Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hodnocení projektů podpořených Ministerstvem vnitra v rámci dotačních programů v oblasti prevence domácího násilí v roce 2009

Dotační program „Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnou osobou“ 

Cílem pilotního projektu Diakonie ČCE - střediska pomoci v Praze „Pomoc pachatelům domácího násilí“, který pokračuje také v roce 2010, je pomoc ke změně chování pachatelů domácího násilí, zlepšení partnerské a rodinné komunikace a osvojení si řešení konfliktů nenásilnou formou. V rámci projektu byly podpořeny individuální konzultace a skupinové terapeutické programy pro klienty, osvěta a také vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí. Do spolupráce se zapojili Intervenční centrum Praha, Policie ČR i další partnerské nevládní organizace. Diakonie ČCE připravila informační materiály pro Policii ČR a rovněž metodický materiál k programu terapie a poradenství násilným osobám. Uspořádán byl také semináře pro odborné veřejnost k tomuto tématu, velký důraz kladl projekt na propagaci terapie a poradenství v médiích a tiskovinách v Praze a kampaň zaměřenou na „iniciátory" domácího násilí. Více informací je k dispozici na webových stránkách Diakonie ČCE.

Občanské sdružení ADRA se v projektu „ADRA - poradna pro oběti násilí a trestné činnosti - práce s agresorem v terapeutickém rámci“, který již tři roky realizuje v Králevohradeckém kraji, zaměřilo na práci s násilnými osobami a pachateli domácího násilí v širším sociálním systému rodiny nebo individuálně s násilnou osobou. Projekt se zabýval systematickou psychoterapií, právním poradenstvím z oblasti domácího násilí a mediačně terapeutickou prací. Uspořádán byl také seminář pro odbornou veřejnost a školení policistů i strážníků městské policie. V roce 2009 bylo do terapeutického programu přijato 35 klientů – násilných osob či pachatelů domácího násilí. Projekt je za podpory sociálního odboru Magistrátu statutárního města Hradec Králové založen na velmi dobré spolupráci s Policií ČR, intervenčním centrem Hradec Králové a dalšími nevládními organizacemi. Výstupy z projektu lze nalézt na stránkách ADRY.

Projekt Slezské diakonie „Počítačová databáze spisové agendy Intervenčních center ČR“ navazuje na aktivitu Ministerstva vnitra ve spolupráci s intervenčními centry. Cílem projektu bylo zajištění technické podpory provozu databáze spisové agendy pro všechna intervenční centra v České republice, včetně provozu webových stránek na doméně Intercentrum, dále také zálohy dat a webu a zajišťování monitoringu serveru. Poskytování sociálních služeb, poradenství a sociální prevence a sociální péče osobám ohroženým domácím násilím. Projekt databáze se dosud realizuje. Více na stránkách diakonie.

Dotační program „Programy zaměřené na práci s dětmi jako svědky domácího násilí“

SPONDEA při ČČK Brno, o. p. s., působící v Jihomoravském kraji, se v rámci svého projektu „Prevence narušení procesu vývoje osobnosti dítěte jako svědka domácího násilí“ věnovala systematické práci s dětmi – svědky domácího násilí na úrovni primární i sekundární prevence. Cílem projektu bylo prostřednictvím pravidelné, systematické a účinné pomoci dětem, vzdělávacích a osvětových aktivit na brněnských školách uchovat zdravý náhled dítěte na životní situaci a schopnost ji zvládnout. V rámci projektu byly podpořeny nejen programy terapie dětí a skupinové terapie, ale také komplexní práce s ohroženou osobou a jejími dětmi a vzdělávací aktivity ve vztahu k pomáhajícím profesím. Vytvořeny byly rovněž speciální edukativní materiály upozorňující na fenomén domácího násilí a jeho dopadů na děti pro děti, dospívající i odbornou veřejnost (webové stránky pro děti, letáky atd.). Projekt měl positivní dopad zejména na děti i odbornou veřejnost. Více na stránkách Spondey a Intervenčního centra v Brně.

Severomoravské Centrum nové naděje se v projektu „PON - Programy zaměřené na práci s dětmi jako svědky domácího násilí“ zaměřilo na vytvoření systému péče a podpory dětem jako svědkům domácího násilí prostřednictvím poskytování sociálních služeb (viz příručka Terapeutická péče v rámci projektu PON – Programy zaměřené na práci s dětmi jako svědky domácího násilí). Cílem projektu bylo vytvoření metodických postupů pro práci s dětmi (příručka Metodika prožitkového programu s tématem Děti jako svědci domácího násilí) a jejich pilotní prověření v rámci činnosti Centra. Dále byl realizován vzdělávací osvětový program v prevenci domácího násilí se zaměřením na děti jako svědky domácího násilí a závěrečný workshop se spolupracujícími partnery v regionu. Celkem projekt zasáhl 308 osob (intervenční část 85 osob, osvětová část 223 osob). Výstupy jsou také na stránkách centra.

Pražský Acorus se v projektu „Systematická práce s dětmi jako svědky domácího násilí“ soustředil na systematickou práci s dětmi jako svědky domácího násilí, zejména v rámci terapeutických programů a individuální terapie, volnočasových aktivit pro děti a komplexní práce s rodinou (13 matek + 22 dětí). Realizovány byly také vzdělávací semináře pro pracovníky pomáhajících profesí, kterých se účastnilo celkem 84 osob. Výstupy z projektu jsou k dispozici na stránkách Acoru.

Centrum SOS Archa při západočeské Diakonii ČCE - středisko v Plzni funguje v regionu jako ambulantní krizové centrum, které poskytuje krizové služby dětem a mládeži, resp. osobám ohroženým domácím násilím. V rámci projektu „Centrum SOS Archa - krizové centrum pro děti, mládež a dospělé“ se Centrum zabývalo systematickou prací s ohroženými dětmi (např. psychologické poradenství, styk s dítětem, sociální, výchovné a rodinné poradenství). Rovněž se v rámci projektu realizovaly preventivní aktivity ve školách zaměřené na zvládání krizových situací v souvislosti s domácím násilím. Ve spolupráci s OSPOD se Centrum SOS Archa soustředilo na práci s dětmi, které se staly svědky domácího násilí prostřednictvím práce s dospělým i oběťmi, a to na základě psychologické zprávy. Pro účely interdisciplinární spolupráce v regionu byl vytvořen manuál a uspořádáno 25 případových konferencí. Centrum vydalo také brožurky s informacemi. Dále se podařilo vytvořit síť psychoterapeutů, psychologů a psychiatrů. Navázána byla spolupráce s výchovnými poradci a metodiky prevence na některých základních a středních škol. Další informace lze najít na webových stránkách organizace.

V projektu „ROSA - pomoc dětem zasaženým domácím násilím“ pražské ROSY – centra pro týrané a osamělé ženy byly podpořeny aktivity v souvislosti s vedením dvou speciálních skupin (skupinové terapie a individuální terapie), které dětem pomáhají vyrovnat se s prožitým násilím. ROSA pro tyto děti buduje v azylovém domě přátelské a bezpečné prostředí s odborným zázemím. Aktivity organizace se soustředili zejména na pomoc dětem formou skupinové terapie, herní terapie či arteterapie. Projekt zahrnuje také osvětovou činnost pro klientky i odborníky z řad pomáhajících profesí, které s těmito dětmi přicházejí do styku. V rámci individuální a psychologické konzultace s dětmi proběhlo 104 konzultací dětské psycholožky. Více na webových stránkách Rosy.
 

vytisknout  e-mailem