Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Posílení projektového řízení ve státní správě

Ministerstvo vnitra ukončilo v letošním roce tříletý projekt „Příprava projektových manažerů státní správy a jejich certifikace podle IPMA[1]“, který byl financován z prostředků ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. V současné době probíhají přípravy na využití produktů projektu ve státní správě i v dalších letech tak, aby prokazatelné získání vědomostí a dovedností k projektovému řízení bylo dostupným nástrojem politiky personálního rozvoje.  

Hlavním cílem projektu bylo posílení kompetencí zaměstnanců státní správy pro projektovou činnost prostřednictvím vzdělávacích aktivit. Získané vědomosti a dovednosti byly ověřeny mezinárodně uznávanou certifikační zkouškou dle IPMA (International Project Management Association) stupně „D“. Projekt byl uskutečněn v souladu s potřebami státní správy k naplnění „Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015“, kde se klade důraz na řešení stanovených úkolů prostřednictvím projektů.

V rámci projektu byl připraven a realizován vzdělávací program v kombinaci e-learningové a prezenční formy studia. Celkem se jednalo o 72 výukových hodin, ale dle výpovědí studujících, kteří studium absolvovali až do jeho úspěšného završení zkouškou IPMA, byla časová náročnost díky nezbytné další domácí přípravě podstatně vyšší. Ne každý z přihlášených dokázal projít celým programem, složit nezbytné dílčí zkoušky a obhájit mezinárodní certifikát IPMA. A právě možnost certifikační zkoušky IPMA, tak jak se předpokládalo před podáním projektu, byla pro většinu studujících silným motivem k dokončení kurzu. Celkem bylo do kurzu přihlášeno 295 osob z 35 správních úřadů, zkoušky po úvodní e-learningové části vykonalo a do následné prezenční části bylo zařazeno 247 osob. Certifikát IPMA získalo 210 úředníků státní správy. Cílové monitorovací indikátory projektu, 240 osob zařazených do prezenční části a 170 osob s certifikátem IPMA, tak byly naplněny.
 
Příprava a realizace kurzu a certifikační zkouška IPMA byly výhradně hrazeny z finančních prostředků projektu. Správní úřady, které vysílaly své zaměstnance ke studiu, se na nákladech nemusely podílet.
 
Projekt je hodnocen poskytovatelem finanční podpory z ESF OP LZZ velice dobře a řadí se mezi úspěšné projekty veřejné správy ČR. Ještě není vyhodnocena závěrečná zpráva k projektu, ale s ohledem na kladný závěrečný externí audit, závěrečnou kontrolu poskytovatelem podpory, naplnění cílů a hodnoticích indikátorů společně s dodržením finančního rozpočtu projektu se dá vyvodit, že závěrečná zpráva bude přijata.
 
Svůj velký podíl na úspěšné realizaci projektu má vzdělávací instituce Akademické centrum studentských aktivit (ACSA), které zajišťovalo metodiku a realizaci e-learningové a prezenční části studia, a Společnost pro projektové řízení (SPŘ), realizátor certifikační zkoušky dle IPMA. Obě instituce po celou dobu projektu plnily smluvní závazky, a navíc vstřícně a operativně řešily nestandardní situace v jeho průběhu.
 
Zájem z úřadů státní správy o vzdělávání jejich zaměstnanců v oblasti projektového řízení je větší, než byla kapacita plánovaných kurzů a certifikací IPMA stanovených projektem. Je proto snaha o udržitelnost aktivit (produktů) projektu a o jejich maximální další využití. S ohledem na finanční možnosti Ministerstva vnitra bude ale nezbytné se ve fázi udržitelnosti o náklady na vzdělávání a certifikaci podělit s mateřskými správními úřady studujících.
 
E-learningová část přípravy byla přepracována na samostatný kurz „Základy projektového řízení“, který by měl poskytnout základní informace k principům, metodám a terminologii projektového řízení (získání obecného povědomí o projektové činnosti). Kurz k samostatnému studiu je přístupný pro správní úřady již nyní, s podporou tutorů (lektorů) a možností konzultací bude otevřen v říjnu t.r. Náklady na e-learningový kurz bude hradit Ministerstvo vnitra.
 
Na e-learningový kurz vedený tutory bude navazovat prezenční kurz zaměřený již na samostatnou projektovou činnost. Úspěšní absolventi kurzu budou mít možnost složit certifikační zkoušku IPMA stupně „D“. V tomto smyslu nyní probíhají jednání s ACSA a SPŘ  k administraci a organizaci kurzu a certifikaci. Díky využití metodiky vytvořené v rámci projektu a zkušenostem uváděných institucí s  realizací těchto produktů pro státní správu budou náklady na jejich služby podstatně nižší, než je běžná „na trhu vzdělávání“ nabízenou cenou. Úhradu prezenčních kurzů a certifikační zkoušky IPMA si zajistí vysílající úřady.
 
K ověření reálnosti výše uváděné myšlenky k dalšímu využití produktů projektu (a samozřejmě pro zvýšení počtu kvalifikovaných osob k projektovému řízení) má Ministerstvo vnitra pro své zaměstnance již zajištěn jeden běh vzdělávacího cyklu: e-learningový kurz s tutorskou podporou – prezenční studium – certifikační zkouška IPMA. Realizace by měla být ve IV. čtvrtletí t. r. Úhrada bude z finančních prostředků ministerstva na vzdělávání vlastních zaměstnanců.
 
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

 
Certifikační systém IPMA rozeznává 4 certifikační stupně. Nejvyšší je stupeň „A“, kdy se ověřuje schopnost komplexně řídit portfolio nebo program s vazbou na strategii a byznys organizace, s odpovídajícími zdroji, metodologií a nástroji, řídit manažery projektů, s podporou expertů projektového řízení. Stupeň „D“ ověřuje schopnost práce na projektu a v projektovém týmu s využitím ověřených postupů, metod a technik projektového řízení.
 
Pro více informací prosím kontaktujte:
doc. RNDr. Josef Dolínek, CSc., pověřen ministrem vnitra řízením projektu,
tel.: 974 833 154, e-mail: josef.dolinek@mvcr.cz
Ing. Jaroslav Švec, ředitel ACSA,
tel.: 604 255 205, e-mail: svec@acsa.cz
Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D., vedoucí Certifikačního orgánu SPŘ,
tel.: 724 080 090, 541 148 245, e-mail: pitas@ipma.cz

 

vytisknout  e-mailem