Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pozvání na konferenci Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě

Jako již tradičně, v týdnu před svátkem sv. Václava, 20. až 22. září 2016, pořádá Klub personalistů, o. p. s. konferenci Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě v centru Jihomoravského kraje – v Brně. Společná témata a část odborných sekcí vyslechnou účastníci konference v historických prostorách Magistrátu města Brno, část odborných sekcí proběhne v budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity. 

Konferenci pořádá Klub personalistů, o. p. s. se spolupořadatelstvím náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Mgr. Jany Vildumetzové, tajemníka Magistrátu města Brna Ing. Pavla Loutockého, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, místopředsedy Nejvyššího soudu ČR JUDr. Romana Fialy a Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v čele s děkankou doc. JUDr. Markétou Seluckou, Ph.D.

Vysokou úroveň předchozích ročníků konference potvrzuje skutečnost, že stejně jako v předešlém ročníku přijal záštitu nad konferencí předseda Senátu ČR Milan Štěch a místopředsedové Poslanecké sněmovny ČR Ing. Jan Bartošek a Mgr. Petr Gazdík, dále hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek, hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a v neposlední řadě také primátor Statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál. Nově přijal záštitu též hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera.

Program, odborné sekce a přednášející 2016
Program konference je zaměřen na témata aktuální pro státní správu a samosprávu, mezi něž patří například otázky pracovního práva a personalistiky, včetně zákona o státní službě a zákona o úřednících ÚSC, problematika registru smluv, Evropských dotací zahrnujících jak vymáhání sankcí za porušení dotačních podmínek, tak i ukládání sankcí za porušení zákona o veřejných zakázkách, problematiku opatrovnictví, problematiku škody a jejího vymáhání, způsobené zaměstnanci státu a zaměstnanci ÚSC, úskalí zákona o poskytování informací, problematiku školství a postavení škol ve vztahu k jejich zřizovatelům, kontrolu veřejných rozpočtů nebo problematiku přestupků.

Pro účastníky je na druhý den konference připraveno jednání v šesti odborných sekcích, které budou zaměřeny na problematiku 1) vzdělávání a školství, 2) služebního zákona, 3) zákona o úřednících a právní témata veřejné správy, 4) personalistiky, 5) příspěvkových organizací a 6) zdravotnictví. Zároveň chce organizátor umožnit, tak jako v minulých ročnících, aby se na konferenci v rámci jednoho poplatku vystřídali až 3 účastníci jednoho zaměstnavatele – podle přednášených témat v jednotlivé dny. Účastníci ze škol a příspěvkových organizací si budou moci zakoupit účast na příslušnou odbornou sekci za snížený poplatek. Tím bude umožněna účast na této prestižní konferenci širší odborné veřejnosti.

Mezi významnými hosty, kteří stejně jako v předchozím ročníku letos vystoupí, patří - jako spolupořadatel konference - Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně MV pro řízení sekce veřejné správy, s informacemi o aktuálních změnách ve veřejné správě, ve vztahu k územním samosprávným celkům. O zkušenostech s aplikací zákona o státní službě promluví v úvodním bloku nejvyšší státní úředník RNDr. Josef Postránecký, náměstek pro státní službu MV. Na téma trestní odpovědnosti úředních osob v judikatuře Nejvyššího soudu ČR přednese důležité informace JUDr. Antonín Draštík, soudce NS ČR a k trestní odpovědnosti se vyjádří také JUDr. František Půry, soudce NS ČR. S přednáškou o změnách v přestupkovém právu vystoupí JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek MV. Na plénu dále všichni účastníci konference uslyší vystoupení spolutvůrce zákona o registru smluv, poslance Parlamentu ČR, Mgr. Jana Farského a dále vystoupí JUDr.Ing. Pavel Horák, Ph.D, soudce NS k vybraným otázkám smlouvy o dílo podle nového občanského zákoníku. Podrobnější a aktuální informace k tématům a vystupujícím jsou uváděny na www.klub-personalistu.cz.

Druhý den konference bude věnován jednání v odborných sekcích:
V sekci Vzdělávání a školství vystoupí např. Mgr. Václav Klaus na téma Stav českého školství a cesta k nápravě a JUDr. Zdeněk Novotný, soudce Nejvyššího soudu ČR, který objasní důvody pro odvolání ředitele školy z pohledu judikatury NS a následnou úpravu jeho právního postavení. Na téma kvality vysokoškolského vzdělání u nás bude hovořit prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. a například Mgr. Pavla Katzová se bude věnovat tématu novely školského zákona.

V sekci ke služebnímu zákonu vystoupí např. Ing. Zdeňka Pikešová, MPA, státní tajemnice MMR.

Zákon o úřednících, jeho připravovanou novelu a další právní témata představí v sekci pro právníky a zástupce ÚSC Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly MV, dále doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D., soudce Nejvyššího správního soudu ČR objasní jak postupovat při zneužití zákona č. 106/1999 Sb. ve správním řízení. K zákonu o poskytování informací promluví Mgr. Bc. Aleš Roztočil, LL.M., soudce Nejvyššího správního soudu.

Personalisty bude jistě zajímat změna předpokladů rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů dle judikatury NS. Tuto zásadní změnu, kterou nastává zhruba po 50 letech průlom v ustálené soudní praxi, přiblíží ve své přednášce JUDr. Jiří Doležílek, soudce Nejvyššího soudu ČR.

K financování a strategii příspěvkových organizací se vyjádří jeden z nejpovolanějších, doc. Ing. Milan Jan Půček, generální ředitel Národního zemědělského muzea Praha.

