Migration  

Go

Státní služba  


Rychlé linky: Sitemap Text version Fulltext search


 

Main menu

 

 

Často kladené dotazy

Odpovědi na často kladené dotazy 

Azylové řízení

Jaké jsou konkrétní případy, kdy Ministerstvo vnitra udělí azyl?

Ministerstvo vnitra posuzuje každou žádost individuálně, pokud jsou naplněny zákonné důvody pro udělení mezinárodní ochrany formou azylu nebo doplňkové ochrany, pak ji musí udělit. Mezinárodní ochrana se udělí obecně řečeno v těch případech, kdy žadatel prokáže, že v zemi své státní příslušnosti mu hrozí pronásledování pro jeho politické přesvědčení, rasu, národnost, náboženství či příslušnost ke konkrétní sociální skupině, nebo pokud prokáže, že mu tam hrozí vážná újma v podobě trestu smrti, mučení či nelidského zacházení nebo násilí v důsledku válečného konfliktu.
 

V jakém případě Ministerstvo vnitra azyl neudělí?

Pokud žadatel neprokáže, že v zemi své státní příslušnosti mu hrozí pronásledování pro jeho politické přesvědčení, rasu, národnost, náboženství či příslušnost ke konkrétní sociální skupině, nebo pokud neprokáže, že mu tam hrozí vážná újma v podobě trestu smrti, mučení či nelidského zacházení nebo násilí v důsledku válečného konfliktu, pak mu bude vydáno negativní rozhodnutí. Ze statistického hlediska tvoří pozitivní rozhodnutí cca 1/3 všech rozhodnutí.
 

Jakým řízením v ČR musí projít žadatelé o azyl?

Obecně žadatelé o mezinárodní ochranu pobývají na území České republiky legálně. Nucený návrat je možný v případě, pokud po zamítavém rozhodnutí se tento žadatel na území dostane do nelegálního postavení.
Po podání žádostí o udělení mezinárodní ochrany je cizinec umístěn do přijímacího střediska. Zde jsou provedeny všechny nezbytné úkony (sejmutí otisků, pořízení obrazového záznamu apod.). Standardní doba pobytu v přijímacím středisku je 2-3 týdny. Poté žadatel o mezinárodní ochranu má možnost pobývat v pobytovém středisku, kde vyčkává rozhodnutí v prvním stupni. V případě pozitivního rozhodnutí má opět možnost využít Integračního azylového střediska. Více informací naleznete na stránkách Správy uprchlických zařízení.
Dle zákona o azylu vydá ministerstvo rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany do šesti měsíců  ode dne poskytnutí dalších údajů k podané žádosti o mezinárodní ochranu.
 

Jaká jsou v ČR azylová zařízení?

Mezi azylová zařízení patří přijímací, pobytová a integrační azylová střediska.

Přijímací středisko slouží k ubytování nově příchozích žadatelů o mezinárodní ochranu, a to až do doby ukončení základních vstupních procedur - identifikace totožnosti, zahájení řízení o udělení mezinárodní ochrany, vstupní pohovor a sociální šetření, předepsaná vstupní zdravotní prohlídka.
Přijímací středisko není možné volně opustit. Je zde poskytováno ubytování, strava, základní hygienické potřeby a lékařská péče a žadatelé mají k dispozici sociální a psychologické služby a mohou se účastnit volnočasových aktivit, navštěvovat výtvarné dílny apod. Přijímací střediska se v ČR nacházejí v tranzitním prostoru mezinárodního letiště Praha - Ruzyně a v Zastávce u Brna.

Pobytové středisko slouží k ubytování žadatelů, kteří prošli předepsanými vstupními procedurami v přijímacím středisku, a to po dobu řízení ve věci jejich žádostí o mezinárodní ochranu. Žadatelé mohou svobodně střediska opouštět nebo využít možnosti pobytu v soukromí. Poskytované služby jsou obdobné jako v přijímacím zařízení. Důraz je kladen na sociální práci doplněnou o volnočasové aktivity. Jsou zde k dispozici dětská centra, výtvarné dílny, knihovny, čajovny, hřiště, sportovní vybavení a klienti se mohou účastnit různých kulturních akcí a výletů.
Zvláštní pozornost je věnována ohroženým skupinám, mezi které patří nezletilí žadatelé bez doprovodu, samotné ženy s dětmi, senioři, fyzicky, psychicky či sociálně handicapované osoby a oběti fyzického nebo psychického násilí. Pobytová střediska se v ČR nacházejí v Kostelci nad Orlicí a v Havířově.

Integrační azylové středisko slouží osobám, kterým byla přiznána mezinárodní ochrana a které vstoupily do Státního integračního programu a požádaly o dočasné ubytování v integračním středisku.
Doba strávená v integračním středisku (max. 18 měsíců) slouží především k osvojení českého jazyka a získání samostatného bydlení a zaměstnání. Ubytování v integračním středisku je zpoplatněno.  Práva a povinnosti osob s přiznanou mezinárodní ochranou jsou na trhu práce, v sociální a zdravotní oblasti stejná, jako práva a povinnosti občanů ČR.
Pracovníci středisek spolu s pracovníky z neziskových organizací klientům integračním středisku v případě jejich zájmu mohou poskytnout potřebné poradenství a asistenci. Integrační azylová střediska se v ČR nacházejí v Brně, Havířově, Jaroměři a Předlicích.
 

Kolik lidí požádalo v roce 2015 a 2016 o mezinárodní ochranu a kolika z nich byla udělena?

V roce 2016 požádalo v ČR o mezinárodní ochranu, tzv. azyl nebo doplňkovou ochranu, 1478 osob. Ministerstvo vnitra v roce 2016 udělilo azyl nebo doplňkovou ochranu 450 osobám. V roce 2015 podalo žádost o mezinárodní ochranu 1525 osob, azyl nebo doplňková ochrana byla ve stejném roce udělena 470 osobám.
Kompletní statistické přehledy je možné najít zde.

  

Print  by e-mail