Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Než půjdeme volit poslance do Poslanecké sněmovny

Než půjdeme 25. a 26. října 2013 volit. 

Kdy volíme

Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční na území České republiky v pátek 25. října od 14 do 22 hod. a v sobotu 26. října od 8 do 14 hod. Podrobné informace o organizaci voleb v zahraničí naleznete na internetových stránkách příslušných zastupitelských úřadů a Ministerstva zahraničních věcí.
 

Kdo může volit

Volit mohou občané ČR, kterým bude alespoň v druhý den voleb (v sobotu 26. října 2013) nejméně 18 let.
 

Volební místnost

Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, nebo v bezprostřední blízkosti vstupu do objektu se vyvěsí státní vlajka a ve volební místnosti se na důstojném místě umístí velký státní znak.
 

Příchod do místnosti

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby měl volič u sebe potřebné doklady.
 
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. S voličským průkazem je možné volit v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě ve zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.
 

Před hlasováním

Od okrskové volební komise obdržíme prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecního nebo městského úřadu, magistrátu, úřadu městského obvodu nebo městské části. Volič, který hlasuje s voličským průkazem, obdrží zároveň hlasovací lístky pro volební kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil.
 

Hlasovací lístky

Každá strana či hnutí má svůj hlasovací lístek. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Hlasovací lístky, které volič obdržel, nemusí tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu a sada hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla.
 
Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnutí a koalic, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.
 
V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacích lístků, nebo když volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
 

Hlasování

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků (tzv. „za plentu“)V případě, že se volič do tohoto prostoru neodebere, nebude mu hlasování umožněno.
 
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice.
 

Kroužkování

Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
 

Platné hlasovací lístky

Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.
 

Neplatné lístky

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.
 

U volební schránky

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
 
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
 

Hlasování do přenosné schránky

Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
 
Další podrobnosti najdete na  – www.mvcr.cz/volby

 

vytisknout  e-mailem