žádost cizince podávána na území pracovišti MV ČR, potvrzení o souhlasu s ubytováním cizince lze podat elektronicky na elektronickou podatelnu MV ČR posta@mvcr.cznebo prostřednictvím datové schránky na ID adresu MV ČR 6bnaawp.

Pokud je žádost cizince podávána na zastupitelském úřadu, potvrzení o souhlasu s ubytováním cizince nelze podat elektronicky.

Vzor potvrzení o zajištění ubytování je možno stáhnout zde.

  

Nájemní smlouva / doklad o ubytování na dobu určitou?

English English

Nájemní smlouva / doklad o ubytování na dobu určitou?

Skutečnost, že je nájemní smlouva/doklad o ubytování vystaven na dobu určitou, která již uplynula, v žádném případě neznamená automatické zrušení údaje o místě hlášeného pobytu cizince!

Nezapomeňte proto, že vystavíte-li cizinci nájemní smlouvu nebo potvrzení o ubytování na dobu určitou a nepřejete si, aby byl daný cizinec na této adrese „nahlášen“ i po skončení platnosti smlouvy/potvrzení, musíte podat návrh na zrušení údaje o místě hlášeného pobytu cizince (viz následující kapitola).

  

Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince

English English

Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince

Aktuální informace naleznete nově i na Informačním portálu pro cizince
 

Na návrh vlastníka nebo osoby oprávněné k užívání objektu MV ČR zruší údaj o místě hlášeného pobytu cizince, pokud zaniklo právo užívat objekt nebo jeho vymezenou část, na jehož adrese je cizinec hlášen k pobytu, a neužívá-li cizinec tento objekt nebo jeho vymezenou část. Existenci uvedeného důvodu je navrhovatel povinen prokázat.

Je-li  podán návrh v případě cizince, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu, nebo jde o občana EU či jeho rodinného příslušníka s povoleným přechodným pobytem na území se rozhoduje o návrhu ve správním řízení, jehož účastníkem je vedle navrhovatele i ubytovaný cizinec.

Návrh na zrušení místa hlášeného pobytu cizince podáte v souladu se správním řádem (např. písemně, osobně či elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem) na pracoviště MV ČR dle adresy objektu ubytování. Návrh podávejte na vyplněném formuláři.

Podání návrhu na zrušení místa hlášeného pobytu podléhá správnímu poplatku ve výši 100 Kč (položka 2 písm. d) sazebníku správních poplatků), a to za každou osobu. Poplatek je vybírán při podání žádosti ve formě kolkových známek.

V případě cizinců s povoleným pobytem na dlouhodobé vízum či dlouhodobým pobytem (včetně  držitelů zaměstnanecké a modré karty)  je takový návrh podnětem ke zrušení platnosti samotného pobytového oprávnění cizince na území.

  

vytisknout  e-mailem