Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek IZS

Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020 

Ministr vnitra schválil dne 29. dubna 2015 materiál „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“, který stanoví závazný rámec pro čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů pro potřeby základních složek Integrovaného záchranného systému (IZS) v rámci specifického cíle 1.3 „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“ Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
 
Ministerstvo vnitra je v rámci přípravy operačních programů pro období 2014 – 2020 věcným gestorem specifického cíle 1.3, který je zaměřen na zajištění připravenosti složek IZS v území se zvýšeným výskytem mimořádných událostí a rizik souvisejících s klimatickými změnami či antropogenními a technologickými riziky. Díky úsilí Ministerstva vnitra a Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR jsou v programovém období 2014 – 2020 mezi způsobilé příjemce nově zařazeny také obce, obce, které zřizují jednotky požární ochrany – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III. Pro specifický cíl 1.3 jsou vyhrazena 3 % celkové alokace IROP, tj. cca 4,1 mld. Kč.
 
Ačkoliv Evropská komise s ohledem na prostředky přidělené složkám IZS na boj s povodněmi v programovém období 2007 – 2013 považovala zpočátku specifický cíl 1.3 za tzv. negativní prioritu, Ministerstvu vnitra s Řídicím orgánem IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj) se při vyjednávání s Komisí nakonec podařilo dosáhnout kompromisu a získat finanční podporu určenou na boj s dalšími extrémními klimatickými jevy mimo povodní, jako jsou vichřice, extrémní sucha či sněhové vánice a námrazy. Další podmínkou Komise bylo přesné zacílení podpory na území těmito jevy nejvíce zasažené při stanovení adekvátních standardů vybavenosti jednotlivých složek IZS.
 
Ministerstvo vnitra proto na základě klimatologických map poskytnutých Českým hydrometeorologickým ústavem vypracovalo ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, Policejním prezidiem ČR a Řídicím orgánem IROP materiál obsahující seznam tzv. exponovaných území na úrovni obcí s rozšířenou působností. Seznam těchto území je rovněž přílohou č. 6 programového dokumentu IROP. Současně došlo v materiálu ke stanovení tzv. standardů vybavenosti dle jednotlivých jevů, tedy výčtu techniky a věcných prostředků nutných k boji s těmito živly, a seznamu stanic a služeben, v nichž budou provedeny stavebně-technické úpravy. Soulad s materiálem bude jedním ze specifických kritérií při hodnocení projektů podaných v rámci specifického cíle 1.3 IROP.
 
Materiál nepokrývá potřeby zdravotních záchranných služeb krajů, které jsou pro daný specifický cíl popsány v materiálu „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020.“

vytisknout  e-mailem