Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Aktualizace strategického materiálu Ministerstva vnitra Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek IZS

Dne 23. srpna 2017 schválil ministr vnitra třetí aktualizaci materiálu „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“, který stanoví závazný rámec pro čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů pro potřeby základních složek Integrovaného záchranného systému (IZS) v rámci specifického cíle 1.3 „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“ Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 

Specifický cíl 1.3 je zaměřen na zajištění připravenosti základních složek Integrovaného záchranného systému v území1 se zvýšeným výskytem mimořádných událostí a rizik z nich vyplývajících nebo s kumulovanými mimořádnými událostmi a riziky, které souvisejí s klimatickými změnami, antropogenními a technologickými riziky. Mezi opatření podporovaná v rámci tohoto specifického cíle patří např. posílení odolnosti staveb, ve kterých jsou základní složky IZS dislokovány, vybudování nových dislokací, posílení vybavení složek IZS technikou a věcnými prostředky či modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek IZS.

V průběhu přípravy projektových žádostí pro čerpání finančních prostředků z IROP byla ze strany Policie ČR (PČR) identifikována potřeba upřesnit informace, které jsou v materiálu uvedeny k jednotlivým výcvikovým střediskům PČR. V průběhu května 2017 projevila také Národní síť Místních akčních skupin ČR zájem upravit rozsah pořizované techniky a vybavení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů, pro které je předmětný materiál závazný. Aktualizace materiálu byla provedena se souhlasem řídícího orgánu IROP a v součinnosti s Policejním prezidiem ČR a Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR.

Jednalo se především o upřesnění informací k celkem šesti výcvikovým střediskům PČR, které je dle PČR potřeba modernizovat. Do normativu vybavení na odstraňování důsledků sucha, normativu vybavení na odstraňování důsledků orkánů a větrných smrští a normativu vybavení na odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek nebo extrémních mrazů byly v rámci aktualizace dále doplněny nově identifikované potřeby jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Provedením těchto změn došlo ke zpřesnění materiálu a zjednodušování posuzování projektových záměrů těchto složek IZS.

 

 

1) Materiál nepokrývá potřeby zdravotnických záchranných služeb krajů, které jsou pro daný specifický cíl popsány v materiálu „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020.“

vytisknout  e-mailem