Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Občané by měli mít možnost žalovat nesprávná rozhodnutí volených zástupců ve svých obcích, městech a krajích

Časté případy nehospodárného nakládání s majetkem obcí a podezření z korupce zástupců samospráv jsou důvodem k větší pozornosti, která by měla být věnována voleným představitelům krajů, měst a obcí. 

Proto novela zákonů o územních samosprávných celcích (tj. zákonů o obcích, o krajích a o hlavním městě Praze) je vedle přípravy novely zákona o zadávání veřejných zakázek důležitým prvkem v boji proti korupci. „Jedním z klíčových bodů vládní strategie boje proti korupci je vnést větší transparentnost do rozhodování obcí a krajů“, říká předsedkyně poradního sboru ministra vnitra pro boj proti korupci Markéta Reedová a pokračuje: „Směr, kterým Ministerstvo vnitra vede úpravu zákona o samosprávách, je správný. Nicméně v některých bodech poradní sbor doporučuje výraznější posun k větší transparentnosti nakládání s obecním majetkem, k snazšímu přístupu k informacím pro zastupitele a možnosti občanů dané obce žalovat špatná majetkoprávní rozhodování svých volených zástupců.

Členové poradního sboru připomínkovali (zároveň i Transparency International ČR, která se účastní práce poradního sboru jako host) návrh novely zákona o územních samosprávných celcích z dílny Ministerstva vnitra a přijali následující doporučení, která bude poradní sbor nadále prosazovat, zejména pak na společném jednání se zástupci samospráv.

Poradní sbor ministra vnitra pro boj s korupcí:

  1. doporučuje rozšíření (oproti možnosti podání žalob státním zástupcem) aktivní žalobní legitimace ve věci podávání návrhu žalob na neplatnost smluv i na občany dané obce a právnické osoby se sídlem v dané obci,
  2. vítá prodloužení lhůty pro zveřejnění záměru z 15 na 30 dnů (u obcí), avšak doporučuje u větších majetkových transakcí s určitou hodnotu předpokládaného plnění (např. nad 5 mil. Kč – viz § 137 trestního zákoníku) prodloužit lhůtu min. na 60 dnů,
  3. podporuje návrh, aby u větších majetkových transakcí probíhaly prodeje primárně formou veřejné dražby nebo veřejné obchodní soutěže,
  4. doporučuje, aby Ministerstvo vnitra iniciovalo u Ministerstva financí změnu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tak, aby určité povinnosti územních samosprávných celků při nakládání s majetkem, zejména povinnost zveřejnit záměr, se vztahovaly i na právnické osoby založené či zřízené územními samosprávnými celky nebo jimi ovládané,
  5. navrhuje ještě více posílit princip vymahatelnosti práva na informace zastupitelů tak, aby zastupitelé měli „přímý přístup“ k informacím potřebných k výkonu svého mandátu.

Mezi záležitosti, které jsou stále ještě otevřené a o kterých bude poradní sbor dále jednat a hledat optimální řešení, patří např. otázky

  • střetu zájmů zastupitelů při hlasování,
  • rozsahu jmenovitého hlasování zastupitelů a radních (způsob záznamu těchto hlasování),
  • stanovení jasných kritérií pro výběr nabídky ve zveřejňovaných záměrech.
     

vytisknout  e-mailem