Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Reakce Ministerstva vnitra na dopis sdružení Romea

Dne 8. července zaslalo o.s. Romea odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra otevřený dopis k problematice extremismu. Tento dopis byl následně zveřejněn na stránkách serveru Romea.cz. 

Zástupci o.s. Romea v něm uvádí, že policie pod metodickým vedením odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra upřednostňuje práva pravicových extremistů před právy menšin. Uvádí několik údajných pochybení obou subjektů během akcí pravicových extremistů v Novém Bydžově, Krupce a Brně. Odboru bezpečnostní politiky je vytýkáno, že se jeho pracovníci svévolně pasují do role zákonodárců a soudců, následkem čehož měla být porušena základní práva kodifikovaná Ústavou ČR, respektive Listinou základních práv a svobod. Policisté pak měli během těchto akcí pouze nečinně přihlížet porušování zákona. Ředitel odboru bezpečnostní politiky měl podle zástupců o.s. Romea vyhrožovat, že pokud budou nadále kritizovat počínání Ministerstva vnitra a Policie ČR, vyvodí z toho důsledky.
 
Dále se zástupci této neziskové organizace vyjadřují k fungování pracovní skupiny pro boj s extremismem Task Force C (členy jsou mimo jiné zástupci nevládních organizací, akademické obce, židovské komunity, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Úřadu vlády). Vyjadřují politování, že v rámci Task Force C nebyla diskutována Zpráva o extremismu v roce 2010. Dodávají, že pokud ministr vnitra nezjedná nápravu v rámci policie i odboru bezpečnostní politiky, přeruší s nimi spolupráci. Dopis navazuje na sérii kritických článků uveřejněných na serveru Romea.cz.
 
Informace uváděné v tomto otevřeném dopise v žádném případě neodpovídají pravdě. Ministerstvo vnitra a Policie ČR si jednoznačně uvědomují hrozbu, kterou pravicoví extremisté představují a budou nadále intenzivně pokračovat v aktivitách, které v roce 2010 scénu utlumily. Škála činností Ministerstva vnitra a Policie ČR je v této problematice velmi široká a otázka veřejných shromáždění extremistických subjektů tvoří „pouze“ jednu, i když velmi podstatnou a nezanedbatelnou, část. Při hodnocení činnosti Policie ČR je nutné mít na paměti to, že primární úlohou Policie ČR je chránit bezpečnost osob, majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti. Policie ČR musí tuto službu konat nestranně a v obecném zájmu. Důsledně je proto dbáno na nestranný a objektivní přístup, a proto nelze v žádném případě tolerovat protiprávní jednání, ať už k němu dochází ze strany pravicových extremistů nebo ze strany jejich odpůrců.
 
Příprava na všechny extremistické akce byla a je vždy velmi důkladná a dlouhodobá a zahrnuje širokou škálu aktivit od jednání s úředníky příslušných obcí a dalšími zainteresovanými subjekty až po preventivní činnost zástupců Policie ČR. Cílem těchto aktivit je zejména eliminace možného protiprávního jednání, ale také zmírnění obav obyvatel sociálně vyloučených lokalit z pochodů pravicových extremistů. V této souvislosti je nutné zmínit, že se při těchto akcích podařilo zabránit eskalaci násilí a zamezit jak masovému narušování veřejného pořádku, tak zejména střetu účastníků pochodů a jejich odpůrců.
 
Počínání policie bylo také podrobeno kontrole interních orgánů, důvody jejího postupu byly Ministerstvem vnitra vysvětlovány různým nezávislým institucím (veřejný ochránce práv, zmocněnkyně vlády pro lidská práva, londýnská centrála Amnesty International, European Roma Rights Centre, další neziskové organizace i samostatní aktivisté).
 
Jak již bylo zmíněno, o.s. Romea uvádí na svém webu i v tomto dopise nepravdivé a zavádějící informace. Odbor bezpečnostní politiky například nikdy nevydal výkladové stanovisko, ve kterém by uváděl, že ohlášená akce má přednost před náboženským shromážděním. Jiným konkrétním případem naprosto lživé informace bylo pak zveřejnění zprávy o tajných policistech z protiteroristického oddílu, kteří měli navštívit tajemnici Ekumenické rady církví. Sama tajemnice tento nesmysl zcela odmítla. Jako nepřijatelné, mimo jiné s ohledem na cílovou skupinu, byly vnímány výzvy na serveru Romea.cz ke „vzetí situace do vlastních rukou“, „postavení se na odpor“, protože státní instituce údajně „nesporně napomáhají k zániku demokratického zřízení a ochrany lidských práv“. S ohledem na tato medializovaná sdělení nabídl ředitel odboru bezpečnostní politiky schůzku zástupcům o.s. Romea za účelem vyjasnit si svá stanoviska, postoje a vize další spolupráce. Zástupci o.s. Romea byli dopisem požádáni, aby posoudili nepravdivé a zavádějící informace zveřejňované na svých webových stránkách a do budoucna informovali objektivněji, odpovědněji a více získané informace ověřovali. O.s. Romea však na tento dopis nijak nereagovalo.
 
Platforma Task Force C byla koncipována jako expertní setkávání k řešení problematiky extremismu, kde měla být dojednávána konkrétní spolupráce a měla být získávána doporučení ke zlepšení činnosti Ministerstva vnitra a Policie ČR. Poslední jednání se uskutečnilo dne 29. března 2011. Zde měla být diskutována i právě dokončovaná Zpráva o problematice extremismu za rok 2010. Nicméně někteří členové Task Force C důrazně žádali, aby se jednání věnovalo kritické reflexi akce v Novém Bydžově. Této žádosti bylo vyhověno, k zodpovězení dotazů nevládních organizací byl přítomen i náměstek policejního prezidenta pro vnější službu.
 
Vzhledem k tomu, že jednání Task Force C přestala postupně plnit svůj účel a převládla naprostá absence smysluplných a využitelných výstupů (k žádným dohodám o další spolupráci nedocházelo, někteří experti přestali postupně na jednání docházet), zvážil odbor bezpečnostní politiky změnu formátu na monotematické odborné semináře s vystoupeními panelistů. Ředitel odboru bezpečnostní politiky nabídl každému jednotlivému členovi Task Force C osobní schůzku, kde by byly probírány možnosti další spolupráce. O.s. Romea tuto nabídku odmítlo. 
 
Boj proti extremismu zůstává pro Ministerstvo vnitra i Policii ČR prioritou. Oba subjekty jsou si vědomy, že bez spolupráce s nevládním sektorem a dalšími institucemi nebude efektivní. Odbor bezpečnostní politiky nabízí spolupráci všem seriózním, zodpovědným a konstruktivním partnerům nejen z řad neziskových organizací.
 
 

Markéta Matlochová
zástupkyně ředitele odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem