Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Aktualizace strategického materiálu Ministerstva vnitra Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek IZS

Dne 16. září 2016 schválil ministr vnitra druhou aktualizaci materiálu "Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému - Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020", který stanoví závazný rámec pro čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů pro potřeby základních složek Integrovaného záchranného systému (IZS) v rámci specifického cíle 1.3 "Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof" Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 

Obdobný materiál byl také po vzoru výše uvedeného vytvořen i pro pokrytí potřeb Zdravotních záchranných služeb krajů. Soulad s materiálem je jedním ze specifických kritérií při hodnocení projektů podaných v rámci specifického cíle 1.3 IROP.

Specifický cíl 1.3 je zaměřen na zajištění připravenosti základních složek Integrovaného záchranného systému v území se zvýšeným výskytem mimořádných událostí a rizik z nich vyplývajících nebo s kumulovanými mimořádnými událostmi a riziky, které souvisejí s klimatickými změnami, antropogenními a technologickými riziky. Mezi opatření podporovaná v rámci tohoto specifického cíle patří např. posílení vybavení složek IZS technikou a věcnými prostředky, modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek IZS či posílení odolnosti staveb, ve kterých jsou základní složky IZS dislokovány a budování nových dislokací.

Od prosince 2015 do června 2016 byly vyhlášeny celkem tři výzvy v rámci specifického cíle 1.3 k realizaci výše uvedených podporovaných opatření: Výzva č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém (termín předkládání žádostí o podporu 31. 12. 2015 - 13. 6. 2016 - výzva byla ukončena, probíhá vyhodnocování žádostí); Výzva č. 27 Vzdělávací a výcviková střediska IZS (termín předkládání žádostí o podporu 15. 4. 2016 - 31. 1. 2018) a Výzva č. 36 Stanice IZS (termín předkládání žádostí o podporu 1. 7. 2016 - 31. 12. 2017).

V souvislosti s vyhlášenou výzvou č. 36 Stanice IZS došlo k upřesnění informací uvedených v přílohách č. 2 a 3 předmětného materiálu.  Aktualizace materiálu byla provedena v součinnosti s Policejním prezidiem ČR a Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR.

 

vytisknout  e-mailem