Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Lidé s disabilitou při katastrofách

Zlepšování situace lidí s disabilitou při krizích a katastrofách 

 

Ministerstvo vnitra ČR se v posledních letech zaměřuje na zlepšování situace lidí s disabilitou ve stavech krizí a katastrof. Osoby s mentální, komunikační, pohybovou či sociální disabilitou mají při katastrofách stejné potřeby jako všichni ostatní, odlišují se jen způsoby v jejich naplňování. Příkladem je zapojení MV ČR do projektu Evrospské komise EUNAD, který se zaměřuje na osoby se sluchovým nebo zrakovým postižením při katastrofách, ale i výměna zkušeností v rámci odborných konferencí. Oblast zlepšování krizové připravenosti a reakce na katastrofy u skupin osob s disabilitou je aktuálním úkolem v řadě zemí.

V Bruselu proběhla ve dnech 4. – 5.12.2014 konference Rady Evropy s názvem: Zahrnutí lidí s disabilitou do krizové připravenosti a reakce na katastrofy (Conference on Including People with Disabilities in Disaster Preparedness and Response).

Konference se zúčastnilo více než 100 expertů ze zemí EU se specializací na oblast krizového řízení, civilní ochrany, ochrany lidských práv, organizací osob s disabilitou. Mezi účastníky byli zástupci tvůrců národních politik, státní správy a samosprávy, nestátních neziskových organizací, akademické sféry, kteří se zaměřují na práci s lidmi s disabilitou a na redukci rizik kastastrof. Mezi zastoupenými organizacemi byly např.: Organizace spojených národů, Evropská komise, Evropské fórum disability, Světová organizace osob s disabilitou, Unit – práva lidí s disabilitou, Fórum pro globální rizika Davos, University College London, Norský Institut pro mezinárodní vztahy, Evropská asociace psychologických asociací, Belgická civilní ochrana, Rehabilition International. Českou republiku aktivně reprezentovali tři účastníci: psycholog odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR, psycholožka GŘ Hasičského záchranného sboru ČR a zástupce Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy.

Hlavním cílem konference bylo vyhodnocení současné situace v zemích EU, seznámení s výsledky výzkumů a diskuse o nich, sdílení dobré praxe, výměna zkušeností a zlepšení odborné sítě. Příspěvky byly rozčleněny do několika částí, které se týkaly otázek politického závazku zlepšování postavení lidí s disabilitou v rámci krizového řízení, tvorbou sítí spolupráce a etikou, strategickým plánováním či možnostmi krizové připravenosti na úrovni znalostí, ale i technických opatření či vývojem nových technologií a opatření.

Koncept konference navazoval na Akční plán disability Evropské rady (Disability Action Plan 2006-2015) a odkazoval na rezoluci z r. 2011 Etické principy ve vztahu k redukci rizik katastrof a zvyšování odolnosti lidí vůči katastrofám (Ethical principles relating to disasters risk reduction and contributing to people´s resilience to disasters). Konference dále odkazovala na materiál Major Hazards and People with Disabilities. Their Involvment in Disaster Preparedness and Response, který vydala ER v r. 2014 a který zahrnuje současnou nejlepší praxi, vodítka a doporučení pro implementaci v členských zemích EU.

Experti diskutovali o otázkách, jak zvýšit odolnost různých skupin lidí s disabilitou, jak zlepšit povědomí veřejnosti, cvičit příslušníky záchranných složek či provádět osvětu široké veřejnosti. Specifickým problémem je např. tvorba seznamů lidí s disabilitou, evakuace imobilních osob ze silničních tunelů a budov, opatření dočasného ukrytí, varování a krizová komunikace s lidmi s mentálním, sluchovým či zrakovým postižením či možnosti využití nejnovějších technologií v krizové komunikaci i ke zlepšení ochrany. Důležité je respektovat diverzitu lidí s disabilitou v sociokulturní oblasti, lidi s disabilitou a jejich organizace aktivně zapojovat do krizové připravenosti i reakce na katastrofy jako rovnocenné partnery, kteří mohou pomoci zlepšit praxi v oblasti krizového řízení. Kromě lidí se zdravotním postižením existují i další skupiny lidí s vyšším rizikem v situacích mimořádných událostí (děti, těhotné ženy, staří lidé, cizinci apod.), které rovněž vyžadují specifické způsoby zajišťování jejich potřeb.

Výsledky konference a prezentace budou k dispozici na webových stránkách Evropské rady.
 
  

PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.,
odbor bezpečnostní politiky MV
 

vytisknout  e-mailem