V sekci zdravotnictví, určené pro ředitele a zástupce nemocnic a sociálních zařízení, zřizovatele těchto organizací i volené zástupce dotčených ÚSC, vystoupí MUDr. Pavel Hroboň, M.S. , řídící partner Advance Healthcare Management Institute, na téma zvýšení ekonomické efektivnosti nemocnic, současné trendy ve zdravotnictví. A dále doc. MUDr. Václav Rýznar s tématem analýzy a výhledy českého zdravotnictví. Další zajímavým tématem bude Strategie v personálním zajištění nemocnic a dalších zdravotnických zařízení, nutné změny k zachování standardu zdravotní péče, vzdělávání, které přednese PhDr. Martina Šochmanová,MBA, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu, IKEM Praha.

Z programu 3. dne konference, mimo již výše zmíněného, upozorňujeme na vystoupení Ing. Daniela Trnky, analytika Ředitelství veřejné správy a územního rozvoje, OECD, který vystoupí s přednáškou Efektivita veřejného sektoru - zpráva OECD o veřejné správě, která bude v EK schvalována krátce před konáním konference.

Věříme, že odborný program konference 2016 umožní účastníkům získat mnoho nových informací, jak z oblasti legislativních změn od zákonodárců a úředníků ústředních orgánů státní správy, tak z aktuální judikatury nejvyššího soudu, ústavního soudu i nejvyššího správního soudu, ale i praktiků z krajských nebo městských úřadů, kteří tak pomohou řešit aktuální problémy veřejné správy.

Doprovodný program konference a historie Brna
Vedle odborného programu, budou mít účastníci konference možnost užít si i tradičně zajímavý doprovodný kulturní program. Díky vstřícnosti tajemníka Magistrátu Brna Ing. Loutockého a podpory Magistrátu města Brno je připravena možnost navštívit historické zajímavosti města Brna – hrad Špilberk s večerní prohlídkou Kasemat, které spravuje Muzeum hlavního města Brna, okružní cesta po brněnských funkcionalistických vilách, prohlídka vily Tugendhat, nebo návštěva Mincmistrovského sklepa, neboli sklepení domu mincmistrů a další součásti zpřístupněného podzemí města. Pro zájemce bude v těsné blízkosti Magistrátu města připravena také prohlídka leteckého krytu pod Špilberkem. Každý bude mít možnost si vybrat, podle svého zájmu.

Soutěže personalistů a personálních manažerů 2016
Doprovodnou akcí konference jsou opět soutěže personalistů a personálních manažerů, které vyvrcholí vyhlášením vítězů na jednom ze slavnostních večerů konference. Jedná se o soutěže Personalista veřejné správy ČR, Personální manažer územní samosprávy ČR a Personální manažer státní správy ČR.

Cílem je ocenění práce výjimečných personalistů a personálních manažerů, sdílení dobré praxe, zdůraznění významu personální práce pro úspěšné fungování každého úřadu a v neposlední řadě i zvýraznění příkladu konkrétních úspěšných personalistů a personálních manažerů. Vyhodnocení soutěží proběhne před odbornými komisemi, které budou koncem srpna t.r. zasedat na Úřadu vlády a na Ministerstvu vnitra. Tyto soutěže byly vyhlášeny na minulém ročníku konference a upozorňujeme zaměstnavatele, že do konce července, v případě „personalisty veřejné správy“ do 5. srpna, je ještě čas nominovat soutěžící z řad svých zaměstnanců. Blíže viz http://klub-personalistu.cz/vzdelavani/soutez.

Ohlédnutí za minulým ročníkem 2015 a pozvání na ročník 2016
Na předchozím 3. ročník konference, kterého se zúčastnilo zhruba 170 posluchačů, zaznamenali organizátoři širokou pozitivní odezvu, související zvláště s vynikajícím lektorským obsazením připravených témat. Ať již se jednalo o JUDr. Lenku Bradáčovou, Ph.D., vrchní státní zástupkyni, JUDr. Jana M. Passera, Ph.D., LL.M., tehdy soudce Nejvyššího správního soudu, nyní soudce Tribunálu Soudního dvora EU nebo prof. JUDr. Josefa Fialu, soudce Ústavního soudu ČR, bohužel nelze uvést všechny. S řadou odborníků, kteří vystoupili na konferenci v roce 2015 s podnětnými přednáškami, není ještě ukončeno jednání o jejich účasti na letošní konferenci. Klub personalistů o.p.s., jako hlavní pořadatel, chce letos opět připravit konferenci na nejvyšší úrovni a zajistit, aby všichni účastnící odjížděli s dobrými pocity.

Vážení čtenáři, dovolte mi Vás pozvat na 4. ročník konference Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě. Věříme, že letošní ročník konference opět nezklame ty, kteří si udělají čas a nenechají si ujít tuto ojedinělou příležitost setkat se na jednom místě s předními odborníky, kteří se podílejí na obrazu a úrovni veřejné správy v České republice. Díky spolupráci zvláště Magistrátu města Brna, Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR a náměstkyně MV pro řízení veřejné správy Mgr. Jany Vildumetzové bude tato konference opět odbornou sjednocující platformou pro předávání poznatků a zkušeností z oblasti veřejné správy.

Bližší informace o programu konference, přednášejících i možnosti přihlásit se na konferenci naleznete na www.klub-personalistu.cz. Zároveň zde najdete informace o vyhlášených soutěžích personalistů a personálních manažerů. Těšíme se s Vámi na shledanou v Brně!

vytisknout  e-mailem